Obec Heřmanov omezuje provoz Obecního úřadu a přístup občanů do kanceláře Obecního úřadu od středy 25. března do odvolání.

Úřední hodiny:

pondělí: 8.00 hod. - 11.00 hod. 
středa: 13.00 hod. - 16.00 hod.

uredni-hodiny2.pdf (aktualizováno 25.3.2020)

------------------------------------------------------

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ STRÁNKY OHLEDNĚ KORONAVIRU
 
Sbírka zákonů
číslo

Obsah opatření

Platnost
od

Platnost do
Prodlouženo
/skončeno
69 Vyhlášen nouzový stav na celém území ČR 12.3.2020
od 14:00 
11.04.2020  
72 Zákaz divadelních, hudebních a filmových představení, sportovních, kulturních, náboženských a podobných akcí a jiných shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí, a to jak veřejných, tak soukromých, s účastí přesahující 30 osob, (nevztahuje se na pohřby),
Zákaz přítomnosti veřejnosti od 20:00 do 6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb,
Zákaz přítomnosti veřejnosti v posilovnách, koupalištích, soláriích, saunách, wellness, klubech, knihovnách, galeriích.

13.3.2020
od 6:00

do odvolání

 
75 Pro účely trestního zákoníku se za nakažlivou lidskou nemoc považuje COVID-19 13.03.2020    
74 Zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při akcích pořádaných těmito školami,
Zákaz osobní přítomnosti studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi,
Zákaz osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ a jazykovém vzdělávání v jazykové škole a při akcích pořádaných těmito školami,
Zákaz osobní přítomnosti osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou,
Zákaz osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty.
13.3.2020
od 00:00
do odvolání  
76 Zákaz občanům ČR a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů vycestovat, (neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka).
Zákaz vstupu cizinců na území České republiky
16.3.2020
od 00:00
do odvolání  
77 Zákaz návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence (s některými výjimkami). 14.3.2020
od 00:00.
po dobu trvání nouzového stavu  
80 Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – bazény, turistická a informační centra, vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující 30 osob.
Zakazuje se maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích.
14.3.2020
od 6:00
do odvolání  
84 Nařizuje se, že lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením: zdravotní průkaz a posouzení zdravotní způsobilosti, není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky, platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, nemusí se u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh.
15.3.2020
od 00:00


 

prodlouženo do 1.4.2020
do 6:00 hod.
97 Nařizuje se osobám , kterým jsou poskytovány sociální služby (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, poskytovatelům sociálních služeb v uvedených zařízeních (denních služeb, týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny) pozastavit činnost těchto služeb.
18.3.2020
od 00:00

po dobu trvání nouzového stavu
 
98 Doporučuje se osobám starším 70 let nevycházet mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
Nařizuje se starostům obcí zajistit uvedeným osobám pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

16.3.2020
od 00:00

po dobu trvání nouzového stavu
 
106 Zakazuje se všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou dětí do dvou let věku a řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle. 19.3.2020
od 00:00
do odvolání  
109 Schvaluje se finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) – ošetřovné, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tento nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.
Ukládá se obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu.
19.3.2020
od 00:00
do odvolání  
MZ Zakazuje se přítomnost všech osob v maloobchodních prodejnách potravin hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m2, v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
Nařizuje se všem podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, hygienického zboží, kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nepřesahující 500 m2, aby při prodeji v této prodejně upřednostnili osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let.25.3.2020
od 00:00do odvolání
 
122 Ukládá se uzemním samosprávným celkům konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám, a to prostředky komunikace na dálku umožňující účast členů zastupitelstva bez jejich osobní přítomnosti, osobní přítomnost veřejnosti je vyloučena.
Doporučuje se ÚSC, aby průběh zasedání nejvyšší možnou měrou zpřístupnily veřejnosti pomocí prostředků komunikace na dálku.
24.3.2020
od 00:00
po dobu trvání nouzového stavu  
130 Ukládají se povinnosti Úřadu práce a MPSV k poskytování dávek státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Povinnosti se týkají procesních postupů. 26.3.2020
od 00:0
po dobu trvání nouzového stavu  
131 Vláda vzala na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN ze dne 26. března 2020, kterým byly stanoveny některé další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, stanoveného na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.
Podle některých právních výkladů se vláda přesunutím vydávání opatření na MZ chce vyhnout hrazení náhrady škody podle § 36 krizového zákona.

26.3.2020

_
 
MZ Nařizuje se všem poskytovatelům zdravotních služeb zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou: nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
Nařizuje se všem poskytovatelům zdravotních služeb zákaz umožnění přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení, s výjimkou porodu v případě rodičky, která: je cizinka a potřebuje tlumočení, má závažné duševní onemocnění, je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení, a s výjimkou případů, kdy se očekává porod mrtvého plodu.
Nařizuje se všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě zákaz návštěv osob, s výjimkou: nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
28.3.2020
od 00:00
do odvolání  
MZ Nařizuje se všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních (včetně přeložení od jiného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb) až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
Nařizuje se všem poskytovatelům sociálních služeb, aby výše uvedené osoby, které přijmou za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních, umístili po dobu 14 dnů od jejich přijetí do samostatného pokoje.
30.3.2020
od 00:00
do odvolání  
140 Zakazuje se všem zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury čerpání dovolené po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa
Nařizuje se kritickým zaměstnancům zdržovat se v průběhu přestávek a v době mimo pracovní dobu výhradně na místech určených zaměstnavatelem s výjimkou cest nezbytně nutných k obstarání životních potřeb, cest do zdravotnických zařízení, cest k vyřízení neodkladných úředních záležitostí, tyto cesty je povinen předem oznámit svému zaměstnavateli. Nařizuje se kritickým zaměstnancům informovat svého zaměstnavatele v případě, že zjistí, že byl v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzené onemocnění COVID-19.
Nařizuje se všem subjektům kritické infrastruktury zajistit všem kritickým zaměstnancům, kterým v době mimo pracovní dobu nařídí zdržovat se na jiném místě než v bydlišti, zdarma důstojné ubytování a další nezbytné životní podmínky, včetně zajištění základních životních potřeb, přiměřeného kontaktu těchto zaměstnanců s rodinou a osobami blízkými, na základě žádosti zaměstnance péče o osoby blízké nebo zvířata, kterou by za normálních okolností tento zaměstnanec poskytoval osobně a nemůže jí vykonávat, na základě žádosti zaměstnance správy majetku daného zaměstnance, kterou nemůže vykonávat. Zajistit podmínky pro kritické zaměstnance, kteří měli rizikový kontakt, tak, aby mohli dodržet všechna pravidla podle tohoto opatření. V souvislosti s rizikovým kontaktem kritického zaměstnance dodržovat tato pravidla: a) v případě rizikového kontaktu zaměstnance rozhodne, zda je výkon práce zaměstnance nezbytný pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, b) pokud výkon práce kritického zaměstnance není nezbytný, pak zaměstnavatel informuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který nařídí zaměstnanci karanténu, c) pokud výkon jeho práce je nezbytný postupuje se viz níže, zaměstnavatel oznámí tuto skutečnost orgánu ochrany zdraví, d) pokud v průběhu 14 dnů se objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo některý z provedených testů bude pozitivní, zaměstnavatel informuje orgán ochrany veřejného zdraví, který nařídí karanténu
Nařizuje všem kritickým zaměstnancům bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt a jejichž výkon práce je nezbytný dodržovat tato pravidla: zaměstnanec pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu 14 dnů; používat jeden respirátor po dobu maximálně 8 hodin; využívat na odpočinek a stravování místnost bez přítomnosti jiné osoby; pracuje v takovém režimu, aby se minimalizoval kontakt s ostatními pracovníky; omezí pohyb po pracovišti na nezbytně nutnou míru, před výkonem práce si změří teplotu a sdělí výsledek a svůj aktuální zdravotní stav nadřízenému vedoucímu zaměstnanci; podstoupí za pět dnů od rizikového kontaktu výtěr z nosohltanu s vyšetřením na SARS-Cov-2 a současně rapid test z kapilární krve na přítomnost protilátek, v případě negativního výsledku obou vyšetření pokračuje ve výkonu práce a za 14 dnů od rizikového kontaktu podstoupí druhý výtěr z nosohltanu a druhý rapid test z kapilární krve; v případě negativního výsledku obou vyšetření zaměstnanec vykonává práci v normálním režimu
Nařizuje orgánům ochrany veřejného zdraví a poskytovatelům zdravotních služeb, aby u kritických zaměstnanců bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt a jejichž výkon práce je nezbytný, nenařizovaly karanténu, pokud daný zaměstnanec a zaměstnavatel dodržují výše uvedené postupy a žádný z testů není pozitivní
Stanoví se výjimka ze zákazu prodeje ubytovacích služeb podle mimořádného opatření MZ se vztahuje též na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb při zajištění ubytování pro kritické zaměstnance
30.3.2020
od 00:00
do odvolání  
142 Nařizuje se zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince to neplatí:
a) pro cizince s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR a nezletilé děti občanů ČR,
b) pro občany EU a cizince s pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu,
c) pro občany EU, kteří jsou manželi občanů ČR,
d) je-li vstup těchto občanů v zájmu ČR,
e) pro přeshraniční pracovníky, kteří překračují hranici s Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní, a zároveň od posledního vstupu na území ČR uplynulo alespoň 14 dnů;
f) pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném záchranném systému, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou;
g) pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně překračují hranici s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou;
h) pro pracovníky mezinárodní dopravy;
i) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
j) pro diplomaty, úředníky mezinárodních organizací se sídlem v ČR,
k) v naléhavých mimořádných situacích.
MV může sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky a náležitosti pro překročení hranice.
Nařizuje se zákaz vycestování z území ČR, to neplatí:
a) pro cizince, kteří chtějí opustit ČR za účelem jednorázového vycestování;
b) pro občany ČR, kteří jsou držiteli pobytového oprávnění v jiné zemi a chtějí jednorázově vycestovat;
c) pro přeshraniční pracovníky, kteří překračují hranici s Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní, a zároveň od posledního vstupu na území ČR uplynulo alespoň 14 dnů;
d) pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném záchranném systému, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou;
e) pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně překračují hranici s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou;
f) pro pracovníky mezinárodní dopravy;
g) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
h) pro diplomaty a jiné zaměstnance státu při plnění naléhavých úkolů;
i) v naléhavých mimořádných situacích.
MV může sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky a náležitosti pro překročení hranice.
Nařizuje se všem osobám, které vstoupí na území ČR oznámit tuto skutečnost poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nemá-li ho pak jakémukoliv poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství s výjimkami pro tranzitující cizince a přeshraniční pracovníky.
Pro osoby, které přicestovaly na základě výjimky podle I. písm. h) až k), platí oznamovací povinnost, pokud doba jejich pobytu bude delší než 21 dní.
Pro osoby, které vycestovaly podle bodu II. g) až i) platí oznamovací povinnost, pokud doba jejich vycestování trvala déle než 21 dní.
Nařizuje se všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u výše uvedených osob rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.
Nařizuje se všem osobám pro které neplatí oznamovací povinnost v případě jakýkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem svému poskytovateli zdravotních služeb, strpět při přechodu hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout součinnost při odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19; v případě vycestování omezit přímý kontakt s místním personálem na cizím území
Zakazuje se všem osobám, které vstoupí na území ČR a nemají informační povinnost vůči svému registrujícímu lékaři volný pohyb na území celé ČR s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské a jiné obdobné činnosti; cest nezbytně nutných k obstaráváním základních živ.potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za vyřízením neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa bydliště, pohřbů. Ukládá se ministrovi vnitra a místopředsedovi vlády stanovit sdělením na internetových stránkách MV další podmínky a náležitosti pro překročení státní hranice.
31.3.2020
od 00:00
.2020
do 00:00
 
MZ Zakazuje se volný pohyb osob na území celé ČR s výjimkou: cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti, nezbytných cest za rodinou, k obstarání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků), včetně zajištění potřeb osob blízkých, zajištění péče o děti a o zvířata, nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, výkonu dobrovolnictví, cest do zdravotnických zařízení, včetně doprovodu příbuzných, zařízení veterinární péče, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí včetně doprovodu, výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče, pobytu v přírodě nebo parcích, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů
Nařizuje se osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkami uvedených výše; omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru; pobývat na veřejně dostupných místech v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s jinými osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.
1.4.2020
od 6:00 hod.
11.4.2020
do 6:00 hod.
 
MZ Nařizuje se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu: omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně zajišťován, a to zejména k chodu veřejné správy a služeb veřejné správy a plnění úkolů vlády ČR směřujících k dosažení cílů nouzového stavu, ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví zaměstnanců. Omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň, zejména takto: omezením a pozastavením výkonu příslušných agend; nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým a to včetně kontaktu s ostatními zaměstnanci; příjem dokumentů od veřejnosti pouze prostřednictvím podatelny, vždy když je to možné se upřednostní elektronická komunikace; dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů či institucí, přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu a zvýšením hygienických opatření; toto platí i pro vnitřní styk zaměstnanců; omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni; o změně úř.hodin orgány informují vhodným způsobem a zveřejní na úředních deskách; zajišťování chodu útvarů vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního orgánu; zajištění činnosti tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu. 1.4.2020
od 6:00
11.4.2020
do 6:00
 
143 Zakazuje se platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. 2.4.2020
od 00:00 
po dobu trvání
nouzového stavu
 
MZ Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob, odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, pokladní prodej jízdenek, lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění, provozování pohřební služby, květinářství, provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost, oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren, myčky automobilů, domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci, pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny.
Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení.
Zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.
Nařizuje se, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek: je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob, prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
Nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).
Zakazuje se provoz heren a kasin, provoz autoškol, provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby, provoz samoobslužných prádelen a čistíren, přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů, přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště.
Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb: osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky a osobám, kterým z důvodu předchozího pobytu v zahraničí nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu.
2.4.2020
od 6:00
11.4.2020
do 6:00
 
MZ Nařizuje se hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy vyčlenit ve zdravotnických zařízeních na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny. 2.4.2020
od 00:00
do odvolání  

 

Novinky

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

logo CzechPoint

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode