Usnesení ze dne 19.11.2015

 Zastupitelstvo obce Heřmanov :
1/ bere na vědomí :
a/   zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka
b   zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od  17.9.2015 do 19.11. 2015
c/  přijetí finančního příspěvku od poskytovatele KÚÚK na zpracování LHP Heřmanov ve výši 62 862 Kč 
 
2/ určuje:
ověřovateli zápisu : Tomáše Rudolfa a Karla Helebranta
 
3/ schválilo:
 a/   navržený program
 b/   rozpočtové opatření č.5/2015, bude nedílnou součástí zápisu
 c/   odkoupení  pozemku p.č.1258/5 o výměře 280 m2  v kú. Fojtovice od Lesy ČR, s.p.,se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08,  dle znaleckého posudku č. 174-2004/5015 ze dne 31.8.2015 za cenu 27500  Kč  a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy
d/  rozpočtový výhled a plán rozvoje obce Heřmanov na období 2015-2021
e/  rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2015 s příjmy ve výši 50 000 Kč a výdaji 142 000 Kč, rozdíl 92 000 Kč bude financován z úspor z minulých let
f/rozpočtový výhled a plán rozvoje obce Heřmanov na období 2015-2021
g/ bezúplatný převod pozemku st.č.46 v kú. Fojtovice dle schváleného územního plánu Heřmanov od SPÚ na obec Heřmanov
h/  dodatek č. 2 ke SoD s panem Štefanem Špankem, který řeší prodloužení SoD na uklízení sněhu do 31.5.2016     
ch/ změnu zakladatelské listiny, kterou se OL Heřmanov s.r.o. podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odstavce 5 tohoto zákona 
 
4/ rozhodlo:
v souladu s ustanovením § 54 odst.2) zákona č.183/2006 Sb. v platném znění o vydání Územního plánu Heřmanov 
 
5/ se seznámilo:
se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje  MAS Labské skály
 
6/ souhlasí:
a/ s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny  Labské skály  ( MAS Labské skály )  na období 2014–2020 na svém správním území.
b/s podáním žádosti a schvaluje bezúplatný převod  pozemku  p.p.č. 38/1 v k.ú. Fojtovice dle schváleného ÚP Heřmanov od SPÚ na obec Heřmanov 
c/  s písemným  pozváním bývalého starosty před zastupitele obce pro podání vysvětlení k pozemku 1079/17 v kú. Blankartice    
d/  s  uzavřením pachtovní smlouvy na část pozemku z p.p.č 92/1 o výměře 96 m2 trvalý travní porost o  mezi obcí Heřmanov a panem Janem Šidlákem, roční pachtovné činí 29 Kč
e/ s podáním žádosti na MMR z prog. POV na „Opravy místních komunikací“s výší dotace až 50%
 
 
           František David                                                         Josef Kučera
           Starosta                                                                     Místostarosta
 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode