Usnesení ze dne 13.06.2013

Usnesení z II. veřejného zasedání ZO Heřmanov konané dne 13. 6. 2013 
 
Zastupitelstvo obce Heřmanov:
 
1. bere na vědomí

a) zprávu předsedy kontrolního výboru

b) zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 15.3.2013 do 13.6.2013

c) další postup pořizování UP Heřmanov

 
2. schvaluje

a) návrhovou komisi ve složení: Košina Michal a Váňa Josef

b) ověřovatele zápisu: Švandrlíková Gabriela a Vepřek Martin

c ) navržený program

d) závěrečný účet hospodaření obce Heřmanov zprávu o přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2012 bez výhrad, a účetní závěrku obce a zřízené příspěvkové organizace za rok 2012 s tím, že stav finančních prostředků na základním běžném účtu obce Heřmanov činí k 31.12.2012 5 499 816.39 Kč, hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Heřmanov skončilo ziskem 

9 775, 53 Kč, který bude převeden do rezervního fondu a hospodaření Obecních lesů Heřmanov, s.r.o. skončilo se ztrátou 14 735 Kč, ztráta bude uhrazena z úspor z minulých let.

e) rozpočtové opatření č.2/2013, bude nedílnou součástí zápisu

f) závěrečný účet SoB a účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad s tím, že stav finančních prostředků na účtu ke dni 31.12.2012 činí 

97 307,75 Kč a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 „bez výhrad“

g) dodatek k nájemní smlouvě ze dne 31.12.2012 k nájemní smlouvě uzavřené dne 27.2.2009 mezi obcí Heřmanov, Heřmanov č.p.13, 405 02 Děčín, IČO 00261327, zastoupená starostou obce panem F. Davidem a Obecními lesy Heřmanov s.r.o. Heřmanov č.p.13, 405 02 Děčín, IČO 27359247 zastoupené jednatelem panem Františkem Davidem a schva1uje výši nájemného za rok 2012  97.353,-Kč.

h) zápis z jednání valné hromady společnosti Obecní lesy Heřmanov s.r.o. konané dne 31.3.2013 s uvedenou ztrátou společnosti za rok 2012, která činí 14.735,- Kč. Ztráta bude uhrazena z nerozděleného zisku z minulých let.

ch) pronájem pozemku p.p.č. 149/5 v k.ú. Heřmanov - zahrada o výměře 451 m2 za cenu 0,50 Kč za 1m2 panu Robertu Schichtovi Heřmanov č.p. 105 s ročním pronájmem 226,-Kč.

i) pronájem pozemku st.č 54/2 v k.ú. Heřmanov o výměře 598 m2 vedená jako zastavěná plocha a nádvoří za cenu 0,50Kč za 1m2,, 

tj. 299Kč a část z p.p.č. 867/3 v k.ú.Heřmanov o výměře 3027m2 vedená jako trvalý travní porost za cenu 0,30Kč za 1m2, 

tj. 908 Kč paní Piskačové Haně, Heřmanov č.p.58 s celkovým ročním pronájmem 1207,-Kč.

j) pronájem pozemku p.p.č.49/1 v k.ú. Heřmanov o výměře 3560 m2 vedená jako trvalý travní porost za cenu 0,30 Kč za 1m2,

tj. 1068,-Kč, pronájem pozemku p.p.č.49/2 v kú.Heřmanov o výměře 2285 m2, vedená jako orná půda s cenou 0,30 Kč za 1m2 

tj. 685,50 Kč a p.p.č. 49/5 v k.ú. Heřmanov o výměře 1665 m2, vedená jako trvalý travní porost s cenou 0,30 Kč za 1m2, tj. 499,50 Kč panu Josefu Kučerovi Heřmanov č.p.60 s celkovým ročním pronájmem 2253,-Kč.

k) pronájem části pozemku p.p.č.188 v k.ú. Heřmanov o výměře 498 m2 vedená jako trvalý travní porost za cenu 0,30 Kč za 1m2,

tj. 149 Kč paní Domesové, Heřmanov č.p.137 s celkovým ročním pronájmem 149 Kč.

1) finanční dar pro obec Těchlovice ve výši 30000 Kč, pro obec Hřensko ve výši 30000 Kč a obec Chodouny ve výši 20000 Kč, který bude použit na likvidaci povodňových škod , vzniklých při záplavách v červnu 2013 a pověřuje starostu podpisem smluv.

m) finanční příspěvek pro místní klub šipkařů ve výši 3000 Kč za postup do vyšší soutěže a vzornou reprezentaci obce.

n) uzavření SoD č. 123/2013 mezi obcí Heřmanov a panem ing.Kulíkem Richardem, Pod Táborským vrchem, 407 22 Benešov nad/Pl. na zpracování TD pro územní rozhodnutí za cenu 21 780 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem SoD.

 
 
František David Josef Kučera
    starosta místostarosta
 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode