Usnesení ze dne 14.03.2013

 

USNESENÍ z 1. veřejného zasedání ZO dne 14. 3. 2013 Zastupitelstvo obce Heřmanov 

1) bere na vědomí 
a/ zprávu člena kontrolního výboru b/ zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 14.12.2012 do 14.3.2013 
2) schvaluje 
a/ návrhovou komisi ve složení : Tomáš Rudolf, Josef Vária
b/ ověřovatele zápisu : Gabriela Švandrlíková , Martin Vepřek
c/ navržený program
d/ návrh rozpočtu SoB na rok 2013
e/ rozpočtové opatření č.1/2013 /viz. příloha k zápisu/
f/ prodej pozemku p.p.č.189/3 v k.ú. Heřmanov, ostatní plocha v majetku obce Heřmanov o výměře 464 m2 manželům Kosovým dle znaleckého posudku č. 2466-24-2013 vyhotoveného paní Jaroslavou Sejrkovou za cenu 11 970 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy
g/prodej pozemku p.p.č. 219/4 v k.ú. Blankartice o výměře 14 m2 ve vlastnictví obce Heřmanov, která nově vznikla rozdělením pozemku 219/2 geometrickým plánem č.136- 057/2012 ze dne 10.7.2012 Ústeckému kraji se sídlem Velká Hradební 3118/48, 405 02 Ústí nad Labem, zastoupený hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem za cenu 560 Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy
h/ směnu pozemků p.p.č. 186/6 k.ú. Heřmanov ve vlastnictví obce Heřmanov a p.p.č.186/9 k.ú. Heřmanov ve vlastnictví pana Pundy, paní Mokráčkové a paní Jiskrové. Parcela p.p.č. 186/6 o výměře 347 m2 vedená jako zahrada byla znaleckým posudkem č.2468-26-2013 oceněna cenou 11 189 Kč po zaokrouhlení 11 190 Kč. Parcela p.p.č. 186/9 o výměře 410 m2 vedená jako trvalý travní porost byla znaleckým posudkem č.2468-25-2013 oceněna cenou 13 220 Kč. Rozdíl 2030 Kč obec Heřmanov uhradí panu Pundovi 4/6, paní Mokráčkové 1/6, paní Jiskrové 1/6 a pověřuje starostu podpisem smlouvy ch/ aktualizaci plánu rozvoje obce Heřmanov s výhledem do roku 2017 /viz příloha k zápisu/
i/ uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kVolt.(NN) na adrese Heřmanov k.ú. Blankartice, p.č.119. Smlouva bude uzavřena mezi Provozovatelem distribuční soustavy (PDS), ČEZ Distribuce,a.s. Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 a obcí Heřmanov č.p.13, 405 02 Děčín a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 
František David Starosta
Josef Kučera Místostarosta