Usnesení ze dne 29.8.2017

Zastupitelstvo obce Heřmanov
1) bere na vědomí
a) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka
b) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 8. 6. 2017 do 29. 8. 2017
c) rezignaci Tomáše Rudolfa na zastupitele obce Heřmanov ke dni 8. 6. 2017 
podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
d) vzdání se mandátu Mgr. Gabriely Švandrlíkové na zastupitele obce Heřmanov 
ke dni 8. 6. 2017 podle § 55 odst. 2 písm. B) zákona 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí
e) rozhodnutí o poskytnutí dotace na „Oprava části místní komunikace na p. p. č. 1604 v k.ú.Fojtovice“ od MMR s výší dotace 537 641 Kč
f) dosažený zisk v hospodaření společnosti Obecní lesy Heřmanov, s. r. o. za účetní období – rok 2016 ve výši 356.181,50 Kč a schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní rok 2016
2) schvaluje
a) doplněný program veřejného jednání
b) rozpočtové opatření č. 3 /2017, které bude nedílnou součástí zápisu
c) osvědčení členem zastupitelstva obce Heřmanov Martina Kouta a složení slibu
d) dodatek č. 1 ke SoD na „Oprava a revitalizaci rybníčku v Heřmanově“ z důvodů nepředpokládaných prací v průběhu stavby ve výši 15 539,30 Kč bez DPH na celkovou cenu díla 997695,75 Kč bez DPH
e) prodloužení stávajících nájemních smluv na 2 BJ Heřmanov č. p. 13 do 31. 12. 2018
3) odvolává
předsedu finančního výboru Tomáše Rudolfa ke dni 8. 6. 2017
4) určuje
ověřovatele zápisu Josefa Váňu a Karla Helebranta, zapisovatelem Ludmilu Petrovickou
5) volí
a) předsedu finančního výboru Karla Helebranta s odměnou od 1. 9. 2017
b) člena finančního výboru Martina Kouta s odměnou od 1. 9. 2017
6) pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 185 000 Kč na realizaci projektu „Fojtovický park - dětské hřiště“. Obec Heřmanov se bude podílet na spolufinancování projektu
7) rozhoduje
že zisk společnosti Obecní lesy Heřmanov, s. r. o.ve výši 356.181,50 Kč za účetní období – rok 2016 bude rozdělen a vypořádán následovně:
- k úhradě ztráty z minulých let částka 80.596,20 Kč
- na účet nerozděleného zisku minulých let 275.585,30 Kč
 
František D a v i d, starosta obce Josef K u č e r a, místostarosta obce

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode