Usnesení z ustavujícího veřejného zasedání dne 6.11.2014

Výpis  z  USNESENÍ

z ustavujícího  veřejného  zasedání ZO dne 6.11. 2014 od 18.00 hod

Zastupitelstvo obce Heřmanov

1. s ch v a l u j e :

a/  program  ustavujícího zasedání

b/  zvolení jednoho místostarosty

d/  veřejné hlasování volby starosty a místostarosty

 

2. u r č u j e :

a/ pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn,  

   funkce místostarosty neuvolněná

 

3. z ř i z u j e :

a/ finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

 

4. v o l í :

a/  starostou pana Františka Davida

b/  místostarostou pana Josefa Kučeru

c/  předsedou finančního výboru pana Tomáše Rudolfa

d/  předsedou kontrolního výboru pana Martina Vepřeka

e/  členy finančního výboru pana Josefa Váňu a pana Karla Helebranta

f/   členy kontrolního výboru pana Martina Šrámka a pana Petra Pospíšila

 

4. s t a n o v í:

a/  měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 

 

František  D a v i d                                                         Josef  K u č e r a

     Starosta                                                                        Místostarosta