Usnesení ze dne 20. 9. 2012

 

USNESENÍ

Ze 4. zasedání ZO Heřmanov konané dne 20.9.2012

 • bere na vědomí
 1. zprávu předsedy kontrolního výboru
 2. zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 29.6.2012 do 19.9.2012 
 • schvaluje
 1. návrhovou komisi ve složení: Josef Váha, Josef Kučera
 2. ověřovatele zápisu : Michala Košinu a Tomáše Rudolfa
 3. navržený program
 4. rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č.36/29Z12012 ze dne 18.4.2012 na neivestiční dotaci (rekonstrukce VO v Heřmanově)ve výši 200 000 Kč, která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce č.ú.6625431/0100 pod UZ 101 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 5. výběr zhotovitele na akci „ Rekonstrukci místního veřejného osvětlení v Heřmanově" firmu GA Energo technik s.r.o.,Na střílně AB, 330 11 Bolevec-Orlík ,dle výběrového řízení ze dne 19.9.2012 a pověřuje starostu obce Heřmanov podpisem smlouvy o dílo ve výši 600 624,00 Kč včetně DPH. Obec se bude podílet na spolufmancování projektu,. Rekonstrukce místního veřejného osvětlení v Heřmanově"
 6. Dodatek č.I. ke smlouvě o dílo na akci:„Nový kabát pro naší školu" uzavřené dne 29.6.2012 mezi obcí Heřmanov a stavební firmou Bardzák s.r.o.. se sjednanou cenou 97 973 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1.
 7. výběr zhotovitele Stavební firmu Bardzák s.r.o Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí IČO 28745001 na plánovanou akci obce Heřmanov na rok 2012 :„Blankartický rynek" a pověřuje starostu obce podpisem SoD na částku 174 275 Kč.
 8. Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 31.12.2011 k nájemní smlouvě uzavřené dne 27.2.2009 mezi obcí Heřmanov, Heřrnanov č.p.13, 405 02 Děčín, IČO 00261327, zastoupená starostou obce panem F. Davidem a Obecními lesy Heřmanov s.r.o. Heřmanov č.p.13, 405 02 Děčín, IČO 27359247 zastoupené jednatelem panem Františkem Davidem a výši nájemného 234 002 Kč za rok 2011.
 9. rozpočtové opatření č.1/2012/viz. příloha k zápisu/
 10. zápis z jednání valné hromady společnosti Obecní lesy Heřmanov s.r.o. konané dne 31.5.2012 s uvedeným ziskem společnosti za rok 2011, který činí 62 610,63 Kč
 11. z důvodů zákazu prodeje alkoholu prominutí nájemného za měsíc září nájemci hospody Heřmanov panu Miroslavu Kaletusovi a nájemci hospody Fojtovice paní Janě Váňové

František David - starosta

Josef Kučera - místostarosta

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode