Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 - nahrazena

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Heřmanov se na svém zasedání dne 13. 12. 2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1)        Obec Heřmanov (dále jen „obec“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).[1])

2)        Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Heřmanov (dále jen „správce poplatku“).[2])

3)      Poplatkovým obdobím je období kalendářního roku.

 

Čl. 2

Poplatník

 

Poplatníka definuje zákon o místních poplatcích.[3])

 

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

1)      Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

2)        Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.[4])

3)        Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení[5]), je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6])

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

1)      Sazba poplatku pro poplatníka činí 431,- Kč za kalendářní rok a je tvořena:

a)      z částky 181,- Kč a

b)      z částky 250,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.

2)      Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze této vyhlášky.

3)        Postup pro zjištění výše poplatku v případě vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku stanoví zákon.[7])

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

1)      Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

2)      Poplatek je možné zaplatit též ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 5. a 30. 11. příslušného kalendářního roku.

3)      Vznikne-li poplatková povinnost po 15. 5. příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 15. dne měsíce, který bezprostředně následuje po měsíci, ve kterém vznikla poplatková povinnost.

 

 

Čl. 6

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 14. 2. 2011.

 

Čl. 7

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….

……………………………….

Josef  Kučera

místostarosta

František David

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:         .................... 2012

 

Sejmuto z úřední desky dne:             .................... 2012

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu:

 

a)      skutečné náklady roku 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 248.260,50 Kč;

 

b)      počet osob (poplatníků) 576;

 

c)      rozúčtování nákladů: 248.260,50 Kč / 576 osob  = 431,- Kč/osobu.

 

 

 

 [1]                      ) § 1 písm. g) a § 10b zákona o místních poplatcích

[2]                      ) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[3]                     ) § 10b odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích: „(1) Poplatek platí:

a)                                                                           fyzická osoba,

1.                                                                   která má v obci trvalý pobyt,

2.                                                                   které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3.                                                                   která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4.                                                                   které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)                                                                           fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

                                                                            (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.“

 

[4]                      )  § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:“(1) V ohlášení poplatník uvede:

         a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

         b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

         c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. číslo popisné nebo evidenční stavby, není-li taková stavba označena, pak parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna; číslo bytu nebo popis jeho umístění ve stavbě, jakož i identifikace stavby, ve které se byt nalézá).

         (2) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odst. 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“

[5]                      ) včetně zániku poplatkové povinnosti

[6]                      ) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7]                      ) V případě změny místa pobytu fyzické osoby nebo změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v  příslušném roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

logo CzechPoint

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode