Usnesení ze dne 23.3.2017

Zastupitelstvo obce Heřmanov
bere na vědomí
a) zprávu předsedy kontrolního výboru
b) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 2. 2. 2017 do 23. 3. 2017
schvaluje
a) doplněný program veřejného jednání
b) rozpočtové opatření č.1 /2017, bude nedílnou součástí zápisu
c) prodej pozemku p.p.č. 1552 - ostatní plocha o výměře 79 m2 v kú. Fojtovice dle znaleckého
posudku č.3180-39-2017 paní Sejrkové za cenu 3500 Kč a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy
d) záměr směny pozemku p.p.č. 867/2 s částmi pozemků 1090 a 76/1 ve vlastnictví obce
Heřmanov vše v kú.Heřmanov
e) záměr prodeje části pozemku p.p.č.1583 v kú. Fojtovice
f) evokaci usnesení č.2 d) ze dne 2. 2. 2017
g) uzavření SoD na zpracování PD k územnímu řízení a stavebnímu povolení na výstavbu
chodníku, přechodu a jeho nasvětlení u ZŠ a MŠ Heřmanov s firmou PROMOS
SOSNOVÁ s.r.o. za cenu 103711 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
h) hospodářský výsledek Obecních lesů s.r.o. za rok 2016
ch) dodatek č.6 k nájemní smlouvě mezi obcí Heřmanov a Obecními lesy Heřmanov s.r.o. pro
rok 2016
i) dodatek č.1/2017 ke smlouvě č.312009339 s TS Děčín a.s. o odpadech
j) střednědobý výhled rozpočtu SoB na roky 2018-2019
souhlasí
podle návrhu k PÚ v kú. Rychnov se změnou obecní hranice mezi obcemi Verneřice a
Heřmanovem, kú. Rychnov u Verneřic a kú. Fojtovice
určuje
ověřovatele zápisu a zapisovatele
František David , Starosta obce Josef Kučera, Místostarosta obce