Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 (poplatek z ubytovací kapacity)

o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Zastupitelstvo obce Heřmanov se na svém zasedání dne 14.2.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Heřmanov touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Heřmanov (dále jen „správce poplatku“).1

 

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obci v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.2
 2. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným
  způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu
 2. V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede3
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
   jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
 5. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.6

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den .......... 4,- Kč
 2. Paušální částka činí ....................................................... 800,- Kč/rok

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný měsíčně nejpozději do 15 dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce.
 2. Poplatek placený paušální částkou podle čl. 4 odst. 2 je splatný nejpozději do posledního dne příslušného poplatkového období.

 

Čl. 6

Osvobození

Poplatku nepodléhá:

 1. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
 2. ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
 3. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.7

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.8
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9

 

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 8/2003, o místním poplatku z ubytovací kapacity ze dne 11. 12. 2003.

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 1. 3. 2011.

...................................
Eliška Kratěnová v.r.
místostarosta

..........................................
František David v.r.
starosta

----------------------

 1. § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
 2. § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 3. § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
 4. § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
 5. § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
 6. § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
 7. § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích
 8. § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 9. § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

logo CzechPoint

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode