Obecné závazná vyhláška č. 1/2012

kterou se ruší obecné závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 

Zastupitelstvo obce Heřmanov se na svém zasedání dne 8.3.2012 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecné závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"): 
 
Čl. 1
Zrušovací ustanovení 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, ze dne 14. 2. 2011. 
 
Čl. 2
Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení. 
 
----------------------
František David v.r.
starosta 
---------------------
Josef Kučera v.r.
místostarosta 
-------------------
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.3.2012 
Sejmuto z úřední desky dne: 30.3.2012