15.11.2007 od 18.00 hod.v pohostinství Heřmanov

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov, ze dne 15.11.2007 od 18.00 hod.v pohostinství  Heřmanov.
Přítomni: pí.Michálková, p.Procházka, p.Kučera, p.Štěpanovský, p.Rudolf, p.Sedláček, p.Chramosta omluven .

P r o g r a m :

1)   Zahájení
2)  Volba návrhové komise
3)  Volba ověřitele zápisu
4)  Kontrola usnesení z minulého zasedání
5)  Zpráva z dílčího přezkumu hospodaření obce - provedený Krajským úřadem Ústeckého kraje
6)  Dodatek č.1 ke smlouvě č.1/2006 o sdružení finančních prostředků ze dne 1.8.2006 /obec Heřmanov – Horní Habartice – zřízení požární ochrany/
7)  Projednání a schválení prodeje obecního pozemku
8)  Příkaz starosta č. 1/2007 k inventarizaci majetku obce
9)  Projednání a schválení rozpočtové změny č. 1/2007
10)  Projednání a schválení rozpočtového provizoria na r. 2008
11)  Dopis manželů Švadlenových, Heřmanov čp. 54 ze dne 16.9.2007
12)  Projednání a schválení finanční odměny pro odborného lesního hospodáře Ing. Pavla Filipa
13)  Projednání a schválené došlých faktur
14)  Různé
15)  Usnesení
16)  Závěr

 

1)  ZO schválilo program jednání
2)  ZO schválilo návrhovou komisi ve složení : pí.Michálková, p.Procházka, p.Štěpanovský
3)  ZO schválilo ověřitele zápisu p. Kučeru
4)  ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z  31.7.2007 
5)  ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1.2007 do30.6.2007, provedené Krajským úřadem Ústeckého kraje
6)  ZO schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě č.1/2006 o sdružení finančních prostředků ze dne 1.8.2006 -Horní Habartice-zřízení požární ochrany a pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy
7)   ZO projednalo a schválilo prodej obecních pozemků p.p. č.122/7, 1299/2 ze dne 16.4. 2007 a  v k.ú.  Heřmanov ze dne 3.8.2007 manželům Hambergerovým,bytem Heřmanov 153,405 02  Děčín, dle znaleckého posudku č. 4369/2007,ze dne 3.10.2007,vypracovaný Mgr. Milan Špička  a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
8)   ZO schválilo příkaz starosty obce k inventarizaci majetku obce k 31.12.2007, předseda komise :pí. Michálková, členové:p.Štěpanovský,p.Kučera , p.Procházka, p.Chramosta, p.Rudolf, p.Sedláček
9)ZO schválilo rozpočtové změny na r.2007, viz.příloha k usnesení
10 )ZO schválilo rozpočtové provizorium na rok 2008 v příjmech a výdajích ve výši 600tis.Kč
11) ZO projednalo dopis manželů Švadlenových, Heřmanov č.p.54 ,ze dne 16.9.2007 pro ZO  Heřmanov pod č.j.958/07 a souhlasí s odpovědí starosty obce ze dne 27.9.2007 č.j.966/07
12) ZO schválilo odměnu pro ing. Pavla Filipa ve výši 10.000,- Kč
13) ZO schvállilo došlé faktury od č.141 do č.229
14) ZO schválilo usnesení ze dne 15.11.2007

 

 

 

       Eva Michálková                                                      Josef Sedláček
Místostarostka obce Heřmanov                             Starosta obce Heřmanov