Usnesení ze dne 24.10.2013

USNESENÍ z 4. veř. zasedání ZO konaného dne 24.10.2013 

 
 Zastupitelstvo obce Heřmanov
 
 
 1. bere na vědomí : 
 a) zprávu předsedy kontrolního výboru
 b) zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 26.9.2013 do 24. 10.2013
 c) informaci starosty obce ve věci obnovy místních komunikací po povodni 2013
 d) rozhodnutí č.13071321 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR formou dotace ve výši 64 000 Kč, které budou poskytnuty na výměnu teplovodního kotle v budově OÚ Heřmanov
 
 
 2. schvaluje: 
a) návrhovou komisi ve složení : pan Vepřek Martin a pan Váňa Josef
b) ověřovatele zápisu : pan Košina Michal a pan Váňa Josef
c) navržený program 
d) rozpočtové opatření č.3/2013, bude nedílnou součástí zápisu
e) předložený návrh pokynů pro zpracování nového návrhu Územního plánu Heřmanov
f) uzavření SoD na zpracování územně plánovací dokumentace mezi obcí Heřmanov a Mgr.ing.arch.Zdeněk Černý, Pražského 604, 152 00 Praha 5 za cenu 108 900 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
g) výběr zhotovitele firmu Bardzák s.r.o. Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí na základě provedeného výběrového řízení a pověřuje starostu obce k podpisu SoD č.27 /2013 na obnovu mostků po povodni 2013 s cenovou nabídkou 796949,64 Kč včetně DPH. Podpis SoD starostou je vázán na přidělení dotace od MD.
h) uzavření smlouvy o výpůjčce mezi EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a obcí Heřmanov a pověřuje starostu podpisem smlouvy
ch) rozpočtový výhled obce Heřmanov do roku 2017 , bude nedílnou součástí zápisu
i) pronájem pozemku st.p.č. 40 v k.ú. Heřmanov- zbořeniště o výměře 143 m2 za cenu 0,50 Kč za 1 m2 panu Václavu Jánskému, Heřmanov č.p. 122, 405 02 Děčín s ročním pronájmem 72 Kč.
 
František David
Josef Kučera
 
 Starosta Místostarosta

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode