15.11.2007 od 18.00 hod.v pohostinství Heřmanov

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov, ze dne 15.11.2007 od 18.00 hod.v pohostinství  Heřmanov.
Přítomni: pí.Michálková, p.Procházka, p.Kučera, p.Štěpanovský, p.Rudolf, p.Sedláček, p.Chramosta omluven .

P r o g r a m :

1)   Zahájení
2)  Volba návrhové komise
3)  Volba ověřitele zápisu
4)  Kontrola usnesení z minulého zasedání
5)  Zpráva z dílčího přezkumu hospodaření obce - provedený Krajským úřadem Ústeckého kraje
6)  Dodatek č.1 ke smlouvě č.1/2006 o sdružení finančních prostředků ze dne 1.8.2006 /obec Heřmanov – Horní Habartice – zřízení požární ochrany/
7)  Projednání a schválení prodeje obecního pozemku
8)  Příkaz starosta č. 1/2007 k inventarizaci majetku obce
9)  Projednání a schválení rozpočtové změny č. 1/2007
10)  Projednání a schválení rozpočtového provizoria na r. 2008
11)  Dopis manželů Švadlenových, Heřmanov čp. 54 ze dne 16.9.2007
12)  Projednání a schválení finanční odměny pro odborného lesního hospodáře Ing. Pavla Filipa
13)  Projednání a schválené došlých faktur
14)  Různé
15)  Usnesení
16)  Závěr

 

1)  ZO schválilo program jednání
2)  ZO schválilo návrhovou komisi ve složení : pí.Michálková, p.Procházka, p.Štěpanovský
3)  ZO schválilo ověřitele zápisu p. Kučeru
4)  ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z  31.7.2007 
5)  ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1.2007 do30.6.2007, provedené Krajským úřadem Ústeckého kraje
6)  ZO schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě č.1/2006 o sdružení finančních prostředků ze dne 1.8.2006 -Horní Habartice-zřízení požární ochrany a pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy
7)   ZO projednalo a schválilo prodej obecních pozemků p.p. č.122/7, 1299/2 ze dne 16.4. 2007 a  v k.ú.  Heřmanov ze dne 3.8.2007 manželům Hambergerovým,bytem Heřmanov 153,405 02  Děčín, dle znaleckého posudku č. 4369/2007,ze dne 3.10.2007,vypracovaný Mgr. Milan Špička  a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
8)   ZO schválilo příkaz starosty obce k inventarizaci majetku obce k 31.12.2007, předseda komise :pí. Michálková, členové:p.Štěpanovský,p.Kučera , p.Procházka, p.Chramosta, p.Rudolf, p.Sedláček
9)ZO schválilo rozpočtové změny na r.2007, viz.příloha k usnesení
10 )ZO schválilo rozpočtové provizorium na rok 2008 v příjmech a výdajích ve výši 600tis.Kč
11) ZO projednalo dopis manželů Švadlenových, Heřmanov č.p.54 ,ze dne 16.9.2007 pro ZO  Heřmanov pod č.j.958/07 a souhlasí s odpovědí starosty obce ze dne 27.9.2007 č.j.966/07
12) ZO schválilo odměnu pro ing. Pavla Filipa ve výši 10.000,- Kč
13) ZO schvállilo došlé faktury od č.141 do č.229
14) ZO schválilo usnesení ze dne 15.11.2007

 

 

 

       Eva Michálková                                                      Josef Sedláček
Místostarostka obce Heřmanov                             Starosta obce Heřmanov

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode