Usnesení ze dne 16.7.2015

Výpis z Usnesení z  3. veřejného  zasedání  ZO Heřmanov  dne 16.7. 2015

Zastupitelstvo obce Heřmanov:

l.  b e r e  n a  v ě d o m í

a)  zprávu předsedy kontrolního výboru

b)  zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od  28.4.2015 do 16.7. 2015

2.  s ch v a l u j e

 a)  navržený program

b)  rozpočtové opatření č. 3/2015, bude nedílnou součástí zápisu

c)  závěrečný účet SoB, zprávu o přezkoumání hospodaření SoB za rok 2014,, bez výhrad“,

d)  výběr zhotovitele na akci ,, Blankartický rynek-dokončení“ f. I.S.R. s.r.o., Ústecká 456, 405 02

Děčín, na základě výběrového řízení s nabídkovou cenou ve výši 933 126,88 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce Heřmanov podpisem SoD. Obec Heřmanov se bude podílet na spolufinancování projektu

e)  prodej  pozemku p.p.č.25/2 o výměře 119 m2 v k.ú. Heřmanov za cenu 11 080 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy

f)  uzavření smlouvy mezi obcí Heřmanov a ČEZ Distribucí, a.s. o zřízení věcného břemene-služebnosti, IP-12-4003918 na pozemek p.p.č.119 a 1090/2 v k.ú. Blankartice, ve vlastnictví obce Heřmanov s jednorázovou náhradou 5 000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

g)  dodatek č.3 ke smlouvě č.314009339 mezi obcí Heřmanov a Technickými službami Děčín a.s.

h) odkoupení  pozemků st.č.64 o výměře 291 m2, st.č.65 o výměře 150 m2, st.č. 179 o výměře 20 m2, p.p.č.107 o výměře 849 m2, p.p.č.116 o výměře 840 m2, p.p.č.117/1 o výměře

5719 m2, p.p.č. 117/2 o výměře 140 m2, p.p.č. 117/3 o výměře 496 m2, p.p.č.118/6 o výměře

49 m2,p.p.č. 1070/1 o výměře 2795 m2, vše  v k.ú. Heřmanov dle nabídkového listu za cenu 270 000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy

3.  n e s ch v a l u j e

  smlouvu o společném postupu zadavatelů pro veřejnou zakázku na služby svozu a  likvidaci  

 odpadu v obci Heřmanov  

 

4.  u r č u j e

  ověřovatele zápisu : Karla Helebranta a Petra Pospíšila, zapisovatelem  Ludmilu Petrovickou

5.  p o v ě ř u j e

  starostu obce podpisem smlouvy o  poskytnutí investiční dotace od Ústeckého kraje z programu   

  POV ve výši 231 000 Kč na realizaci projektu „Blankartický rynek -dokončení“.Obec Heřmanov   

  se bude podílet na spolufinancování projektu.

  František David                                                               Josef  Kučera

   Starosta obce                                                               Místostarosta  obce

 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode