Usnesení ze dne 22. 12. 2011

 

USNESENÍ

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Heřrnanov dne 22. 12. 2011


Zastupitelstvo obce Heřmanov
a) bere na vědomí

 • zprávu kontrolního výboru
 • zprávu o činnosti Obecního úřadu Heřmanov od 27.10.2011 do 22.12.2011
 • rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o přijetí dotace, evid. č.217D117008779 ve výši 1 338 256 Kč na obnovu mostku u RD č.p.6 evid.č.217D117008780 ve výši 1 336 615 Kč na obnovu mostku SO 206 evid.č 217D117008781 ve výši 1 162 504 Kč na obnovu mostků SO 201,202,203,204,205 k.ú Heřmanov a SO 207 a 208 k.ú Fojtovice

b) schvaluje

 • členy návrhové komise ve složení: Tomáš Rudolf, Martin Vepřek
 • ověřovatele zápisu Gabriela Švandrlíková a Josef Váňa
 • navržený program s nově doplněnými body
 • rozpočet obce Heřmanov na rok 2012, kdy příjmy činí 5 389 000 Kč a výdaje činí 6 309 000Kč a závazným ukazatelem je paragraf
 • rozpočtové opatření č.4/2011
 • finanční dar pro starostu obce ve výši 10 000 Kč
 • uzavření a podpis smlouvy mezi paní Kučerovou a obcí Heřmanov o prodeji (odkoupení p.p.č 1379 o výměře 29 m2a 96/2 o výměře 36 m2) za 7600 Kč.
 • uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Heřmanov a ing. Kulíkem Richardem od.1.1.2012 do 31.12.2012 na činnost odpovědného zástupce za provozování vodovodu Heřmanov - Fojtovice za částku 24 480 Kč včetně DPH.
 • uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Heřmanov a Agropos služby s.r.o. Heřmanov 144, 405 02 Děčín, zastoupený panem Petrem Pospíšilem od 23.12.2011 do 31.3.2012 s částkou 500 Kč bez DPH za 1 hod.výkonu škrabky.
 • uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Magistrátem města Děčín a obcí Heřmanov na zabezpečení provádění zápisů údajů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
 • podle zákona č.37/2003 o odměnách za výkon funkce zastupitele pana Vepřeka Martina od nástupu do ZO odměnu ve výši 437 Kč měsíčně.
 • smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby mezi Úřadem práce České republiky se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha a obcí Heřmanov s nástupem 2.1.2012 s počtem 10 míst a 40 hodin měsíčně a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

    František David                                                                                         Josef Kučera
Starosta obce Heřmanov                                                                     Místostarosta obce Heřmanov

 

 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode