Usnesení ze dne 23.3.2017

Zastupitelstvo obce Heřmanov
bere na vědomí
a) zprávu předsedy kontrolního výboru
b) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 2. 2. 2017 do 23. 3. 2017
schvaluje
a) doplněný program veřejného jednání
b) rozpočtové opatření č.1 /2017, bude nedílnou součástí zápisu
c) prodej pozemku p.p.č. 1552 - ostatní plocha o výměře 79 m2 v kú. Fojtovice dle znaleckého
posudku č.3180-39-2017 paní Sejrkové za cenu 3500 Kč a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy
d) záměr směny pozemku p.p.č. 867/2 s částmi pozemků 1090 a 76/1 ve vlastnictví obce
Heřmanov vše v kú.Heřmanov
e) záměr prodeje části pozemku p.p.č.1583 v kú. Fojtovice
f) evokaci usnesení č.2 d) ze dne 2. 2. 2017
g) uzavření SoD na zpracování PD k územnímu řízení a stavebnímu povolení na výstavbu
chodníku, přechodu a jeho nasvětlení u ZŠ a MŠ Heřmanov s firmou PROMOS
SOSNOVÁ s.r.o. za cenu 103711 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
h) hospodářský výsledek Obecních lesů s.r.o. za rok 2016
ch) dodatek č.6 k nájemní smlouvě mezi obcí Heřmanov a Obecními lesy Heřmanov s.r.o. pro
rok 2016
i) dodatek č.1/2017 ke smlouvě č.312009339 s TS Děčín a.s. o odpadech
j) střednědobý výhled rozpočtu SoB na roky 2018-2019
souhlasí
podle návrhu k PÚ v kú. Rychnov se změnou obecní hranice mezi obcemi Verneřice a
Heřmanovem, kú. Rychnov u Verneřic a kú. Fojtovice
určuje
ověřovatele zápisu a zapisovatele
František David , Starosta obce Josef Kučera, Místostarosta obce

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode