Usnesení ze dne 24.10.2013

USNESENÍ z 4. veř. zasedání ZO konaného dne 24.10.2013 

 
 Zastupitelstvo obce Heřmanov
 
 
 1. bere na vědomí : 
 a) zprávu předsedy kontrolního výboru
 b) zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 26.9.2013 do 24. 10.2013
 c) informaci starosty obce ve věci obnovy místních komunikací po povodni 2013
 d) rozhodnutí č.13071321 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR formou dotace ve výši 64 000 Kč, které budou poskytnuty na výměnu teplovodního kotle v budově OÚ Heřmanov
 
 
 2. schvaluje: 
a) návrhovou komisi ve složení : pan Vepřek Martin a pan Váňa Josef
b) ověřovatele zápisu : pan Košina Michal a pan Váňa Josef
c) navržený program 
d) rozpočtové opatření č.3/2013, bude nedílnou součástí zápisu
e) předložený návrh pokynů pro zpracování nového návrhu Územního plánu Heřmanov
f) uzavření SoD na zpracování územně plánovací dokumentace mezi obcí Heřmanov a Mgr.ing.arch.Zdeněk Černý, Pražského 604, 152 00 Praha 5 za cenu 108 900 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
g) výběr zhotovitele firmu Bardzák s.r.o. Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí na základě provedeného výběrového řízení a pověřuje starostu obce k podpisu SoD č.27 /2013 na obnovu mostků po povodni 2013 s cenovou nabídkou 796949,64 Kč včetně DPH. Podpis SoD starostou je vázán na přidělení dotace od MD.
h) uzavření smlouvy o výpůjčce mezi EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a obcí Heřmanov a pověřuje starostu podpisem smlouvy
ch) rozpočtový výhled obce Heřmanov do roku 2017 , bude nedílnou součástí zápisu
i) pronájem pozemku st.p.č. 40 v k.ú. Heřmanov- zbořeniště o výměře 143 m2 za cenu 0,50 Kč za 1 m2 panu Václavu Jánskému, Heřmanov č.p. 122, 405 02 Děčín s ročním pronájmem 72 Kč.
 
František David
Josef Kučera
 
 Starosta Místostarosta