Pozvánky na akce

Tato fotogalerie je prázdná.


Fotografie ze Svatováclavské pouti jsou na: https://www.facebook.com/obec.hermanov


Video z Ústecké TV. Heřmanov je od páté minuty.


Úřední deska

12.06.2017 22:13

Rozpočtová změna 2017/02

2017-Rozpocet-zmena-2.pdf (704 kB)
Vyvěšeno: 12.6.2017; Stažení: 31.12.2017

—————

09.05.2017 08:27

Závěrečný účet obce Heřmanov 2016

Závěrečný účet 2016-zaverecny-ucet.pdf (421 kB)
Přezkoumání 2016-přezkoumání.pdf (2,4 MB)
Přílohy 2016-V040-201612K01.pdf (2,4 MB)
2016-V060-201612K01.pdf (295 kB)
2016-V061-201612K01.pdf (372 kB)
2016-V062-201612K01.pdf (2,4 MB)

Další dokumenty jsou na stálém odkazu: www.hermanov/rozpočet

 

 

Sejmutí z Úřední desky: 25.5.2017

 

—————

11.04.2017 08:49

Zjišťování průběhu hranic - Heřmanov

Vyhláška - od 15.5.2017 bude probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků v KÚ Heřmanov

Více na 181231 hranice Hermanov.pdf (617 kB)

 

 

 

 

—————

06.04.2017 23:03

Komplexní pozemkové úpravy - Heřmanov

—————

28.03.2017 12:11

Rozpočtová změna č. 2017/1

—————

07.03.2017 21:05

Střednědobý rozpočet SOB

více v přiloženém dokumentu 170323 - rozpočet SOB.pdf (195 kB)

—————

12.01.2017 22:03

Rozpočtový výhled do roku 2021

—————

21.12.2016 20:59

SPÚ - pozemkové úpravy - pověření ke vstupu - aktualizováno

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Blankartice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Heřmanov - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Fojtovice- pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.

 

SPÚ - vstup.pdf (748 kB)

180315 - vstup Fojtovice.pdf (434kB)

—————

02.03.2016 19:31

Účelová neinvestiční dotace - sportovní aktivity

Obec Heřmanov pro rok 2016 podpoří sportovní aktivity v obci formou účelové neinvestiční , individuální dotace. 

Uznatelné náklady pro poskytnutí dotace jsou např. náklady na energii, náklady na úklid a údržbu sportoviště, náklady na PHM, náklady na nájemné sportoviště, náklady na řízení zápasů, cestovné, dohody o provedení práce, nákup DHM pro sportovní činnost (do 40000 Kč) a pod. 

Naopak náklady, které nelze uznat jsou např. dary, mzdové výdaje a výdaje, které nesouvisejí se sportovní činností. 

Každou žádost posuzuje ZO individuálně s možností i částečného plnění. Na dotaci není právní nárok. 

Po schválení (neschválení) žádosti musí být mezi poskytovatelem (obec) a žadatelem (právnická nebo fyzická osoba) uzavřena „Veřejnoprávní smlouva“, která musí být schválena zastupiteli a s dotační částkou vyšší než 50000Kč zveřejněna na Úřední desce.

O poskytnutí dotace je třeba písemně požádat, přičemž podané žádosti  musí mít alespoň náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 zák. 24/2015 Sb. (viz příloha "Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Heřmanov - .doc 54kB")
 

Výňatek z § 10 odst.3 zák. 24/2015 Sb.
Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci podle § 34 odst. 1, lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen "žádost"), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu 22); žádost obsahuje alespoň

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

b) požadovanou částku,

c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,

d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,

e) odůvodnění žádosti,

f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
    1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
    2. osob s podílem v této právnické osobě,
    3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,

g) seznam případných příloh žádosti,

h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

—————


DŮLEŽITÁ TEL. ČÍSLA

Hasiči 150
První pomoc 155
Policie 158
Tísňová linka 112
Poruchy energetika 840 850 860
Pohotovost plyn 1239
SćVK havarijní linka 840 111 111
Toxikologicé
informační centrum

224 919 293
224 915 402