Usnesení ze dne 16.8.2018

Informace z usnesení 3. veř.  zasedání ZO Heřmanov ze dne 16.8.2018

Zastupitelstvo obce Heřmanov

1. s ch v a l u j e 

a) rozpočtové opatření č.3 /2018, bude nedílnou součástí zápisu

b) program veřejného jednání

c) prodej  pozemku st.č. 106 v kú. Blankartice o výměře 277 m2, zastavěná plocha a nádvoří  za  

    cenu 21 664 Kč dle znaleckého posudku č.3360-67-2018 paní Sejrkové a pověřuje starostu

    podpisem KS

d) prodej  pozemku p.p.č. 116 v kú. Blankartice o výměře 90 m2, zahrada za cenu 2 247 Kč dle

   znaleckého posudku č.3445-16-2018 JUDr. Karla Čády a pověřuje starostu podpisem KS

e) prodej  pozemků p.p.č. 143/4 a p.p.č.143/2 v k.ú. Fojtovice o výměrách 19 m2 a 102 m2

    za cenu 12 060 Kč dle znaleckého posudku č.5785-36-18 Pavla Rejna a pověřuje starostu

    podpisem KS

2. n e s ch v a l u j e 

    záměr prodeje pozemku p.p.č. 121/3 v kú. Heřmanov

3. b e r e  na   v ě d o m í 

a) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od  31.5.2018 do 16.8.2018

b) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka

c) rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 637 944 Kč

d) aktualizaci plánu rozvoje obce do roku 2022

e) stav rozpracovanosti obecní kroniky

 

František  D a v i d                                                                Josef  K u č e r a

Starosta obce Heřmanov                                                       Místostarosta obce Heřmanov