Dětské hřiště

Dětské hřiště

Provozní řád dětského hřiště

 

Provozovatelem dětského hřiště je obec  Heřmanov

Hřiště je zřízeno pro děti od 3 do 12 let.

Zařízení slouží ke hrám a sportovnímu vyžití dětí a mládeže.

Přístup dětí do 6-ti let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.

Za bezpečnost dětí na hřišti a sportovišti zodpovídají jejich zákonní zástupci.

 

Provozní doba:

 

květen – září

všední den .................................  13:00 – 20:00

víkend ........................................  10:00 – 20:00

 

říjen – duben

všední den .................................  13:00 – 17:00

víkend ........................................  10:00 – 17:00         

 

 

V CELÉM PROSTORU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO:

-         kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných látek

-         manipulce s otevřeným ohněm

-         přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat

-         vstup se psy a jinými zvířaty

-         jízda na kole (trávníky, oblázkové apod.)

-         vjezd motorovými vozidly s vyjímkou obsluhy

-         poškozovat zařízení a vybavení dětského hřiště a zeleň, pokud je součástí dětského hřiště

-         odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a znečišťovat hřiště a jeho okolí

-         stanování a nocování

-         provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením dětského hřiště

-         používání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání

 

 

Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem dětského hřiště a pískoviště ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.

 

 

 

VSTUP NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ JA ZAKÁZÁN:

-         pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý nebo na něm zjistíte závadu

-         pokud se na ploše hřiště nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví

-         v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat

 

Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba.

 

Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště a užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby.

 

Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.

 

Z užívání dětského hřiště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozního řádu, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod vlivem omamných a návykových látek.

 

Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.

 

Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

Zimní údržba zpevněné plochy, která je součástí dětského hřiště není prováděna.  Vstup v tomto období je na vlastní nebezpečí.

 

Porušení tohoto řádu může být postihováno !

 

 SPRÁVCE HŘIŠTĚ:  Jana Novotná Heřmanov č.p. 106, tel.  774 563 479

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

    IZS                           HASIČI              ZÁCHRANNÁ SLUŽBA              POLICIE

 112                             150                                155                             158

 

Zařízení hřiště je certifikováno podle ČSN EN 1176, ČSN EN 1177.

VÝROBCE: Bonita Group Service s.r.o. , Koráb 131, 666 01 Tišnov, www.hriste-bonita.cz