Usnesení ze dne 28. 6. 2012

USNESENÍ z 3. zasedání ZO Heřmanov konané dne 28.6.2012 

 

1/bere na vědomí 
a/ zprávu předsedy kontrolního výboru
b/ zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 1.6.2012 do 28.6.2012
c/ registraci akce ,Nový kabát pro naší školu "pod číslem 117D815002205
d/ navržený postup řešení předložených žádostí o směnu a odkoupení p.p.č.186/6 a 186/9 manželů Pundových a pověřuje starostu zahájit jednání. 
 
 
2/schvaluje 
a./ návrhovou komisi ve složení: Michal Košina a Tomáš Rudolf
b/ověřovatele zápisu : Josef Vářía a Martin Vepřek
c/ navržený program
d/výběr zhotovitele na akci „ Nový kabát pro naši školu" firmu Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107. 407 22 Benešov nad Ploučnici, na základě výběrového řízení a pověřuje starostu obce Heřmanov podpisem smlouvy o dílo ve výši 639,995,94 Kč včetně DPH. Obec se bude podílet na spolufinancování projektu „ Nový kabát pro naši školu"
e/ záměr a prodej /odkoupení /pozemku p.p.č. 90/2 dle geometrického plánu 247-57/2012 ve vlastnictví manželů Havlíčkových Heřmanov č.p. 57 ‚Děčín 40502 v k.ú. Heřmanov o výměře 206 m2, za cenu 19.312 Kč (po zaokrouhlení 19310 Kč) dle znaleckého posudku č. 2317-87-2012. , dále záměr a prodej /odkoupení / pozemku p.p.č. 91/3 o výměře 233 m2, za cenu 21.843 Kč a p.p.č 867/8 o výměře 78 m2 za cenu 7.312 Kč — vlastník Josef Havlíček stejného bydliště v k.ú. Heřmanov dle znaleckého posudku č.2318-88-2012 (celkem po zaokrouhlení 29.160 Kč), dále záměr a prodej /odkoupení/ pozemku p.p.č. 869/9 o výměře 135 m2 za cenu 12.660 Kč — vlastník Petr Pospíšil, Heřmanov č.p.144 Děčín, v k.ú. Heřmanov dle znaleckého posudku č.2319-89-2012 vyhotoveného paní Sejrkovou.
f/ záměr a prodej / směnu / p.p.č. 1624/4 dle geometrického plánu 175-66/2011, ve vlastnictví obce Heřmanov , v k.ú. Fojtovice o výměře 95 m2, oceněn znaleckým posudkem č.2320-90-2012 vyhotovený paní Sejrkovou dne 22.6.2012 na částku 8910 Kč za pozemek p.p.č. 313/7 dle geometrického plánu 175-66/2011 ve vlastnící manželů Josefa a Simony Sedláčkových Fojtovice 93, v k.ú. Fojtovice o výměře 49 m2 oceněn znaleckým posudkem Č. 2320-90-2012, vyhotovený paní Sejrkovou dne 22.6.2012 na částku 4590 Kč. Rozdíl 46 m2 z parcely č.1624/4 v částce 4320 Kč bude uhrazen manželi Sedláčkovými obci Heřmanov.
g/ postup při zadávání veř. zakázek malého rozsahu dle metodického pokynu MMR. Veřejné zakázky, které upravuje zákon budou zadávány v souladu se zákonem o veř. zakázkách v úpiném znění. Zakázky, které budou financovány z dotací EU, budou zadávány se zásadami poskytovatele.
h/ nájemné pro Heřmanov č.p. 113 (restaurace ) ve stejné výši. 
 
František David Starosta 
Josef Kučera Místostarosta