Usnesení ze dne 26.09.2013

USNESENÍ z 3. veřejného zasedání ZO Heřmanov konaného dne 26.9. 2013

Zastupitelstvo obce Heřmanov
1. bere na vědomí
a) zprávu člena kontrolního výboru pana Martina Šrámka

b) zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 14.6.2013 do 25.9.2013

c) zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Heřmanov - přezkoumané období od 1.1.2013 do 30.6.2013, nebyly zjištěny chyby a nedostatky

d) žádost pana P.Pospíšila o pronájem pozemků k zemědělskému využití a důvody prověření skutečného stavu, ZO projedná do konce roku 2013

e) další postup určeného zastupitele — pana Františka Davida při výběru zhotovitele na dokončení ÚP Heřmanov


2. schvaluje
a) návrhovou komisi ve složení: paní Švandrlíková Gabriela a pan Rudolf Tomáš

b) ověřovatele zápisu: pana Vepřeka Martina a pana Váňu Josefa

c) navržený program

d) prodloužení termínu na dokončení ÚP) do 31.12.2014

e) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.p.č.189/2, který je ve vlastnictví obce Heřmanov a řeší uložení kanalizačního potrubí pro odvod dešťových vod se zaústěním na pozemek p.p.č. 190/2 manželů Kosových a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

f) smlouvu o provedení stavby za účelem stavby septiku a zemního pískového filtru na pozemku obce p.p.č. 188 ve vlastnictví obce Heřmanov v k.ú. Heřmanov mezi obcí Heřmanov a manželi Švandrlíkovými bytem Heřmanov č.p.148, 405 02 Děčín a pověřuje starostu podpisem smlouvy

g) uzavření SoD na obnovu a revitalizaci rybníčku na p.p.č.186/3 č. 125/2013 mezi obcí Heřmanov a panem ing. Kulíkem Richardem, Pod Táborským vrchem, 407 22 Benešov nad/PL. na zpracování TD pro stavební povolení, včetně žádosti o st. povolení, povolení k nakládání s vodami a položkového rozpočtu za cenu 26 620 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem SoD

h) uzavření SoD na vyhotovení PENB, EP a KL pro budovu OÚ Heřmanov mezi obcí Heřmanov a ENPROSPOL s.r.o Děčín 6, Reslova 357/9, 405 02 Děčín za cenu 8000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

ch) uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Heřmanov a spol. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV, Teplická 874/8, 405 02 zastoupená spol. MARTIA, a.s. Ústí n/L., Mezní 2854/4, smlouva se uzavírá pro zřízení připojení nového odběrného místa na pozemcích p.p.č. 119 a p.p.č. 1090/2 v k.ú. Blankartice s finanční náhradou pro obec Heřmanov ve výši 5000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy

i) uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Heřmanov a spol. ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín IV, Teplická 874/8, zastoupená spol. MARTIA, a.s., 400 11 Ústí n./L., Mezní 2854/4, smlouva se uzavírá pro zřízení připojení nového odběrného místa na pozemcích p.p.č. 119,  p.p.č. 1090/2 v k.ú. Blankartice a pověřuje starostu podpisem smlouvy

 

František David - starosta

Josef Kučera - místostarosta

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode