Usnesení ze dne 16.7.2015

Výpis z Usnesení z  3. veřejného  zasedání  ZO Heřmanov  dne 16.7. 2015

Zastupitelstvo obce Heřmanov:

l.  b e r e  n a  v ě d o m í

a)  zprávu předsedy kontrolního výboru

b)  zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od  28.4.2015 do 16.7. 2015

2.  s ch v a l u j e

 a)  navržený program

b)  rozpočtové opatření č. 3/2015, bude nedílnou součástí zápisu

c)  závěrečný účet SoB, zprávu o přezkoumání hospodaření SoB za rok 2014,, bez výhrad“,

d)  výběr zhotovitele na akci ,, Blankartický rynek-dokončení“ f. I.S.R. s.r.o., Ústecká 456, 405 02

Děčín, na základě výběrového řízení s nabídkovou cenou ve výši 933 126,88 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce Heřmanov podpisem SoD. Obec Heřmanov se bude podílet na spolufinancování projektu

e)  prodej  pozemku p.p.č.25/2 o výměře 119 m2 v k.ú. Heřmanov za cenu 11 080 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy

f)  uzavření smlouvy mezi obcí Heřmanov a ČEZ Distribucí, a.s. o zřízení věcného břemene-služebnosti, IP-12-4003918 na pozemek p.p.č.119 a 1090/2 v k.ú. Blankartice, ve vlastnictví obce Heřmanov s jednorázovou náhradou 5 000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

g)  dodatek č.3 ke smlouvě č.314009339 mezi obcí Heřmanov a Technickými službami Děčín a.s.

h) odkoupení  pozemků st.č.64 o výměře 291 m2, st.č.65 o výměře 150 m2, st.č. 179 o výměře 20 m2, p.p.č.107 o výměře 849 m2, p.p.č.116 o výměře 840 m2, p.p.č.117/1 o výměře

5719 m2, p.p.č. 117/2 o výměře 140 m2, p.p.č. 117/3 o výměře 496 m2, p.p.č.118/6 o výměře

49 m2,p.p.č. 1070/1 o výměře 2795 m2, vše  v k.ú. Heřmanov dle nabídkového listu za cenu 270 000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy

3.  n e s ch v a l u j e

  smlouvu o společném postupu zadavatelů pro veřejnou zakázku na služby svozu a  likvidaci  

 odpadu v obci Heřmanov  

 

4.  u r č u j e

  ověřovatele zápisu : Karla Helebranta a Petra Pospíšila, zapisovatelem  Ludmilu Petrovickou

5.  p o v ě ř u j e

  starostu obce podpisem smlouvy o  poskytnutí investiční dotace od Ústeckého kraje z programu   

  POV ve výši 231 000 Kč na realizaci projektu „Blankartický rynek -dokončení“.Obec Heřmanov   

  se bude podílet na spolufinancování projektu.

  František David                                                               Josef  Kučera

   Starosta obce                                                               Místostarosta  obce