Usnesení ze dne 26.09.2013

USNESENÍ z 3. veřejného zasedání ZO Heřmanov konaného dne 26.9. 2013

Zastupitelstvo obce Heřmanov
1. bere na vědomí
a) zprávu člena kontrolního výboru pana Martina Šrámka

b) zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 14.6.2013 do 25.9.2013

c) zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Heřmanov - přezkoumané období od 1.1.2013 do 30.6.2013, nebyly zjištěny chyby a nedostatky

d) žádost pana P.Pospíšila o pronájem pozemků k zemědělskému využití a důvody prověření skutečného stavu, ZO projedná do konce roku 2013

e) další postup určeného zastupitele — pana Františka Davida při výběru zhotovitele na dokončení ÚP Heřmanov


2. schvaluje
a) návrhovou komisi ve složení: paní Švandrlíková Gabriela a pan Rudolf Tomáš

b) ověřovatele zápisu: pana Vepřeka Martina a pana Váňu Josefa

c) navržený program

d) prodloužení termínu na dokončení ÚP) do 31.12.2014

e) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.p.č.189/2, který je ve vlastnictví obce Heřmanov a řeší uložení kanalizačního potrubí pro odvod dešťových vod se zaústěním na pozemek p.p.č. 190/2 manželů Kosových a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

f) smlouvu o provedení stavby za účelem stavby septiku a zemního pískového filtru na pozemku obce p.p.č. 188 ve vlastnictví obce Heřmanov v k.ú. Heřmanov mezi obcí Heřmanov a manželi Švandrlíkovými bytem Heřmanov č.p.148, 405 02 Děčín a pověřuje starostu podpisem smlouvy

g) uzavření SoD na obnovu a revitalizaci rybníčku na p.p.č.186/3 č. 125/2013 mezi obcí Heřmanov a panem ing. Kulíkem Richardem, Pod Táborským vrchem, 407 22 Benešov nad/PL. na zpracování TD pro stavební povolení, včetně žádosti o st. povolení, povolení k nakládání s vodami a položkového rozpočtu za cenu 26 620 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem SoD

h) uzavření SoD na vyhotovení PENB, EP a KL pro budovu OÚ Heřmanov mezi obcí Heřmanov a ENPROSPOL s.r.o Děčín 6, Reslova 357/9, 405 02 Děčín za cenu 8000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

ch) uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Heřmanov a spol. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV, Teplická 874/8, 405 02 zastoupená spol. MARTIA, a.s. Ústí n/L., Mezní 2854/4, smlouva se uzavírá pro zřízení připojení nového odběrného místa na pozemcích p.p.č. 119 a p.p.č. 1090/2 v k.ú. Blankartice s finanční náhradou pro obec Heřmanov ve výši 5000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy

i) uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Heřmanov a spol. ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín IV, Teplická 874/8, zastoupená spol. MARTIA, a.s., 400 11 Ústí n./L., Mezní 2854/4, smlouva se uzavírá pro zřízení připojení nového odběrného místa na pozemcích p.p.č. 119,  p.p.č. 1090/2 v k.ú. Blankartice a pověřuje starostu podpisem smlouvy

 

František David - starosta

Josef Kučera - místostarosta

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968


Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode