Usnesení ze dne 17.9.2015

                                       Výpis z USNESENÍ z   4. veřejného  zasedání  ZO dne 17.9.2015 od 17.00 hod.

Zastupitelstvo obce Heřmanov

1. b e r e   n a    v ě d o m í:

a) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka

b) zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od  16.7.2015 do 17.9. 2015

c) registraci akce na obnovu 5 ks mostků po povodni 2013 od MMR  pod identifikačním číslem 117D914003855,  856, 857, 858, 859  

d) Rozhodnutí o poskytnutí dotace na obnovu místní komunikace p.p.č. 1298, 1270/1 v k.ú. Heřmanov po povodni 2013 od MMR ve výši 198247 Kč pod identifikačním číslem 117D914003844  

e) předložené „Vyhodnocení připomínek, uplatněných k návrhu Územního plánu Heřmanov“ bez připomínek

f) přijetí dotace ve výši 219189 Kč z MŠMT z Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“

2. s ch v a l u j e:

a) navržený program

b) rozpočtové opatření č. 4/2015, bude nedílnou součástí zápisu

c) výběr zhotovitele na akci ,, Obnova mostků po povodni 2013“ : Stavební firma Bardzák s.r.o.

d) výběr zhotovitele na akci „ Obnova poškozených komunikací  po povodni 2013“ f. DOKOM  FINAL s .r.o

e) uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi obcí Heřmanov a TJ Heřmanov se změnou názvu  souhlasí s umístěním sídla „ TJ Heřmanov, spolek“ do budovy na adrese Fojtovice č.p.65, 40502 Děčín

f) uzavření smlouvy dle obč. zákoníku mezi obcí Heřmanov a f. FECIDO  na vyvážení odpadů z bezodtokové jímky  

g) stánkový prodej v obci Heřmanov pro uspořádání pouti dne 26.9.2015 bez poplatku   

h) přijetí věcného daru –rekonstrukci sociálek v pohostinství Heřmanov č.p.113 v hodnotě 84 995,24 Kč  od pana Jiřího Moravce

3. r o z h o d u j e

vyhovět námitce  k ÚP tak, že návrhová plocha H5 PV bude zmenšena – ukončena na hranici návrhové lokality H3a. Část návrhové komunikace na p.p.č. 874/1 a p.p.č. 874/3 v k.ú. Heřmanov nebude řešena jako veřejně prospěšná stavba. Návrhová lokalita H7SO bude z návrhu ÚP vyřazena, předmětné pozemky budou řešeny jako součást stavové plochy SO

4. u r č u j e

ověřovateli zápisu : Josefa Váňu a Martina Vepřeka, zapisovatelem Ludmilu Petrovickou

5. o d k l á d á

podání  žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků p.p.č.1114 v k.ú.Blankartice z důvodů prošetření nesrovnalosti sousedního pozemku 1079/17     

6. s o u h l a s í

s podáním žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemku  st.č. 46 v k.ú. Fojtovice


 

František David                                                                                        Josef Kučera

  Starosta obce                                                                                      Místostarosta obce