Obecně závazná vyhláška čís. 5/2002 - zrušena

Řád veřejného pohřebiště

 

  Zastupitelstvo obce Heřmanov schválilo dne 1.8. 2002 podle ustanovení §10 písm.a

  zákona čís. 128/2000 Sb. , o obcích a podle § 16 odst.1 zákona čís.256/2001 Sb.,

  o pohřebnictví, ve znění zákona čís.479/2001 Sb. Vydává v souladu s ustanovením

  § 19 cit. zákona řád veřejného pohřebiště.

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

     Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Heřmanov

 

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

   Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto

duben - říjen                     7.00 - 20.00 hodin

listopad - březen                8.00 - 19.00 hodin

   V případě provádění prací lze na obecním úřadě sjednat vyjímku.

 

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

    1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo

    důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se       

     hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkohol. nápoje,, omamné a psychotropní

     látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště

     a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

 

    2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené

    v článku 2 tohoto řádu.

 

    3. Děti do lO let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

 

    4. Na pohřebiště je zakázán přístup  podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami

     a jinými zvířaty.

 

 

      5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech

      a kolečkových bruslích.

 

       6. Vozidla ( s vyjímkou invalid. vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět pouze se souhlasem

      provozovatele a při jim stanovených podmínek.

 

       7. Přístup na pohřebiště může správce pohřebiště z oprávněných důvodů ( terén.

        úpravy, náledí, vichřice atd.)na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

 

       8. Vstup na výsypové a rozptylové loučky je zakázán. Věnce a kytice ( bez nádob

        na vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou k tomuto účelu vyhrazené  .

        Správce pohřebiště je oprávněn zavadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary

        popř. jiné předměty z těchto míst odstranit.

 

        9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových

         místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zebezpečeny proti vzniku

         požáru. Na výsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky

         jenom na vyhrazených místech. V odůvodněných pří padech může správce pohřebiště

        používání otevřeného ohně (svíček a j.) omezit nebo zakázat.

 

       10. Z hygienických důvodů  není dovoleno pít vodu z  vodní nádrže. Tato voda je určena

       na zalévání zeleně, při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech.

 

       11.  Odpadky je třeba ukládat na stanovená místa a respektovat třídění odpadu.

 

       12. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné jen se souhlasem

        správce pohřebiště.

 

       13. Na pohřebišti je povoleno jakékoli  práce pouze v takovém rozsahu a takovým způ-

       sobem, který stanoví tento řád.

 

       14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

 

 

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

        Správce poskytuje zejména tyto služby:

     a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací

     b) pohřbívání

     c) provádění exhumací

     d) ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků

     e) pronájem hrobových míst

     f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

     g) správa a údržbu pohřebiště, včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště

 

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

   1. Správce pohřebiště je povinnen :

   a) Předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemce) k užívaní vyznačené, číselně

    označené hrobové místo.

    b) Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stano-

    vených v článku  8.

    c)Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup

    ke hrobovému místu zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového

    zařízení s vyjímkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy

    bezokladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést

    pohřbení do sousedního hrobu , kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště,

    v takovém případě  je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně

    nutnou dobu : dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou

    správce pohřebiště  a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo

    uvést do původního stavu.

 

     2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly

     ucelené řady , oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo

     nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.ostatků

 

Článek 6

Ukládání lidských pozůstatků  a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

  1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště ,

   jiná osoba  jen  s jeho souhlasem- Obdobně to platí i o provádění prací spojených

   se zajišťováním exhumací.

 

   2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebiště vždy jen se souhlasem

    správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

 

    3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahující minimálně

     jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí víko

     rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

 

    4. Pro pohřbívání do hrobů musí být používány takové rakve, které ve stanovené

    tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných

    nerozložitelných materiálů,  kovové díly jen omezeně , výplň rakví může být pouze

    z materiálů  jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí

    být zjevně použity toxické látky.

 

 

  5. Pro pohřbívání do hrobek jen nutno použít rakve s maximálními rozměry 2.15x0.85 m,

    a to:

    -celodubové nebo z jiných tvrdých dřev, do které bude umístěna poloviční zinková

      vložka nebo

    - kovové s nepropustným dnem

 

     6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště

      provádět pouze se souhlasem okresního hygienika popř. krajské hygienické stanice

      ( po zrušení okresních úřadů).

 

Článek 7

Tlecí doba

 

      Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí 25 let

 

Článek 8

Zřizování hrobového zařízení a podmíny k provádění prací na pohřebišti

 

  1. Podmínky prozřízení hrobového zařízení hrobu:

   a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce  základové spáry,

        která činí 600 mm

    b) Základy památníků a náhrobku musí být zakotveny z dostatečně únosného materiálu,

       odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu,               

       kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

    c) Přední a zadní rámy hrobu musí být mezi sebou jednotlivě zakotveny.

 

 2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

 a) Hloubka výkopů musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max.260 cm)

  b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např.cihly), pokud bude použit

     litý beton, musí být z hrobky  vyvedena difusní zátka.

  c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití

    litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přezdívkou, včetně impregnačních

     nátěrů.

   d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu ( pouze kopaná zemina). V případě,

     že trativod o rozměrech nejméně 40x40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

   e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle před-

    pokládané vyzdívky.

   f) Kovové  prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být

    opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za

     10 let.

   g) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

 

 

 h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby  mohly být rakve lehce umístěny na jedno-

     tlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně

     220 cm ( podle velikosti rakví).

    i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry

     zality betonem a povrch izolován.

    j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit

     krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku se spárami vytmelenými trvalými tmely.

    k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.

    l) Vlastní hrobové zařízení  s vyjímkou rámů musí být potaveno mimo hlavní konstrukci

    hrobky, na samostatném základě.

 

  3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu stanovit

         - dobu výstavby hrobky

         - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

         - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

         - podmíniy používání komunikce pohřebiště

         - způsob skladování materiálu, odpadů a jejich likvidace

         - povinnost dozoru při výstavbě

         - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

 

  4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro

    trvalé užívání stavby určit

         - druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

         - způsob a cyklus revizí hrobky

    Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

 

   5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky stanovené

       správcem pohřebiště, zejména

          - respektovat důstojnost a místa a omezení hlučných prací

          - neomezování průchodnosti  komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým

            místům

          - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových

            míst

          - zajištění ochrany zeleně , kořenového systému zeleně

  

   6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny,

      do původního stavu .

 

 

 

Článek 9

Sankce

      Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích

      a zákona o obcích.

 

 

Článek 10

Účinnost

       Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 16.8. 2002

 

 

                    Martin Šrámek                                Josef Sedláček

                             místostarosta                                                 starosta obce

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

logo CzechPoint

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode