Usnesení ze dne 13.12.2012

 

USNESENÍ

z 5. zasedání ZO Heřmanov konané dne 13.12.2012

1/ bere na vědomí

a/ zprávu předsedy kontrolního výboru
b/ zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 21.9.2012 do 12.12.2012
c/ zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za přezkoumané období od 1.1.2012 do 30.9.2012, kde nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

2/ schvaluje

a/ návrhovou komisi ve složení: pan Josef Vária a pan Josef Kučera 
b/ověřovatele zápisu : pana Michala Košinu a pana Tomáše Rudolfa
c/ navržený program
d/ finanční dar pro starostu obce ve výši 10000 Kč.
e/ rozpočtové opatření č.2/2012 /viz. příloha k zápisu/
f/ rozpočtový výhled SOB na roky 2013- 2014
g/ rozpočet obce Heřmanov na rok 2013, kdy příjmy činí 5 622 000 Kč a výdaje činí 6 689 000 Kč a závazným ukazatelem je paragraf. Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji představuje částku 1 067 000 Kč. Rozdíl bude financován z úspor z minulých let /viz příloha k zápisu/
h/ smlouvu o dílo mezi objednatelem obcí Heřmanov a zhotovitelem AGROPOS Služby s.r.o. Heřmanov 144, 40502 Děčín, zastoupený panem Pospíšilem za cenu 500 Kč za 1 hodinu výkonu škrabky
ch/ uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Heřmanov a ing. Kulikem Richardem od. 1.1.2013 do 31.12.2013 na činnost odpovědného zástupce za provozování vodovodu Heřmanov - Fojtovice za částku 20 400 Kč bez DPH
i/ OZV č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s výši 431 Kč za kalendářní rok a zároveň ruší OZV Č. 4/2011 ze dne 14.2.2011
j/ záměr prodeje pozemků p.p.č. 219/4 v k.ú.Blankartice, p.p.č. 203,204 ,205/1 a st.p.1 v k.ú.Fojtovice , p,p.č.189/3 v k.ú.Heřmanov a směnu pozemku p.p.č.186/6 v k.ú.Heřmanov

 

František David v.r. - Starosta
Josef Kučera v.r. - Místostarosta

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968


Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode