Historie VI

V předcházejících řádkách  jsme se věnovali správě a vedení obce od konce II. světové války do dnešních dnů, nyní  si připomeneme, co nejdůležitějšího se odehrálo v tomto dlouhém období. Kronika obce se nevedla od r. 1945 do roku  1974, nejdůležitější události té doby zapsal pan řídící a učitel J.Holub dle zpráv od místních obyvatel. 1975-1978 psal kroniku již sám J.Holub, poté rok chybí. Léta 1975-1984 zapsal J.Dostál, 1985 nebyl zapsán.  Roky 1986 – srpen 1990 zapsala B. Brožová, září 1990 – 1992 M. Hrdinová, rok 1993 J. Nejedlá. Od roku 1994 do této doby kronika nebyla vůbec vedena. Rozhodnutím nového zastupitelstva pod vedením starosty Fr. Davida začal v prosinci r. 2010 vycházet tištěný Heřmanovský zpravodaj, který nové události dokumentuje. Budou pak přepsány i do kroniky, která by v nejbližší době měla být opět vedena. Zpravodaj měsíc co měsíc přináší dění v obci a spoustu dalších zajímavostí. Redakční rada pracuje ve složení: předseda redakční rady František David, šéfredaktor Jiří Zdvořáček, technický redaktor Martin Kout, redaktoři Eliška Kratěnová, Martin Vepřek, Jakub Minařík a Jaroslav Hamberger.

        K událostem od roku 1945 použijeme fakta, zapsaná  J. Holubem. Ty první, až do roku 1952 byly pouze politického charakteru, kdy komunisté převzali moc ve státě a tím i v naší obci a začala výstavba „nepřekonatelného“ a věčného společenského systému. Po roce 1952 se mezi zprávami, jak se slavila VŘSR, Den vítězství, 25. únor a další, objevily občas zápisy, kdy se v obci něco hm  atatelného udělalo. Tak v r. 1953 byl vybudován  v obci pouliční rozhlas a většinu prací provedli občané brigádnicky. O rok později se vybudovalo veřejné osvětlení. Jinak se v této době prováděly většinou opravy silnice, oprava sálu, byla zřízena autobusová čekárna. V letech 1958 – 1959 byl postaven kravín pro 100 dojnic a nové silážní jámy. V roce 1966 se provedlo nové vedení pouličního rozhlasu a veřejného osvětlení. V letech 1967-1968 se postavila nová prodejna, v r. 1972 bylo zakoupeno a postaveno 6 čekáren a provedla se obnova veřejného osvětlení ve Fojtovicích a Blankarticích. V r.1974 bylo zřízeno dětské hřiště za prodejnou.

       Nyní se vrátíme zase zpátky, protože v kronice je pak dále zapsáno, že rok 1949 byl mezníkem v zemědělství v obci. Nevím, jak pro koho, když zemědělcům se sebral jejich majetek a byli donuceni vstoupit do Jednotného zemědělského družstva (JZD). Prvním  předsedou družstva III. typu se stal Jan Minařík.  JZD  však neprosperovalo a proto v r. 1960 došlo ke sloučení tří JZD – Heřmanov, Blankartice, Fojtovice a dostalo hrdý název JZD Vítězství. Předsedou se stal V. Moravec ml. V r. 1962 přešlo toto JZD pod Státní statek, jehož ředitelem byl J.Dvořák. Léta patřil pod Českou Kamenici a svoji činnost skončil v r. 1991. V roce 1993 tu pak působila firma ENSTA na pronajatých pozemcích od St.statku Č. Kamenice, od roku 1998 zde působí Agropos Moto Servis s.r.o. se servisem zemědělské techniky a prodejem náhradních dílů.