Usnesení ze dne 14. 02. 2011

Zastupitelstvo obce Heřmanov

a) bere na vědomí :

 • zprávu starosty o činnosti obecního úřadu od posledního ZO


b) schvaluje :

 • členy návrhové komise p.Kratěnovou, p.Kučeru a p.Váňu
 • ověřovatele zápisu p.Rudolfa a pí. Švandrlíkovou
 • zapisovatele zápisu pí.Petrovickou
 • program zastupitelstva
 • předložení žádosti o poskytnutí dotace na výměnu oken pro ZŠ a MŠ Heřmanov z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje v roce 2011 ve výši 500 tis. Kč
 • smlouvu o technické pomoci č. 05/2011 mezi obcí Heřmanov a Bc. Bílkovou Alenou, se sídlem Kamenická 504/30, 405 01 Děčín 2
 • smlouvu o dílo na zhotovení 6 projektů na výstavbu poškozených mostků v hodnotě 86.000,- Kč bez DPH mezi Obcí Heřmanov a p. Hanou Strnadovou, Palackého 533, 407 22 Benešov n.Pl.
 • smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci k opravám na mosty poškozené povodní v obci Heřmanov, v hodnotě díla 104.400,- Kč vč.DPH mezi Obcí Heřmanov a firmou VALBEK, s.r.o., Vaňurova 505/17. 460 01 Liberec 3
 • smlouvu o dílo na zajištění odklízení sněhu z místních a účelových komunikací plužením v období od 27.11.2010 do 31.3.2011 v obci Heřmanov, Fojtovice, Blankartice v hodnotě díla 500,- Kč bez DPH za 1 hodinu výkonu mezi Obcí Heřmanov a firmou AGROPOS Služby s.r.o., se sídlem Heřmanov čp. 144
 • nabídku od Jakuba Vyhnálka, Palackého 80, 407 22 Benešov n.Pl., na odstranění rizikových dřevin na skalnaté stráni nad silnicí naproti čp. 2 v Heřmanově za cenu 25.000,- Kč
 • nabídku od firmy Jan Heran, se sídlem Teplická 27, 405 02 Děčín 4., na tisk Heřmanovského zpravodaje ve výši 1.200,- Kč včetně DPH v počtu 250 ks ve formátu 1x A3 oboustranně měsíčně
 • rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2011
 • smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Heřmanov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8
 • smlouvu o poskytnutí sponzorského daru mezi Obcí Heřmanov jako dárcem a firmou Pekařství Bohemia s.r.o., se sídlem Jablonec n.Nisou, Třeboňská 147/4 jako obdarovaným v částce 6.000,- Kč na úhradu části nákladů souvisejících s provozem pojízdné prodejny
 • určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu Obce Heřmanov a to starostu obce p. Františka Davida
 • změnu obsahu zakladatelské listiny obchodní společnosti Obecní lesy Heřmanov s.r.o., se sídlem Heřmanov 13, PSČ 405 02, identifikační číslo 273 59 247, sepsané formou notářského zápisu JUDr. Vratislavem Makovcem, notářem v Děčíně, dne 3.4.2008 pod NZ 160/2008, a to tak, že znění článku sedmého se vypouští a nahrazuje zněním: Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně
 • ukončení smlouvy o pronájmu bývalé hasičské zbrojnice mezi Obcí Heřmanov a p. Věroslavem Rélichem a Miroslavem Kaletusem a využití jako sklad zahradní techniky, nářadí a materiálu pro pracovníky veřejně prospěšných prací Obce Heřmanov
 • stanovení platu ředitelce ZŠ a MŠ Heřmanov dle platných zákonů a nařízení od 1.1.2011

c) vydává:

 • Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku ze psů
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické hrací zařízení
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  František D a v i d
  starosta obce

  Eliška Kratěnová
  místostarostka obce

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode