Usnesení ze dne 14. 02. 2011

Zastupitelstvo obce Heřmanov

a) bere na vědomí :

 • zprávu starosty o činnosti obecního úřadu od posledního ZO


b) schvaluje :

 • členy návrhové komise p.Kratěnovou, p.Kučeru a p.Váňu
 • ověřovatele zápisu p.Rudolfa a pí. Švandrlíkovou
 • zapisovatele zápisu pí.Petrovickou
 • program zastupitelstva
 • předložení žádosti o poskytnutí dotace na výměnu oken pro ZŠ a MŠ Heřmanov z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje v roce 2011 ve výši 500 tis. Kč
 • smlouvu o technické pomoci č. 05/2011 mezi obcí Heřmanov a Bc. Bílkovou Alenou, se sídlem Kamenická 504/30, 405 01 Děčín 2
 • smlouvu o dílo na zhotovení 6 projektů na výstavbu poškozených mostků v hodnotě 86.000,- Kč bez DPH mezi Obcí Heřmanov a p. Hanou Strnadovou, Palackého 533, 407 22 Benešov n.Pl.
 • smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci k opravám na mosty poškozené povodní v obci Heřmanov, v hodnotě díla 104.400,- Kč vč.DPH mezi Obcí Heřmanov a firmou VALBEK, s.r.o., Vaňurova 505/17. 460 01 Liberec 3
 • smlouvu o dílo na zajištění odklízení sněhu z místních a účelových komunikací plužením v období od 27.11.2010 do 31.3.2011 v obci Heřmanov, Fojtovice, Blankartice v hodnotě díla 500,- Kč bez DPH za 1 hodinu výkonu mezi Obcí Heřmanov a firmou AGROPOS Služby s.r.o., se sídlem Heřmanov čp. 144
 • nabídku od Jakuba Vyhnálka, Palackého 80, 407 22 Benešov n.Pl., na odstranění rizikových dřevin na skalnaté stráni nad silnicí naproti čp. 2 v Heřmanově za cenu 25.000,- Kč
 • nabídku od firmy Jan Heran, se sídlem Teplická 27, 405 02 Děčín 4., na tisk Heřmanovského zpravodaje ve výši 1.200,- Kč včetně DPH v počtu 250 ks ve formátu 1x A3 oboustranně měsíčně
 • rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2011
 • smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Heřmanov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8
 • smlouvu o poskytnutí sponzorského daru mezi Obcí Heřmanov jako dárcem a firmou Pekařství Bohemia s.r.o., se sídlem Jablonec n.Nisou, Třeboňská 147/4 jako obdarovaným v částce 6.000,- Kč na úhradu části nákladů souvisejících s provozem pojízdné prodejny
 • určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu Obce Heřmanov a to starostu obce p. Františka Davida
 • změnu obsahu zakladatelské listiny obchodní společnosti Obecní lesy Heřmanov s.r.o., se sídlem Heřmanov 13, PSČ 405 02, identifikační číslo 273 59 247, sepsané formou notářského zápisu JUDr. Vratislavem Makovcem, notářem v Děčíně, dne 3.4.2008 pod NZ 160/2008, a to tak, že znění článku sedmého se vypouští a nahrazuje zněním: Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně
 • ukončení smlouvy o pronájmu bývalé hasičské zbrojnice mezi Obcí Heřmanov a p. Věroslavem Rélichem a Miroslavem Kaletusem a využití jako sklad zahradní techniky, nářadí a materiálu pro pracovníky veřejně prospěšných prací Obce Heřmanov
 • stanovení platu ředitelce ZŠ a MŠ Heřmanov dle platných zákonů a nařízení od 1.1.2011

c) vydává:

 • Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku ze psů
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické hrací zařízení
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  František D a v i d
  starosta obce

  Eliška Kratěnová
  místostarostka obce