Usnesení z III. veřejného zasedání ZO dne 3. 7. 2014

VÝPIS USNESENÍ Z 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEŘMANOV KONANÉHO DNE 3. 7. 2014 V POHOSTINSTVÍ FOJTOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE HEŘMANOV 

1. bere na vědomí 

a) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka 

b) zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 14.3.2014 do 3.7.2014 c) stížnost paní Barákové na zajištění přístupu na pozemek p.p.č. 390/2 v k.ú. Blankartice a odkládá rozhodnutí na příští veřejné jednání 

 

2. schvaluje

a) návrhovou komisi ve složení: pan Josef Váňa a pan Martin Vepřek 

b) ověřovatele zápisu ve složení: paní Eva Michálková a pan Tomáš Rudolf 

c) navržený program 

d) rozpočtové opatření č.2/2014, bude nedílnou součástí zápisu 

e) výběr zhotovitele firmu Elecom Profession s.r.o. na základě provedeného výběrového řízení na opravu zvonice v Heřmanově a pověřuje starostu podpisem SoD 

f) výběr zhotovitele firmu Miroslav Provazník, na základě provedeného výběrového řízení na akci: „Víceúčelové prostory pro děti ZŠ a MŠ, maminky s dětmi a seniory“ a pověřuje starostu podpisem SoD 

g) výběr zhotovitele Stavební firmu Bardzák s.r.o. na základě provedeného výběrového řízení na akci: „Dětské hřiště u ZŠ a MŠ v Heřmanově“ a pověřuje starostu podpisem SoD 

h) uzavření bezúplatné smlouvy o umístění a provozování kontejneru pro sběr oděvů, obuvi a textilu mezi REVENGE, a.s. a obcí Heřmanov a pověřuje starostu podpisem smlouvy ch) prodej pozemku p.p.č. 1119/4 v kú. Blankartice, dle znaleckého posudku vyhotoveného panem Karlem Čadou, ve vlastnictví obce Heřmanov, panu Petru Jetelovi o výměře 662m2 

i) prodej pozemku p.p.č. 92/11 v kú. Heřmanov dle znaleckého posudku vyhotoveného paní Sejrkovou, ve vlastnictví obce Heřmanov, panu Jaroslavu Lankašovi o výměře 311m2 

j) záměr prodeje pozemku p.p.č. 426/16 o výměře 334m2 v kú Fojtovice, který je ve vlastnictví obce Heřmanov 

k) záměr prodeje pozemku p.p.č. 65/1 o výměře 71 m2 a části p.p.č. 1356 v kú Heřmanov, který je ve vlastnictví obce Heřmanov 

1) stánkový prodej v obci Heřmanov pro uspořádání pouti dne 27.9.2014 bez poplatku 

m) SoD na zpracování digitálního povodňového plánu obce Heřmanov firmou ENVIPARTNER, s.r.o. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

n) Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi EKO-KOM, a.s. a obcí Heřmanov a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

o) podání žádosti o dotaci na MMR na obnovu majetku poškozeného živelní pohromou v r. 2013 3. 

 

pověřuje 

a) ZO Heřmanov pověřuje starostu obce jednáním s vlastníky o možném odkoupení pozemků Lesy ČR , které vlastní pozemek p.p.č. 1258/5 o výměře 280m2 a Státní statek Česká Kamenice v likvidaci - pozemek p.p.č.1293/1 o výměře 409m2

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968


Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode