Usnesení ze dne 16.5.2019

Informace z 2.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov                      

Starosta určuje ověřovateli zápisu Martina Kouta a Miroslavu Černou, zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou

Usnesení č.63 /2019
ZO Heřmanov schvaluje program doplněného veřejného zasedání

Usnesení č. 64 /2019
ZO Heřmanov bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od od 21. 2. 2019 do 16. 5. 2019

Usnesení č. 65/2019
ZO Heřmanov bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta

Usnesení č.66/2019
ZO Heřmanov schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019, bude nedílnou součástí zápisu

Usnesení č.67/2019
ZO Heřmanov bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2018 „bez výhrad“, bude součástí závěrečného účtu obce za r. 2018

Usnesení č.68/2019
ZO Heřmanov schvaluje řádnou účetní závěrku Obecních lesů Heřmanov s.r.o. za účetní období rok 2018 a bere na vědomí dosaženou ztrátu v hospodaření společnosti za účetní období rok 2018 ve výši 269 408,34 Kč, která bude uhrazena z nerozděleného zisku z minulých let, bude součástí závěrečného účtu obce za r. 2018

Usnesení č. 69/2019
ZO Heřmanov schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace za účetní období roku 2018, který je ve výši 176,63 Kč a jeho převod do rezervního fondu příspěvkové organizace, bude součástí závěrečného účtu obce za r. 2018

Usnesení č. 70/2019
ZO Heřmanov schvaluje závěrečný účet hospodaření obce Heřmanov, zprávu o přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2018, „bez výhrad“ a účetní závěrku obce a zřízené příspěvkové organizace za rok 2018 s tím, že stav finančních prostředků na základním běžném účtu obce Heřmanov činí k 31. 12. 2018 11 801 677,81 Kč, na investičním fondu činí zůstatek k 31. 12. 2018 1 958 876,80 Kč, hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Heřmanov skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem 176,63 Kč, který byl převeden do rezervního fondu a hospodaření Obecních lesů Heřmanov s.r.o. hospodařilo se ztrátou 269 408,34 Kč, způsobenou sníženou těžbou dřeva a zalesňováním. Protokol o schvalování účetní závěrky bude nedílnou součástí zápisu

Usnesení č. 71/2019
ZO Heřmanov schvaluje plán společných zařízení (PSZ) zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Blankartice, dle předložené dokumentace

Usnesení č. 72/2019
ZO Heřmanov schvaluje plán společných zařízení (PSZ) zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Heřmanov, dle předložené dokumentace

Usnesení č. 73/2019
ZO Heřmanov schvaluje výběr zhotovitele firmu, EUROGREEN CZ s.r.o. s cenou 205 669,75 Kč včetně DPH, na základě provedeného výběrového řízení na akci: „Regenerace fotbalového hřiště ve Fojtovicích“ a pověřuje starostu podpisem SoD

Usnesení č.74/2019
ZO Heřmanov schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 170, p.č. 171 a část p.č. 177 v kú. Fojtovice

Usnesení č.75/2019
ZO Heřmanov poskytuje místnímu motorkářskému klubu: „Kids Racing Team Heřmanov z.s.“ neinvestiční účelovou dotaci ve výši 15 000 Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy č. 3/2019

Usnesení č.76/2019
ZO Heřmanov souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 3 v Heřmanově č.p.113 na dobu určitou do 31. 5. 2020

Usnesení č.77/2019
ZO Heřmanov souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v Heřmanově č.p. 113 na dobu určitou do 31. 5. 2020

Usnesení č.78/2019
ZO Heřmanov bere na vědomí informaci ke kotlíkovým dotacím a případným půjčkám

Usnesení č. 79/2019
ZO Heřmanov schvaluje dodatek č. 1 ke SoD s f. kamnářství V. König na akci: „Vybavení pro Kalírnu Fojtovice“ s navýšením ceny o 51 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku č.1

František David                            Josef Kučera
starosta obce Heřmanov              místostarosta obce Heřmanov

které se konalo 16. 5. 2019 v HeřmanověI
nformace z 2.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov,
které se konalo 16. 5. 2019 v H heřmanově

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode