Usnesení ze dne 2.6. 2011

  Usnesení  ze 5. jednání ZO Heřmanov dne 2.6.2011

Zastupitelstvo Obce Heřmanov


a)     bere na vědomí

 • informaci o činnosti obecního úřadu od poslední ZO.

b)    schvaluje

 • závěrečný účet hospodaření obce Heřmanov za rok 2010 s tím, že stav finančních prostředků na běžném účtu Obce Heřmanov činí 5,127.281,11 Kč, hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Heřmanov skončilo přebytkem-ziskem 3.769,50 Kč a byl převeden do rezervního fondu školy a hospodaření Obecních lesů Heřmanov, s.r.o. skončilo schodkem-ztrátou ve výši 163.356,48 Kč.
 • zprávu o přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2010 „bez výhrad“.
 • rozpočtovou změnu č. 1, kdy příjmy se navyšují o 93.600,- Kč, výdaje se navyšují o 210.200,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 116.600,- Kč a bude financován z úspor minulých let.
 • smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Heřmanov a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, se sídlem Děčín 4., Teplická 874/8.
 • prodej movitého majetku 6 ks ocelových kontejnerů za cenu 10.000,- Kč za kus Obci Malšovice.
 • dočasné užívání pozemků firmou Povodí Ohře s.p. Chomutov pro opravu a rekontrukci Fojtovického potoka v Heřmanově a Fojtovicích dle předloženého návrhu firmou Povodí Ohře.
 • spolufinancování výměny oken a hlavních dveří v ZŠ a MŠ Heřmanov v předpokládané výši 500 tis. Kč, které má rozpočtovány ve schváleném rozpočtu roku 2011 na § 3113, položka 5171-Opravy a udržování.
 • spolufinancování akce stavby pozemních komunikací (mostky) poškozených po povodnich. Částka 890 tis. Kč je rozpočtována ve schváleném rozpočtu roku 2011 na § 2219, položka 6121-Investiční výdaje na stavby.
 • nabídku manželů Havlíčkových, Heřmanov čp.57 na odprodej části pozemku p.p.č. 91 v k.ú. Heřmanov a p. Petra Pospíšila, Heřmanov čp. 139 k odprodeji části pozemku 967/2 a 867/2 pro vznik budoucí obecní cesty.

c)     ukládá 

 • starostovi obce předložit do příštího jednání ZO návrh Plánu rozvoje obce do roku 2015.

            František     David  v.r.                          Eliška    Kratěnová  v.r. 
                   Starosta                                                 Místostarostka