Usnesení z III. veřejného zasedání ZO dne 3. 7. 2014

VÝPIS USNESENÍ Z 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEŘMANOV KONANÉHO DNE 3. 7. 2014 V POHOSTINSTVÍ FOJTOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE HEŘMANOV 

1. bere na vědomí 

a) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka 

b) zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 14.3.2014 do 3.7.2014 c) stížnost paní Barákové na zajištění přístupu na pozemek p.p.č. 390/2 v k.ú. Blankartice a odkládá rozhodnutí na příští veřejné jednání 

 

2. schvaluje

a) návrhovou komisi ve složení: pan Josef Váňa a pan Martin Vepřek 

b) ověřovatele zápisu ve složení: paní Eva Michálková a pan Tomáš Rudolf 

c) navržený program 

d) rozpočtové opatření č.2/2014, bude nedílnou součástí zápisu 

e) výběr zhotovitele firmu Elecom Profession s.r.o. na základě provedeného výběrového řízení na opravu zvonice v Heřmanově a pověřuje starostu podpisem SoD 

f) výběr zhotovitele firmu Miroslav Provazník, na základě provedeného výběrového řízení na akci: „Víceúčelové prostory pro děti ZŠ a MŠ, maminky s dětmi a seniory“ a pověřuje starostu podpisem SoD 

g) výběr zhotovitele Stavební firmu Bardzák s.r.o. na základě provedeného výběrového řízení na akci: „Dětské hřiště u ZŠ a MŠ v Heřmanově“ a pověřuje starostu podpisem SoD 

h) uzavření bezúplatné smlouvy o umístění a provozování kontejneru pro sběr oděvů, obuvi a textilu mezi REVENGE, a.s. a obcí Heřmanov a pověřuje starostu podpisem smlouvy ch) prodej pozemku p.p.č. 1119/4 v kú. Blankartice, dle znaleckého posudku vyhotoveného panem Karlem Čadou, ve vlastnictví obce Heřmanov, panu Petru Jetelovi o výměře 662m2 

i) prodej pozemku p.p.č. 92/11 v kú. Heřmanov dle znaleckého posudku vyhotoveného paní Sejrkovou, ve vlastnictví obce Heřmanov, panu Jaroslavu Lankašovi o výměře 311m2 

j) záměr prodeje pozemku p.p.č. 426/16 o výměře 334m2 v kú Fojtovice, který je ve vlastnictví obce Heřmanov 

k) záměr prodeje pozemku p.p.č. 65/1 o výměře 71 m2 a části p.p.č. 1356 v kú Heřmanov, který je ve vlastnictví obce Heřmanov 

1) stánkový prodej v obci Heřmanov pro uspořádání pouti dne 27.9.2014 bez poplatku 

m) SoD na zpracování digitálního povodňového plánu obce Heřmanov firmou ENVIPARTNER, s.r.o. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

n) Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi EKO-KOM, a.s. a obcí Heřmanov a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

o) podání žádosti o dotaci na MMR na obnovu majetku poškozeného živelní pohromou v r. 2013 3. 

 

pověřuje 

a) ZO Heřmanov pověřuje starostu obce jednáním s vlastníky o možném odkoupení pozemků Lesy ČR , které vlastní pozemek p.p.č. 1258/5 o výměře 280m2 a Státní statek Česká Kamenice v likvidaci - pozemek p.p.č.1293/1 o výměře 409m2

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode