Usnesení ze dne 2.2.2017

Zastupitelstvo obce Heřmanov
1) bere na vědomí
a) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka
b) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od od 8.12. 2016 do 2.2.2017
2) schvaluje
a) program veřejného jednání
b) výběr zhotovitele Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice na základě provedeného
výběrového řízení na akci: „Oprava a revitalizace rybníčku v obci Heřmanov“ s cenovou nabídkou 982 157 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem SoD
c) záměr odkoupení 1/3 z RD čp. 124 v Heřmanově, 1/3 st. 154, 1/3 p.p.č. 152 a 1/3 p.p.č.1089/1 vše v kú. Heřmanov
d) uzavření SoD na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení na výstavbu chodníku, přechodu a jeho
nasvětlení u ZŠ a MŠ Heřmanov s firmou S.A.W. Consulting s.r.o. za cenu 87 120 Kč včetně DPH
e) uzavření smlouvy o právu provedení stavby- nájezdu na nově vybudovaný mostek k RD čp. 75 Fojtovice na pozemku p.p.č.1583 v kú.
Fojtovice
f) dodatek č.1 ke SoD na „Pódium a tribuna u hřiště u ZŠ“ uzavřené dne 16. 8. 2016 z důvodů nepředpokládaných víceprací v průběhu stavby
se cena díla mění na 1 186 016,25 Kč včetně DPH se změnou dokončení do 31. 3. 2017
g) dodatek č.1 ke smlouvě č. 314009339 s TS Děčín - sběr, svoz a odstranění odpadu. Pro rok 2017 jsou ceny stejné jako v roce 2016
h) záměr prodeje pozemku p.p.č.1552 v kú. Fojtovice
ch) TJ Heřmanov, spolek neinvestiční účelovou dotaci ve výši 160 000 Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy č.1/2017
i) místnímu šipkařskému klubu: „Mamlas team“ neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 000 Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní
smlouvy č.2/2017
3) neschvaluje
dodatek č. 1 ke SoD na Pódium a tribuna hřiště. Návrh na proplacení tohoto dodatku bude po kompletním předání stavby k 31.3.2017,
odsouhlasené zastupiteli při předání stavby a zároveň budou proplaceny nedodělané práce
4) určuje
ověřovatele zápisu pana Martina Vepřeka a pana Josefa Váňu , zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou
František David Josef Kučera
starosta obce místostarosta obce