Usnesení z veřejného zasedání ZO dne 18.12.2014

dne  18.12. 2014 od 18.00 hod:

Zastupitelstvo obce Heřmanov

1. bere na vědomí :

a/ zprávu předsedy kontrolního výboru pana Martina Vepřeka

b/ zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od  26.11.2014 do 18.12.2014

 

2. schvaluje:

a/  program  zasedání

b/  rozpočtové opatření č. 5/2014, bude nedílnou součástí zápisu

c/  schodkový  rozpočet obce Heřmanov na rok 2015, kdy příjmy činí 6 740 000 Kč a  výdaje činí 7 932 000  Kč a závazným ukazatelem je paragraf. Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji představuje částku 1 192 000 Kč. Rozdíl bude financován z úspor z minulých let.

d/  rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2015 s příjmy ve výši 50 000 Kč a výdaji 142 000 Kč, rozdíl 92 000 Kč bude financován z úspor z minulých let.

e/  výši nájemného u zaplevelených ploch k zemědělskému využití za cenu 0,20 Kč/1 m2, louky a pastviny 0,30 Kč/1 m2 a ostatní plocha, stavební pozemek a zahrada 0,50 Kč/ 1 m2

f/  dodatek č.2 ke smlouvě se Sdružením dobrovolných hasičů H.Habartice, který řeší navýšení ročního příspěvku na 8 000 Kč

g/  dodatek  č. 1 ke SoD s panem Štefanem Špankem, který řeší prodloužení SoD na uklízení sněhu do 31.12.2015

h/ prodej nově vzniklého  pozemku p.p.č. 201/5 o výměře 403 m2 v kú. Heřmanov  za cenu  47 410 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 2803-144-2014 a pověřuje starostu   podpisem kupní smlouvy

ch/pravidla pro prodej a pacht (pronájem) pozemků ve vlastnictví obce Heřmanov

 i/ přijetí daru – zvonu do obecní zvonice na st.p.č 218 v kú. Heřmanov v hodnotě 45 105 Kč  od pana Jiřího Moravce,  a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy

 j/ dodatek č.3/2014 ke smlouvě 3140009339

 k/ záměr pachtu na obecních pozemcích parc. čísel k.ú. Heřmanov- 406/1, 458/6, 458/8, 458/7, 558/2, 557, 632/3, 641/2, 811/6,    

    903/4, 939/1, 939/2, 1235/5, 1253/1, 388, 366, 375/2, 379, k.ú. Fojtovice - 347, 372, 394/1, 505/2, 505/4, 355/2, 343, 296/1, 1004

 

3. určuje :

a/ ověřovatele zápisu pana Martina Vepřeka a pana Petra Pospíšila

 

 

František  D a v i d                                                         Josef  K u č e r a

     Starosta                                                                        Místostarosta

 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968


Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode