ČEZ Distribuce a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

16.09.2014 09:05

 

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah"). 
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU. 
 
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
 

u nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V) AC: 

  • u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2 m a od izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
  • u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,5 m

u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV AC včetně:

  • u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 3,5 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od kabelového vedení 1,5 m
  • u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,5 m 

u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV AC včetně:

  • u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m
  • u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 3 m 
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN 50110-1 a na internetových stránkách https://www.cezdistribuce.cz. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje ani ořezané větve dřevin při pádu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením, Zásah, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, můžete provést pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o., na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klesl a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku, mimo komunikace, budov, plotů apod. V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin spinit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. 
                
                                                                                                                                                                        Děkujeme za spolupráci. 
Dne 3. 9. 2012 
 
 
ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, PSČ 405 02, Děčín, Děčín IV-Podmokly I IČ 24729035 I DIČ 0Z24729035
Zákaznická linka 840 840 840 www.cezdistribuce.cz 
 

 

—————

Zpět