Usnesení ze dne 13.06.2013

Usnesení z II. veřejného zasedání ZO Heřmanov konané dne 13. 6. 2013 
 
Zastupitelstvo obce Heřmanov:
 
1. bere na vědomí

a) zprávu předsedy kontrolního výboru

b) zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 15.3.2013 do 13.6.2013

c) další postup pořizování UP Heřmanov

 
2. schvaluje

a) návrhovou komisi ve složení: Košina Michal a Váňa Josef

b) ověřovatele zápisu: Švandrlíková Gabriela a Vepřek Martin

c ) navržený program

d) závěrečný účet hospodaření obce Heřmanov zprávu o přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2012 bez výhrad, a účetní závěrku obce a zřízené příspěvkové organizace za rok 2012 s tím, že stav finančních prostředků na základním běžném účtu obce Heřmanov činí k 31.12.2012 5 499 816.39 Kč, hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Heřmanov skončilo ziskem 

9 775, 53 Kč, který bude převeden do rezervního fondu a hospodaření Obecních lesů Heřmanov, s.r.o. skončilo se ztrátou 14 735 Kč, ztráta bude uhrazena z úspor z minulých let.

e) rozpočtové opatření č.2/2013, bude nedílnou součástí zápisu

f) závěrečný účet SoB a účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad s tím, že stav finančních prostředků na účtu ke dni 31.12.2012 činí 

97 307,75 Kč a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 „bez výhrad“

g) dodatek k nájemní smlouvě ze dne 31.12.2012 k nájemní smlouvě uzavřené dne 27.2.2009 mezi obcí Heřmanov, Heřmanov č.p.13, 405 02 Děčín, IČO 00261327, zastoupená starostou obce panem F. Davidem a Obecními lesy Heřmanov s.r.o. Heřmanov č.p.13, 405 02 Děčín, IČO 27359247 zastoupené jednatelem panem Františkem Davidem a schva1uje výši nájemného za rok 2012  97.353,-Kč.

h) zápis z jednání valné hromady společnosti Obecní lesy Heřmanov s.r.o. konané dne 31.3.2013 s uvedenou ztrátou společnosti za rok 2012, která činí 14.735,- Kč. Ztráta bude uhrazena z nerozděleného zisku z minulých let.

ch) pronájem pozemku p.p.č. 149/5 v k.ú. Heřmanov - zahrada o výměře 451 m2 za cenu 0,50 Kč za 1m2 panu Robertu Schichtovi Heřmanov č.p. 105 s ročním pronájmem 226,-Kč.

i) pronájem pozemku st.č 54/2 v k.ú. Heřmanov o výměře 598 m2 vedená jako zastavěná plocha a nádvoří za cenu 0,50Kč za 1m2,, 

tj. 299Kč a část z p.p.č. 867/3 v k.ú.Heřmanov o výměře 3027m2 vedená jako trvalý travní porost za cenu 0,30Kč za 1m2, 

tj. 908 Kč paní Piskačové Haně, Heřmanov č.p.58 s celkovým ročním pronájmem 1207,-Kč.

j) pronájem pozemku p.p.č.49/1 v k.ú. Heřmanov o výměře 3560 m2 vedená jako trvalý travní porost za cenu 0,30 Kč za 1m2,

tj. 1068,-Kč, pronájem pozemku p.p.č.49/2 v kú.Heřmanov o výměře 2285 m2, vedená jako orná půda s cenou 0,30 Kč za 1m2 

tj. 685,50 Kč a p.p.č. 49/5 v k.ú. Heřmanov o výměře 1665 m2, vedená jako trvalý travní porost s cenou 0,30 Kč za 1m2, tj. 499,50 Kč panu Josefu Kučerovi Heřmanov č.p.60 s celkovým ročním pronájmem 2253,-Kč.

k) pronájem části pozemku p.p.č.188 v k.ú. Heřmanov o výměře 498 m2 vedená jako trvalý travní porost za cenu 0,30 Kč za 1m2,

tj. 149 Kč paní Domesové, Heřmanov č.p.137 s celkovým ročním pronájmem 149 Kč.

1) finanční dar pro obec Těchlovice ve výši 30000 Kč, pro obec Hřensko ve výši 30000 Kč a obec Chodouny ve výši 20000 Kč, který bude použit na likvidaci povodňových škod , vzniklých při záplavách v červnu 2013 a pověřuje starostu podpisem smluv.

m) finanční příspěvek pro místní klub šipkařů ve výši 3000 Kč za postup do vyšší soutěže a vzornou reprezentaci obce.

n) uzavření SoD č. 123/2013 mezi obcí Heřmanov a panem ing.Kulíkem Richardem, Pod Táborským vrchem, 407 22 Benešov nad/Pl. na zpracování TD pro územní rozhodnutí za cenu 21 780 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem SoD.

 
 
František David Josef Kučera
    starosta místostarosta