14.12.2006 od 18.00 hod. v pohostinství Fojtovice

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov, ze  dne 14. 12. 2006 od 18,00 hod. v pohostinství Fojtovice.

Přítomni:   p. Sedláček , p. Rudolf, p.Chramosta, pí. Michálková, p. Kučera, p. Procházka, p. Štěpanovský

Program :

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Volba ověřitele zápisu
 4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 5. Projednání a schválení jednacího řádu ZO
 6. Projednání a schválení kulturní komise
 7. Projednání schválení kontrolního řádu obce
 8. Projednání a schválení měsíčních odměn členům ZO s účinností od 1.11.2006
 9. Projednání a schválení členství obce Heřmanov v Severočeském sdružení obcí /SESO/
 10. Projednání a schválení smlouvy mezi obcí Heřmanov a Ing. Filip – odborný lesní hospodář
 11. Schválení zadání územního plánu obce Heřmanov
 12. Projednání a schválení rozpočtové změny
 13. Prodej služebního automobilu FELICIE , zakoupení nového automobilu, cena do výše 170.000,- Kč
 14. Projednání a schválení došlých faktur
 15. Různé
 16. Usnesení
 17. Závěr

 

1/  ZO schválilo program jednání
2/  ZO schválilo návrhovou komisi ve složení : V. Rudolf, O. Procházka, J. Kučera
3/  ZO schválilo ověřitele zápisu : E. Michálková
4/  ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z 16.11.2006
5/  ZO schválilo jednací řád ZO Heřmanov
6/  ZO schválilo kontrolní řád obce Heřmanov
7/  ZO schválilo kulturní komisi ve složení předseda: Martin Štěpanovský
členové: Jana Váňová, Pavel Raba
8/  ZO schválilo  v souladu s zák. 50/06 Sb.  o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů měsíční odměny členům ZO , předsedům  a 
členům výborů od 1. 11. 2006 : 1.000,- Kč hrubého
místostarostovi : 7.000,- Kč hrubého
9/  ZO schválilo členství v Severočeském sdružení obcí /SESO/ na základě § 49 a 84, zákona
128/2000 Sb. o obcích v platném znění a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
10/ ZO schválilo smlouvu mezi obcí Heřmanov a Ing. Pavel Filip, funkce  odborného lesního
hospodáře a provádění všech úkonů souvisejících s řádnou  správou lesního majetku ve
smyslu § 37 zák. 289/95 Sb. v platném znění a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

11/ ZO schválilo zadání územního plánu obce Heřmanov
12 /ZO schválilo rozpočtové změny :
v příjmech :  ÚZ 13101 , pol. 4116  navýšit o 9720,- Kč

 

ve výdajích :

navýšení ÚZ
13101   36 39 5011      6. 800 ,- Kč
13101   36 39 5021      333 ,- Kč
13101   36 39 5031      1.922 ,- Kč
13101   36 39 5032       665 ,- Kč

navýšen
36 12 5137    31.000,- Kč
36 12 5171      5.000,- Kč
36 13 5175    23.000,- Kč

snížení
36 13 5139        23.000,- Kč
61 71 5169        36.000,- Kč

13/ ZO schválilo prodej služebního automobilu FELICIE COMB 1,3 /dle znaleckého     
posudku/ a zakoupení nového služebního automobilu, cena do 170.000,- Kč.

14/ ZO schválilo došlé faktury od č.186 do č. 208

15/ ZO schválilo usnesení ze dne 14. 12. 2006

 

        Valentin Rudolf                                                        Josef Sedláček
Místostarosta obce Heřmanov                                   Starosta obce Heřmanov

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode