Usnesení ze dne 14.03.2013

 

USNESENÍ z 1. veřejného zasedání ZO dne 14. 3. 2013 Zastupitelstvo obce Heřmanov 

1) bere na vědomí 
a/ zprávu člena kontrolního výboru b/ zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 14.12.2012 do 14.3.2013 
2) schvaluje 
a/ návrhovou komisi ve složení : Tomáš Rudolf, Josef Vária
b/ ověřovatele zápisu : Gabriela Švandrlíková , Martin Vepřek
c/ navržený program
d/ návrh rozpočtu SoB na rok 2013
e/ rozpočtové opatření č.1/2013 /viz. příloha k zápisu/
f/ prodej pozemku p.p.č.189/3 v k.ú. Heřmanov, ostatní plocha v majetku obce Heřmanov o výměře 464 m2 manželům Kosovým dle znaleckého posudku č. 2466-24-2013 vyhotoveného paní Jaroslavou Sejrkovou za cenu 11 970 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy
g/prodej pozemku p.p.č. 219/4 v k.ú. Blankartice o výměře 14 m2 ve vlastnictví obce Heřmanov, která nově vznikla rozdělením pozemku 219/2 geometrickým plánem č.136- 057/2012 ze dne 10.7.2012 Ústeckému kraji se sídlem Velká Hradební 3118/48, 405 02 Ústí nad Labem, zastoupený hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem za cenu 560 Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy
h/ směnu pozemků p.p.č. 186/6 k.ú. Heřmanov ve vlastnictví obce Heřmanov a p.p.č.186/9 k.ú. Heřmanov ve vlastnictví pana Pundy, paní Mokráčkové a paní Jiskrové. Parcela p.p.č. 186/6 o výměře 347 m2 vedená jako zahrada byla znaleckým posudkem č.2468-26-2013 oceněna cenou 11 189 Kč po zaokrouhlení 11 190 Kč. Parcela p.p.č. 186/9 o výměře 410 m2 vedená jako trvalý travní porost byla znaleckým posudkem č.2468-25-2013 oceněna cenou 13 220 Kč. Rozdíl 2030 Kč obec Heřmanov uhradí panu Pundovi 4/6, paní Mokráčkové 1/6, paní Jiskrové 1/6 a pověřuje starostu podpisem smlouvy ch/ aktualizaci plánu rozvoje obce Heřmanov s výhledem do roku 2017 /viz příloha k zápisu/
i/ uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kVolt.(NN) na adrese Heřmanov k.ú. Blankartice, p.č.119. Smlouva bude uzavřena mezi Provozovatelem distribuční soustavy (PDS), ČEZ Distribuce,a.s. Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 a obcí Heřmanov č.p.13, 405 02 Děčín a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 
František David Starosta
Josef Kučera Místostarosta
 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode