Usnesení ze dne 2.6. 2011

  Usnesení  ze 5. jednání ZO Heřmanov dne 2.6.2011

Zastupitelstvo Obce Heřmanov


a)     bere na vědomí

 • informaci o činnosti obecního úřadu od poslední ZO.

b)    schvaluje

 • závěrečný účet hospodaření obce Heřmanov za rok 2010 s tím, že stav finančních prostředků na běžném účtu Obce Heřmanov činí 5,127.281,11 Kč, hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Heřmanov skončilo přebytkem-ziskem 3.769,50 Kč a byl převeden do rezervního fondu školy a hospodaření Obecních lesů Heřmanov, s.r.o. skončilo schodkem-ztrátou ve výši 163.356,48 Kč.
 • zprávu o přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2010 „bez výhrad“.
 • rozpočtovou změnu č. 1, kdy příjmy se navyšují o 93.600,- Kč, výdaje se navyšují o 210.200,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 116.600,- Kč a bude financován z úspor minulých let.
 • smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Heřmanov a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, se sídlem Děčín 4., Teplická 874/8.
 • prodej movitého majetku 6 ks ocelových kontejnerů za cenu 10.000,- Kč za kus Obci Malšovice.
 • dočasné užívání pozemků firmou Povodí Ohře s.p. Chomutov pro opravu a rekontrukci Fojtovického potoka v Heřmanově a Fojtovicích dle předloženého návrhu firmou Povodí Ohře.
 • spolufinancování výměny oken a hlavních dveří v ZŠ a MŠ Heřmanov v předpokládané výši 500 tis. Kč, které má rozpočtovány ve schváleném rozpočtu roku 2011 na § 3113, položka 5171-Opravy a udržování.
 • spolufinancování akce stavby pozemních komunikací (mostky) poškozených po povodnich. Částka 890 tis. Kč je rozpočtována ve schváleném rozpočtu roku 2011 na § 2219, položka 6121-Investiční výdaje na stavby.
 • nabídku manželů Havlíčkových, Heřmanov čp.57 na odprodej části pozemku p.p.č. 91 v k.ú. Heřmanov a p. Petra Pospíšila, Heřmanov čp. 139 k odprodeji části pozemku 967/2 a 867/2 pro vznik budoucí obecní cesty.

c)     ukládá 

 • starostovi obce předložit do příštího jednání ZO návrh Plánu rozvoje obce do roku 2015.

            František     David  v.r.                          Eliška    Kratěnová  v.r. 
                   Starosta                                                 Místostarostka

 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode