Účelová neinvestiční dotace - sportovní aktivity

02.03.2016 19:31

Obec Heřmanov pro rok 2016 podpoří sportovní aktivity v obci formou účelové neinvestiční , individuální dotace. 

Uznatelné náklady pro poskytnutí dotace jsou např. náklady na energii, náklady na úklid a údržbu sportoviště, náklady na PHM, náklady na nájemné sportoviště, náklady na řízení zápasů, cestovné, dohody o provedení práce, nákup DHM pro sportovní činnost (do 40000 Kč) a pod. 

Naopak náklady, které nelze uznat jsou např. dary, mzdové výdaje a výdaje, které nesouvisejí se sportovní činností. 

Každou žádost posuzuje ZO individuálně s možností i částečného plnění. Na dotaci není právní nárok. 

Po schválení (neschválení) žádosti musí být mezi poskytovatelem (obec) a žadatelem (právnická nebo fyzická osoba) uzavřena „Veřejnoprávní smlouva“, která musí být schválena zastupiteli a s dotační částkou vyšší než 50000Kč zveřejněna na Úřední desce.

O poskytnutí dotace je třeba písemně požádat, přičemž podané žádosti  musí mít alespoň náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 zák. 24/2015 Sb. (viz příloha "Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Heřmanov - .doc 54kB")
 

Výňatek z § 10 odst.3 zák. 24/2015 Sb.
Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci podle § 34 odst. 1, lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen "žádost"), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu 22); žádost obsahuje alespoň

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

b) požadovanou částku,

c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,

d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,

e) odůvodnění žádosti,

f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
    1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
    2. osob s podílem v této právnické osobě,
    3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,

g) seznam případných příloh žádosti,

h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

—————

Zpět