Usnesení ze dne 28. 6. 2012

USNESENÍ z 3. zasedání ZO Heřmanov konané dne 28.6.2012 

 

1/bere na vědomí 
a/ zprávu předsedy kontrolního výboru
b/ zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 1.6.2012 do 28.6.2012
c/ registraci akce ,Nový kabát pro naší školu "pod číslem 117D815002205
d/ navržený postup řešení předložených žádostí o směnu a odkoupení p.p.č.186/6 a 186/9 manželů Pundových a pověřuje starostu zahájit jednání. 
 
 
2/schvaluje 
a./ návrhovou komisi ve složení: Michal Košina a Tomáš Rudolf
b/ověřovatele zápisu : Josef Vářía a Martin Vepřek
c/ navržený program
d/výběr zhotovitele na akci „ Nový kabát pro naši školu" firmu Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107. 407 22 Benešov nad Ploučnici, na základě výběrového řízení a pověřuje starostu obce Heřmanov podpisem smlouvy o dílo ve výši 639,995,94 Kč včetně DPH. Obec se bude podílet na spolufinancování projektu „ Nový kabát pro naši školu"
e/ záměr a prodej /odkoupení /pozemku p.p.č. 90/2 dle geometrického plánu 247-57/2012 ve vlastnictví manželů Havlíčkových Heřmanov č.p. 57 ‚Děčín 40502 v k.ú. Heřmanov o výměře 206 m2, za cenu 19.312 Kč (po zaokrouhlení 19310 Kč) dle znaleckého posudku č. 2317-87-2012. , dále záměr a prodej /odkoupení / pozemku p.p.č. 91/3 o výměře 233 m2, za cenu 21.843 Kč a p.p.č 867/8 o výměře 78 m2 za cenu 7.312 Kč — vlastník Josef Havlíček stejného bydliště v k.ú. Heřmanov dle znaleckého posudku č.2318-88-2012 (celkem po zaokrouhlení 29.160 Kč), dále záměr a prodej /odkoupení/ pozemku p.p.č. 869/9 o výměře 135 m2 za cenu 12.660 Kč — vlastník Petr Pospíšil, Heřmanov č.p.144 Děčín, v k.ú. Heřmanov dle znaleckého posudku č.2319-89-2012 vyhotoveného paní Sejrkovou.
f/ záměr a prodej / směnu / p.p.č. 1624/4 dle geometrického plánu 175-66/2011, ve vlastnictví obce Heřmanov , v k.ú. Fojtovice o výměře 95 m2, oceněn znaleckým posudkem č.2320-90-2012 vyhotovený paní Sejrkovou dne 22.6.2012 na částku 8910 Kč za pozemek p.p.č. 313/7 dle geometrického plánu 175-66/2011 ve vlastnící manželů Josefa a Simony Sedláčkových Fojtovice 93, v k.ú. Fojtovice o výměře 49 m2 oceněn znaleckým posudkem Č. 2320-90-2012, vyhotovený paní Sejrkovou dne 22.6.2012 na částku 4590 Kč. Rozdíl 46 m2 z parcely č.1624/4 v částce 4320 Kč bude uhrazen manželi Sedláčkovými obci Heřmanov.
g/ postup při zadávání veř. zakázek malého rozsahu dle metodického pokynu MMR. Veřejné zakázky, které upravuje zákon budou zadávány v souladu se zákonem o veř. zakázkách v úpiném znění. Zakázky, které budou financovány z dotací EU, budou zadávány se zásadami poskytovatele.
h/ nájemné pro Heřmanov č.p. 113 (restaurace ) ve stejné výši. 
 
František David Starosta 
Josef Kučera Místostarosta 
 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode