Zasedání Zastupitelstva obce

24.06.2012 18:36

Starosta obce, podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svolává konání zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov ve čtvrtek 28.6.2012 od 18,00 hodin na sále v Heřmanově 

Výběr z programu: 
 
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise
3) Volba ověřovatele zápisu
4) Určení zapisovatele
5) Schválení programu
6) Kontrola usnesení z minulého jednání ZO Heřmanov
7) Činnost obecního úřadu od posledního jednání ZO 
8) Schválení registrace akce MMR 
9) Schválení výběru zhotovitele na základě v. ř. na „Nový kabát pro naší školu“
10) Odkoupení pozemků p.p.č.90/2, 91/3, 867/8 a 867/9 v k.ů, Heřmanov 
11) Prodej a směna pozemků p.p.č.1624/4 a 31317v k.ú. Fojtovice 
12) Schválení směrnice o veřejných zakázkách 
13) Stanovení nájmu v pohostinství Heřmanov
14)Různé
15) Diskuse
16) Závěr
 
Podle § 93 zákona o obcích jsou zasedání Zastupitelstva obce veřejná. 
 
František David
starosta obce

 

—————

Zpět