Usnesení ze dne 13.12.2012

 

USNESENÍ

z 5. zasedání ZO Heřmanov konané dne 13.12.2012

1/ bere na vědomí

a/ zprávu předsedy kontrolního výboru
b/ zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 21.9.2012 do 12.12.2012
c/ zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za přezkoumané období od 1.1.2012 do 30.9.2012, kde nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

2/ schvaluje

a/ návrhovou komisi ve složení: pan Josef Vária a pan Josef Kučera 
b/ověřovatele zápisu : pana Michala Košinu a pana Tomáše Rudolfa
c/ navržený program
d/ finanční dar pro starostu obce ve výši 10000 Kč.
e/ rozpočtové opatření č.2/2012 /viz. příloha k zápisu/
f/ rozpočtový výhled SOB na roky 2013- 2014
g/ rozpočet obce Heřmanov na rok 2013, kdy příjmy činí 5 622 000 Kč a výdaje činí 6 689 000 Kč a závazným ukazatelem je paragraf. Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji představuje částku 1 067 000 Kč. Rozdíl bude financován z úspor z minulých let /viz příloha k zápisu/
h/ smlouvu o dílo mezi objednatelem obcí Heřmanov a zhotovitelem AGROPOS Služby s.r.o. Heřmanov 144, 40502 Děčín, zastoupený panem Pospíšilem za cenu 500 Kč za 1 hodinu výkonu škrabky
ch/ uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Heřmanov a ing. Kulikem Richardem od. 1.1.2013 do 31.12.2013 na činnost odpovědného zástupce za provozování vodovodu Heřmanov - Fojtovice za částku 20 400 Kč bez DPH
i/ OZV č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s výši 431 Kč za kalendářní rok a zároveň ruší OZV Č. 4/2011 ze dne 14.2.2011
j/ záměr prodeje pozemků p.p.č. 219/4 v k.ú.Blankartice, p.p.č. 203,204 ,205/1 a st.p.1 v k.ú.Fojtovice , p,p.č.189/3 v k.ú.Heřmanov a směnu pozemku p.p.č.186/6 v k.ú.Heřmanov

 

František David v.r. - Starosta
Josef Kučera v.r. - Místostarosta

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode