Usnesení ze dne 17.9.2015

                                       Výpis z USNESENÍ z   4. veřejného  zasedání  ZO dne 17.9.2015 od 17.00 hod.

Zastupitelstvo obce Heřmanov

1. b e r e   n a    v ě d o m í:

a) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka

b) zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od  16.7.2015 do 17.9. 2015

c) registraci akce na obnovu 5 ks mostků po povodni 2013 od MMR  pod identifikačním číslem 117D914003855,  856, 857, 858, 859  

d) Rozhodnutí o poskytnutí dotace na obnovu místní komunikace p.p.č. 1298, 1270/1 v k.ú. Heřmanov po povodni 2013 od MMR ve výši 198247 Kč pod identifikačním číslem 117D914003844  

e) předložené „Vyhodnocení připomínek, uplatněných k návrhu Územního plánu Heřmanov“ bez připomínek

f) přijetí dotace ve výši 219189 Kč z MŠMT z Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“

2. s ch v a l u j e:

a) navržený program

b) rozpočtové opatření č. 4/2015, bude nedílnou součástí zápisu

c) výběr zhotovitele na akci ,, Obnova mostků po povodni 2013“ : Stavební firma Bardzák s.r.o.

d) výběr zhotovitele na akci „ Obnova poškozených komunikací  po povodni 2013“ f. DOKOM  FINAL s .r.o

e) uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi obcí Heřmanov a TJ Heřmanov se změnou názvu  souhlasí s umístěním sídla „ TJ Heřmanov, spolek“ do budovy na adrese Fojtovice č.p.65, 40502 Děčín

f) uzavření smlouvy dle obč. zákoníku mezi obcí Heřmanov a f. FECIDO  na vyvážení odpadů z bezodtokové jímky  

g) stánkový prodej v obci Heřmanov pro uspořádání pouti dne 26.9.2015 bez poplatku   

h) přijetí věcného daru –rekonstrukci sociálek v pohostinství Heřmanov č.p.113 v hodnotě 84 995,24 Kč  od pana Jiřího Moravce

3. r o z h o d u j e

vyhovět námitce  k ÚP tak, že návrhová plocha H5 PV bude zmenšena – ukončena na hranici návrhové lokality H3a. Část návrhové komunikace na p.p.č. 874/1 a p.p.č. 874/3 v k.ú. Heřmanov nebude řešena jako veřejně prospěšná stavba. Návrhová lokalita H7SO bude z návrhu ÚP vyřazena, předmětné pozemky budou řešeny jako součást stavové plochy SO

4. u r č u j e

ověřovateli zápisu : Josefa Váňu a Martina Vepřeka, zapisovatelem Ludmilu Petrovickou

5. o d k l á d á

podání  žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků p.p.č.1114 v k.ú.Blankartice z důvodů prošetření nesrovnalosti sousedního pozemku 1079/17     

6. s o u h l a s í

s podáním žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemku  st.č. 46 v k.ú. Fojtovice


 

František David                                                                                        Josef Kučera

  Starosta obce                                                                                      Místostarosta obce

 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode