Usnesení ze dne 2.2.2017

Zastupitelstvo obce Heřmanov
1) bere na vědomí
a) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka
b) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od od 8.12. 2016 do 2.2.2017
2) schvaluje
a) program veřejného jednání
b) výběr zhotovitele Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice na základě provedeného
výběrového řízení na akci: „Oprava a revitalizace rybníčku v obci Heřmanov“ s cenovou nabídkou 982 157 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem SoD
c) záměr odkoupení 1/3 z RD čp. 124 v Heřmanově, 1/3 st. 154, 1/3 p.p.č. 152 a 1/3 p.p.č.1089/1 vše v kú. Heřmanov
d) uzavření SoD na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení na výstavbu chodníku, přechodu a jeho
nasvětlení u ZŠ a MŠ Heřmanov s firmou S.A.W. Consulting s.r.o. za cenu 87 120 Kč včetně DPH
e) uzavření smlouvy o právu provedení stavby- nájezdu na nově vybudovaný mostek k RD čp. 75 Fojtovice na pozemku p.p.č.1583 v kú.
Fojtovice
f) dodatek č.1 ke SoD na „Pódium a tribuna u hřiště u ZŠ“ uzavřené dne 16. 8. 2016 z důvodů nepředpokládaných víceprací v průběhu stavby
se cena díla mění na 1 186 016,25 Kč včetně DPH se změnou dokončení do 31. 3. 2017
g) dodatek č.1 ke smlouvě č. 314009339 s TS Děčín - sběr, svoz a odstranění odpadu. Pro rok 2017 jsou ceny stejné jako v roce 2016
h) záměr prodeje pozemku p.p.č.1552 v kú. Fojtovice
ch) TJ Heřmanov, spolek neinvestiční účelovou dotaci ve výši 160 000 Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy č.1/2017
i) místnímu šipkařskému klubu: „Mamlas team“ neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 000 Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní
smlouvy č.2/2017
3) neschvaluje
dodatek č. 1 ke SoD na Pódium a tribuna hřiště. Návrh na proplacení tohoto dodatku bude po kompletním předání stavby k 31.3.2017,
odsouhlasené zastupiteli při předání stavby a zároveň budou proplaceny nedodělané práce
4) určuje
ověřovatele zápisu pana Martina Vepřeka a pana Josefa Váňu , zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou
František David Josef Kučera
starosta obce místostarosta obce

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode