Usnesení ze dne 19.11.2015

 Zastupitelstvo obce Heřmanov :
1/ bere na vědomí :
a/   zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka
b   zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od  17.9.2015 do 19.11. 2015
c/  přijetí finančního příspěvku od poskytovatele KÚÚK na zpracování LHP Heřmanov ve výši 62 862 Kč 
 
2/ určuje:
ověřovateli zápisu : Tomáše Rudolfa a Karla Helebranta
 
3/ schválilo:
 a/   navržený program
 b/   rozpočtové opatření č.5/2015, bude nedílnou součástí zápisu
 c/   odkoupení  pozemku p.č.1258/5 o výměře 280 m2  v kú. Fojtovice od Lesy ČR, s.p.,se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08,  dle znaleckého posudku č. 174-2004/5015 ze dne 31.8.2015 za cenu 27500  Kč  a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy
d/  rozpočtový výhled a plán rozvoje obce Heřmanov na období 2015-2021
e/  rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2015 s příjmy ve výši 50 000 Kč a výdaji 142 000 Kč, rozdíl 92 000 Kč bude financován z úspor z minulých let
f/rozpočtový výhled a plán rozvoje obce Heřmanov na období 2015-2021
g/ bezúplatný převod pozemku st.č.46 v kú. Fojtovice dle schváleného územního plánu Heřmanov od SPÚ na obec Heřmanov
h/  dodatek č. 2 ke SoD s panem Štefanem Špankem, který řeší prodloužení SoD na uklízení sněhu do 31.5.2016     
ch/ změnu zakladatelské listiny, kterou se OL Heřmanov s.r.o. podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odstavce 5 tohoto zákona 
 
4/ rozhodlo:
v souladu s ustanovením § 54 odst.2) zákona č.183/2006 Sb. v platném znění o vydání Územního plánu Heřmanov 
 
5/ se seznámilo:
se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje  MAS Labské skály
 
6/ souhlasí:
a/ s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny  Labské skály  ( MAS Labské skály )  na období 2014–2020 na svém správním území.
b/s podáním žádosti a schvaluje bezúplatný převod  pozemku  p.p.č. 38/1 v k.ú. Fojtovice dle schváleného ÚP Heřmanov od SPÚ na obec Heřmanov 
c/  s písemným  pozváním bývalého starosty před zastupitele obce pro podání vysvětlení k pozemku 1079/17 v kú. Blankartice    
d/  s  uzavřením pachtovní smlouvy na část pozemku z p.p.č 92/1 o výměře 96 m2 trvalý travní porost o  mezi obcí Heřmanov a panem Janem Šidlákem, roční pachtovné činí 29 Kč
e/ s podáním žádosti na MMR z prog. POV na „Opravy místních komunikací“s výší dotace až 50%
 
 
           František David                                                         Josef Kučera
           Starosta                                                                     Místostarosta