Usnesení ze dne 19.12.2013

USNESENÍ z 5. veřejného zasedání ZO Heřmanov konaného dne 19.12.2013 

Zastupitelstvo obce Heřmanov

1. bere na vědomí:

a)    zprávu člena kontrolního výboru

b)    zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 25.10.2013 do 19.12.2013

c)    rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a přijetí finanční částky na odstraňování škod způsobených obci povodněmi v roce 2013 ve výši 703 000 Kč.

d)   podání žádosti dle dodatku č. 1 pravidel pro poskytování finančních prostředků od MD o prodloužení termínu čerpání již poskytnuté dotace do 31.12.2014

2. schvaluje:

a)    návrhovou komisi ve složení: paní Švandrlíková Gabriela a pan Rudolf Tomáš

b)    ověřovatele zápisu: pan Vepřek Martin, pan Josef Váňa

c)    navržený program

d)    rozpočtové opatření č.4/2013, bude nedílnou součástí zápisu

e)    rozpočet obce Heřmanov na rok 2014, kdy příjmy činí 5 659 000 Kč a výdaje činí 7 902 000 Kč a závazným ukazatelem je paragraf. Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji představuje částku 2 243 000 Kč. Rozdíl bude financován z úspor z minulých let.

f)    rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2014 s příjmy ve výši 50 000 Kč a výdaji 133 000 Kč, rozdíl 83 000 Kč bude financován z úspor z minulých let

g)   výběr zhotovitele firmu DOKOM HNAL s.r.o. pro opravy komunikací Kamenná 2, Děčín XXXII, 407 11 na základě provedeného výběrového řízení a pověřuje starostu obce k podpisu SoD č.091 /2013 a dodatku č.1 k této smlouvě na opravu místních komunikací po povodni 2013 s cenovou nabídkou 496884,68 Kč včetně DPH

h)   výběr zhotovitele firmu EKOLES-PROJEKT s.r.o. Riegrova 4338/12, 466 01 Jablonec nad Nisou s nabídkovou cenou 484 Kč/1 ha včetně DPH, tj.226 ha.x 484 Kč = 109384 Kč, na základě provedeného výběrového řízení a pověřuje starostu obce k podpisu SoD č.16 /2013

ch)    SoD mezi objednatelem obcí Heřmanov a zhotovitelem panem Špankem Štefanem Heřmanov 56, 40502 Děčín na úklid místních komunikací od sněhu, za cenu 600 Kč za 1 hodinu výkonu škrabky

i)    SoD mezi obcí Heřmanov a heraldickou kanceláří „Dauphin" Stanislava Kasíka, u hřiště 1995, Roudnice nad Labem na vyhotovení obecního znaku a vlajky za celkovou částku 29 000 Kč pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

j)    uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Heřmanov a ing. Kulíkem Richardem od. 1.1.2014 do 31.12.2014 na činnost odpovědného zástupce za provozování vodovodu Heřmanov - Fojtovice za celkovou částku 22800 Kč

k)    uzavření smlouvy o poskytování práv k užívání software mezi obcí Heřmanov a firmou ALIS spol. s.r.o.,Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa za cenu 26 145 Kč bez DPH s každoročním udržovacím poplatkem 6740 Kč bez DPH

1)    smlouvu č. 13071321 o poskytnutí podpory ze SFŽP ve výši 64 000 Kč na výměnu zdroje tepla pro objekt na bydlení, Heřmnov č.p.13 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

m)    dohodu o ukončení platnosti SoD na zpracování Územního plánu obce Heřmanov ze dne 19.8.2005 a jejího dodatku č.1 ze dne 14.5.2007 a dohody o narovnání mezi obcí Heřmanov a ing. Arch. Jiřím Vítem - Atelier Contec, pluku 28, 100 00 Praha 10 a pověřuje starostu podpisem dohody

n)    dodatek č.5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 63/2005/RR155-02-05, mezi obcí Heřmanov a Ústeckým krajem, který mění ukončení realizace projektu s nejzazším termínem 31.12.2014, ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněna. ZO pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku

o)    dodatek č.1 k nájemní smlouvě pozemků pro zemědělské využití AGROPOSU FARM s.r.o. Heřmanov 144, zastoupená panem Petrem Pospíšilem s prodloužením nájmu do 31.12.2014

p)    dodatek č.2 k nájemní smlouvě pozemků pro zemědělské využití panu Rostislavu Jánskému Fojtovice 113 prodloužením nájmu do 31.12.2014

3. souh1así:

a)    se zapojením ZŠ a MŠ do projektu MŠMT výzvy č.46, OP VK pro zvyšování kvality ve vzdělávání

b)    s podáním žádosti dle vyhlášeného dotačního titulu včetně spolufinancování projektu v poměrné výši k přiznané dotaci a pověřuje starostu obce podpisem

 

František David - starosta

Josef Kučera - místostarosta

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968


Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode