Usnesení ze dne 29. 8. 2019

Informace z 3. veřejného jednání konaného 29. 8. 2019 v Blankarticích

Starosta určuje ověřovateli zápisu pana Jaroslava Hambergera a pana Josefa Váňu, zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou
ZO Heřmanov:
• schvaluje program doplněného veřejného zasedání
• bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od od 16. 5. 2019 do 29. 8. 2019
• bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta
• schvaluje rozpočtové opatření č. 3 /2019, bude nedílnou součástí zápisu
• schvaluje smlouvu č. 09071831 o poskytnutí podpory formou dotace ze SFŽP ČR ve výši 613 755 Kč na akci „Úprava prostranství Heřmanov“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
• schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IZ- 12-4000279/VB001, DC_Heřmanov, p. p. č. 1267/1, úprava kNN a pověřuje starostu podpisem sml.
• schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP- 12-4009154/VB001, „DC Fojtovice, p. p. č. 1129/2, přípojka kNN“
• schvaluje výběr zhotovitele SaM silnice a mosty Děčín, a. s. Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ 25042751 na základě provedeného výběrového řízení na akci: „Heřmanov – chodník u ZŠ“s cenovou nabídkou 1 607 429,91 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem SoD
• neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1588/2 a odkoupení části p. p. č. 143/2 vše v kú. Fojtovice
• schvaluje závěrečný účet SoB a účetní závěrku za rok 2018 bez výhrad s tím, že stav finančních prostředků na účtu ke dni 31. 12. 2018 činí 139331,75 Kč
• bere na vědomí diskuzi k navrženému tématu „Plynofikace obce“, „Veřejná kanalizace“ a „Budování chodníků“
• bere na vědomí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR ve výši 1 427 557,53 Kč, Id. č. 117D03O001235 na akci „Heřmanov – chodník u ZŠ“
• bere na vědomí připravovaný program 6. ročníku Svatováclavské poutě v Heřmanově
konané dne 28. 9. 2019 a pověřuje starostu podpisy smluv na akci „Svatováclavská pouť 2019“

František David - starosta obce Heřmanov         Josef Kučera - místostarosta obce Heřmanov

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode