Usnesení ze dne 29.8.2017

Zastupitelstvo obce Heřmanov
1) bere na vědomí
a) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka
b) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 8. 6. 2017 do 29. 8. 2017
c) rezignaci Tomáše Rudolfa na zastupitele obce Heřmanov ke dni 8. 6. 2017 
podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
d) vzdání se mandátu Mgr. Gabriely Švandrlíkové na zastupitele obce Heřmanov 
ke dni 8. 6. 2017 podle § 55 odst. 2 písm. B) zákona 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí
e) rozhodnutí o poskytnutí dotace na „Oprava části místní komunikace na p. p. č. 1604 v k.ú.Fojtovice“ od MMR s výší dotace 537 641 Kč
f) dosažený zisk v hospodaření společnosti Obecní lesy Heřmanov, s. r. o. za účetní období – rok 2016 ve výši 356.181,50 Kč a schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní rok 2016
2) schvaluje
a) doplněný program veřejného jednání
b) rozpočtové opatření č. 3 /2017, které bude nedílnou součástí zápisu
c) osvědčení členem zastupitelstva obce Heřmanov Martina Kouta a složení slibu
d) dodatek č. 1 ke SoD na „Oprava a revitalizaci rybníčku v Heřmanově“ z důvodů nepředpokládaných prací v průběhu stavby ve výši 15 539,30 Kč bez DPH na celkovou cenu díla 997695,75 Kč bez DPH
e) prodloužení stávajících nájemních smluv na 2 BJ Heřmanov č. p. 13 do 31. 12. 2018
3) odvolává
předsedu finančního výboru Tomáše Rudolfa ke dni 8. 6. 2017
4) určuje
ověřovatele zápisu Josefa Váňu a Karla Helebranta, zapisovatelem Ludmilu Petrovickou
5) volí
a) předsedu finančního výboru Karla Helebranta s odměnou od 1. 9. 2017
b) člena finančního výboru Martina Kouta s odměnou od 1. 9. 2017
6) pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 185 000 Kč na realizaci projektu „Fojtovický park - dětské hřiště“. Obec Heřmanov se bude podílet na spolufinancování projektu
7) rozhoduje
že zisk společnosti Obecní lesy Heřmanov, s. r. o.ve výši 356.181,50 Kč za účetní období – rok 2016 bude rozdělen a vypořádán následovně:
- k úhradě ztráty z minulých let částka 80.596,20 Kč
- na účet nerozděleného zisku minulých let 275.585,30 Kč
 
František D a v i d, starosta obce Josef K u č e r a, místostarosta obce

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968


Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode