Usnesení z veřejného zasedání ZO dne 18.12.2014

dne  18.12. 2014 od 18.00 hod:

Zastupitelstvo obce Heřmanov

1. bere na vědomí :

a/ zprávu předsedy kontrolního výboru pana Martina Vepřeka

b/ zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od  26.11.2014 do 18.12.2014

 

2. schvaluje:

a/  program  zasedání

b/  rozpočtové opatření č. 5/2014, bude nedílnou součástí zápisu

c/  schodkový  rozpočet obce Heřmanov na rok 2015, kdy příjmy činí 6 740 000 Kč a  výdaje činí 7 932 000  Kč a závazným ukazatelem je paragraf. Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji představuje částku 1 192 000 Kč. Rozdíl bude financován z úspor z minulých let.

d/  rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2015 s příjmy ve výši 50 000 Kč a výdaji 142 000 Kč, rozdíl 92 000 Kč bude financován z úspor z minulých let.

e/  výši nájemného u zaplevelených ploch k zemědělskému využití za cenu 0,20 Kč/1 m2, louky a pastviny 0,30 Kč/1 m2 a ostatní plocha, stavební pozemek a zahrada 0,50 Kč/ 1 m2

f/  dodatek č.2 ke smlouvě se Sdružením dobrovolných hasičů H.Habartice, který řeší navýšení ročního příspěvku na 8 000 Kč

g/  dodatek  č. 1 ke SoD s panem Štefanem Špankem, který řeší prodloužení SoD na uklízení sněhu do 31.12.2015

h/ prodej nově vzniklého  pozemku p.p.č. 201/5 o výměře 403 m2 v kú. Heřmanov  za cenu  47 410 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 2803-144-2014 a pověřuje starostu   podpisem kupní smlouvy

ch/pravidla pro prodej a pacht (pronájem) pozemků ve vlastnictví obce Heřmanov

 i/ přijetí daru – zvonu do obecní zvonice na st.p.č 218 v kú. Heřmanov v hodnotě 45 105 Kč  od pana Jiřího Moravce,  a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy

 j/ dodatek č.3/2014 ke smlouvě 3140009339

 k/ záměr pachtu na obecních pozemcích parc. čísel k.ú. Heřmanov- 406/1, 458/6, 458/8, 458/7, 558/2, 557, 632/3, 641/2, 811/6,    

    903/4, 939/1, 939/2, 1235/5, 1253/1, 388, 366, 375/2, 379, k.ú. Fojtovice - 347, 372, 394/1, 505/2, 505/4, 355/2, 343, 296/1, 1004

 

3. určuje :

a/ ověřovatele zápisu pana Martina Vepřeka a pana Petra Pospíšila

 

 

František  D a v i d                                                         Josef  K u č e r a

     Starosta                                                                        Místostarosta

 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode