Usnesení ze dne 19.12.2013

USNESENÍ z 5. veřejného zasedání ZO Heřmanov konaného dne 19.12.2013 

Zastupitelstvo obce Heřmanov

1. bere na vědomí:

a)    zprávu člena kontrolního výboru

b)    zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 25.10.2013 do 19.12.2013

c)    rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a přijetí finanční částky na odstraňování škod způsobených obci povodněmi v roce 2013 ve výši 703 000 Kč.

d)   podání žádosti dle dodatku č. 1 pravidel pro poskytování finančních prostředků od MD o prodloužení termínu čerpání již poskytnuté dotace do 31.12.2014

2. schvaluje:

a)    návrhovou komisi ve složení: paní Švandrlíková Gabriela a pan Rudolf Tomáš

b)    ověřovatele zápisu: pan Vepřek Martin, pan Josef Váňa

c)    navržený program

d)    rozpočtové opatření č.4/2013, bude nedílnou součástí zápisu

e)    rozpočet obce Heřmanov na rok 2014, kdy příjmy činí 5 659 000 Kč a výdaje činí 7 902 000 Kč a závazným ukazatelem je paragraf. Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji představuje částku 2 243 000 Kč. Rozdíl bude financován z úspor z minulých let.

f)    rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2014 s příjmy ve výši 50 000 Kč a výdaji 133 000 Kč, rozdíl 83 000 Kč bude financován z úspor z minulých let

g)   výběr zhotovitele firmu DOKOM HNAL s.r.o. pro opravy komunikací Kamenná 2, Děčín XXXII, 407 11 na základě provedeného výběrového řízení a pověřuje starostu obce k podpisu SoD č.091 /2013 a dodatku č.1 k této smlouvě na opravu místních komunikací po povodni 2013 s cenovou nabídkou 496884,68 Kč včetně DPH

h)   výběr zhotovitele firmu EKOLES-PROJEKT s.r.o. Riegrova 4338/12, 466 01 Jablonec nad Nisou s nabídkovou cenou 484 Kč/1 ha včetně DPH, tj.226 ha.x 484 Kč = 109384 Kč, na základě provedeného výběrového řízení a pověřuje starostu obce k podpisu SoD č.16 /2013

ch)    SoD mezi objednatelem obcí Heřmanov a zhotovitelem panem Špankem Štefanem Heřmanov 56, 40502 Děčín na úklid místních komunikací od sněhu, za cenu 600 Kč za 1 hodinu výkonu škrabky

i)    SoD mezi obcí Heřmanov a heraldickou kanceláří „Dauphin" Stanislava Kasíka, u hřiště 1995, Roudnice nad Labem na vyhotovení obecního znaku a vlajky za celkovou částku 29 000 Kč pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

j)    uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Heřmanov a ing. Kulíkem Richardem od. 1.1.2014 do 31.12.2014 na činnost odpovědného zástupce za provozování vodovodu Heřmanov - Fojtovice za celkovou částku 22800 Kč

k)    uzavření smlouvy o poskytování práv k užívání software mezi obcí Heřmanov a firmou ALIS spol. s.r.o.,Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa za cenu 26 145 Kč bez DPH s každoročním udržovacím poplatkem 6740 Kč bez DPH

1)    smlouvu č. 13071321 o poskytnutí podpory ze SFŽP ve výši 64 000 Kč na výměnu zdroje tepla pro objekt na bydlení, Heřmnov č.p.13 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

m)    dohodu o ukončení platnosti SoD na zpracování Územního plánu obce Heřmanov ze dne 19.8.2005 a jejího dodatku č.1 ze dne 14.5.2007 a dohody o narovnání mezi obcí Heřmanov a ing. Arch. Jiřím Vítem - Atelier Contec, pluku 28, 100 00 Praha 10 a pověřuje starostu podpisem dohody

n)    dodatek č.5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 63/2005/RR155-02-05, mezi obcí Heřmanov a Ústeckým krajem, který mění ukončení realizace projektu s nejzazším termínem 31.12.2014, ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněna. ZO pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku

o)    dodatek č.1 k nájemní smlouvě pozemků pro zemědělské využití AGROPOSU FARM s.r.o. Heřmanov 144, zastoupená panem Petrem Pospíšilem s prodloužením nájmu do 31.12.2014

p)    dodatek č.2 k nájemní smlouvě pozemků pro zemědělské využití panu Rostislavu Jánskému Fojtovice 113 prodloužením nájmu do 31.12.2014

3. souh1así:

a)    se zapojením ZŠ a MŠ do projektu MŠMT výzvy č.46, OP VK pro zvyšování kvality ve vzdělávání

b)    s podáním žádosti dle vyhlášeného dotačního titulu včetně spolufinancování projektu v poměrné výši k přiznané dotaci a pověřuje starostu obce podpisem

 

František David - starosta

Josef Kučera - místostarosta

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode