Usnesení ze dne 1.11.2018

Informace z usnesení ustavujícího a veřejného zasedání ZO Heřmanov, které se konalo 1. 11. 2018 ve Fojtovicích
 

ZO Heřmanov určuje
a) ověřovatele zápisu Karla Helebranta a Jaroslava Hambergera, zapisovatelem paní L. Petrovickou
b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, funkce místostarosty neuvolněná 

ZO Heřmanov schvaluje
a) program ustavujícího a doplněného řádného I. veřejného zasedání
b) zvolení jednoho místostarosty
c) veřejné hlasování volby starosty a místostarosty
d) rozpočtové opatření č. 4 /2018, bude nedílnou součástí zápisu
e) výběr zhotovitele „Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace, Českolipská 123, 405 na základě provedeného výběrového řízení na akci: „Úprava veřejného prostranství“ s cenovou nabídkou 699.146 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem SoD
f) bezúročnou návratnou půjčku ve výši 128 000 Kč na nákup ICT vybavení pro žáky školy pro ZŠ a MŠ Heřmanov s termínem uhrazení do 31. 12. 2019
g) bezúročnou návratnou půjčku ve výši 400 000 Kč pro Obecní lesy Heřmanov, s. r. o. na základní provoz s termínem uhrazení do 31. 12. 2020
h) uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120061367 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi ČEZ Distribuce, a. s. a obcí Heřmanov s předpokládanými náklady 127 900 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
ch) uzavření smlouvy o poskytování služeb na úseku BOZP a PO s f. MR-KVI, s. r. o. s pololetní platbou 2500 Kč včetně DPH
i) finanční odměnu pro starostu F. Davida
j) záměr prodeje p. p.č 121 a p. p.č. 122/1 v k.ú. Fojtovice
k) odběr modulů pro spisovou službu KEO4 od f. ALIS, spol. s r. o. za cenu 16.240 Kč bez DPH a roční udržovací poplatek 5.110 Kč bez DPH
l) smlouvu o poskytování hostingových služeb s f. ALIS, spol. s r. o. za využití služeb datového centra s ročním poplatkem 2900 Kč bez DPH

ZO Heřmanov zřizuje
finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

ZO Heřmanov volí
a) starostu pana Františka Davida
b) místostarostu pana Josefa Kučeru
c) předsedu finančního výboru Karla Helebranta
d) členy finančního výboru Josefa Váňu a Miroslavu Černou
e) předsedu kontrolního výboru Martina Kouta
f) členy kontrolního výboru Jaroslava Hambergera a Martina Šrámka

ZO Heřmanov stanovuje
a) v souladu s nařízením vlády č. 318/2017, § 72 odst. 2 a § 84 odst 2 písm. n) zák. o obcích výši měsíční odměny a za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů výboru
b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích měsíční odměny za výkon členů výborů, ne zastupitelů

ZO Heřmanov bere na vědomí
- zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 16. 8. 2018 do 1. 11. 2018


František David                                        Josef Kučera
starosta obce Heřmanov                            místostarosta obce Heřmanov

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode