Usnesení ze dne 22. 12. 2011

 

USNESENÍ

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Heřrnanov dne 22. 12. 2011


Zastupitelstvo obce Heřmanov
a) bere na vědomí

 • zprávu kontrolního výboru
 • zprávu o činnosti Obecního úřadu Heřmanov od 27.10.2011 do 22.12.2011
 • rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o přijetí dotace, evid. č.217D117008779 ve výši 1 338 256 Kč na obnovu mostku u RD č.p.6 evid.č.217D117008780 ve výši 1 336 615 Kč na obnovu mostku SO 206 evid.č 217D117008781 ve výši 1 162 504 Kč na obnovu mostků SO 201,202,203,204,205 k.ú Heřmanov a SO 207 a 208 k.ú Fojtovice

b) schvaluje

 • členy návrhové komise ve složení: Tomáš Rudolf, Martin Vepřek
 • ověřovatele zápisu Gabriela Švandrlíková a Josef Váňa
 • navržený program s nově doplněnými body
 • rozpočet obce Heřmanov na rok 2012, kdy příjmy činí 5 389 000 Kč a výdaje činí 6 309 000Kč a závazným ukazatelem je paragraf
 • rozpočtové opatření č.4/2011
 • finanční dar pro starostu obce ve výši 10 000 Kč
 • uzavření a podpis smlouvy mezi paní Kučerovou a obcí Heřmanov o prodeji (odkoupení p.p.č 1379 o výměře 29 m2a 96/2 o výměře 36 m2) za 7600 Kč.
 • uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Heřmanov a ing. Kulíkem Richardem od.1.1.2012 do 31.12.2012 na činnost odpovědného zástupce za provozování vodovodu Heřmanov - Fojtovice za částku 24 480 Kč včetně DPH.
 • uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Heřmanov a Agropos služby s.r.o. Heřmanov 144, 405 02 Děčín, zastoupený panem Petrem Pospíšilem od 23.12.2011 do 31.3.2012 s částkou 500 Kč bez DPH za 1 hod.výkonu škrabky.
 • uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Magistrátem města Děčín a obcí Heřmanov na zabezpečení provádění zápisů údajů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
 • podle zákona č.37/2003 o odměnách za výkon funkce zastupitele pana Vepřeka Martina od nástupu do ZO odměnu ve výši 437 Kč měsíčně.
 • smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby mezi Úřadem práce České republiky se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha a obcí Heřmanov s nástupem 2.1.2012 s počtem 10 míst a 40 hodin měsíčně a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

    František David                                                                                         Josef Kučera
Starosta obce Heřmanov                                                                     Místostarosta obce Heřmanov