14.12.2006 od 18.00 hod. v pohostinství Fojtovice

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov, ze  dne 14. 12. 2006 od 18,00 hod. v pohostinství Fojtovice.

Přítomni:   p. Sedláček , p. Rudolf, p.Chramosta, pí. Michálková, p. Kučera, p. Procházka, p. Štěpanovský

Program :

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Volba ověřitele zápisu
 4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 5. Projednání a schválení jednacího řádu ZO
 6. Projednání a schválení kulturní komise
 7. Projednání schválení kontrolního řádu obce
 8. Projednání a schválení měsíčních odměn členům ZO s účinností od 1.11.2006
 9. Projednání a schválení členství obce Heřmanov v Severočeském sdružení obcí /SESO/
 10. Projednání a schválení smlouvy mezi obcí Heřmanov a Ing. Filip – odborný lesní hospodář
 11. Schválení zadání územního plánu obce Heřmanov
 12. Projednání a schválení rozpočtové změny
 13. Prodej služebního automobilu FELICIE , zakoupení nového automobilu, cena do výše 170.000,- Kč
 14. Projednání a schválení došlých faktur
 15. Různé
 16. Usnesení
 17. Závěr

 

1/  ZO schválilo program jednání
2/  ZO schválilo návrhovou komisi ve složení : V. Rudolf, O. Procházka, J. Kučera
3/  ZO schválilo ověřitele zápisu : E. Michálková
4/  ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z 16.11.2006
5/  ZO schválilo jednací řád ZO Heřmanov
6/  ZO schválilo kontrolní řád obce Heřmanov
7/  ZO schválilo kulturní komisi ve složení předseda: Martin Štěpanovský
členové: Jana Váňová, Pavel Raba
8/  ZO schválilo  v souladu s zák. 50/06 Sb.  o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů měsíční odměny členům ZO , předsedům  a 
členům výborů od 1. 11. 2006 : 1.000,- Kč hrubého
místostarostovi : 7.000,- Kč hrubého
9/  ZO schválilo členství v Severočeském sdružení obcí /SESO/ na základě § 49 a 84, zákona
128/2000 Sb. o obcích v platném znění a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
10/ ZO schválilo smlouvu mezi obcí Heřmanov a Ing. Pavel Filip, funkce  odborného lesního
hospodáře a provádění všech úkonů souvisejících s řádnou  správou lesního majetku ve
smyslu § 37 zák. 289/95 Sb. v platném znění a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

11/ ZO schválilo zadání územního plánu obce Heřmanov
12 /ZO schválilo rozpočtové změny :
v příjmech :  ÚZ 13101 , pol. 4116  navýšit o 9720,- Kč

 

ve výdajích :

navýšení ÚZ
13101   36 39 5011      6. 800 ,- Kč
13101   36 39 5021      333 ,- Kč
13101   36 39 5031      1.922 ,- Kč
13101   36 39 5032       665 ,- Kč

navýšen
36 12 5137    31.000,- Kč
36 12 5171      5.000,- Kč
36 13 5175    23.000,- Kč

snížení
36 13 5139        23.000,- Kč
61 71 5169        36.000,- Kč

13/ ZO schválilo prodej služebního automobilu FELICIE COMB 1,3 /dle znaleckého     
posudku/ a zakoupení nového služebního automobilu, cena do 170.000,- Kč.

14/ ZO schválilo došlé faktury od č.186 do č. 208

15/ ZO schválilo usnesení ze dne 14. 12. 2006

 

        Valentin Rudolf                                                        Josef Sedláček
Místostarosta obce Heřmanov                                   Starosta obce Heřmanov