Usnesení ze dne 31. 3. 2011

Výpis usnesení ze 4. jednání ZO Heřmanov dne 31.3.2011

 

Zastupitelstvo Obce Heřmanov

a)     bere na vědomí

 •  informaci o činnosti obecního úřadu.
 • oznámení p. Pavla Špačka, bytem Fojtovice 76.

 

b)    schvaluje

 • rozpočet Obce Heřmanov na rok 2011, kdy příjmy činí 5,570.300,- Kč, běžné výdaje činí 5,280.000,- Kč a kapitálové výdaje činí 940.000,- Kč, tzn. že celkové výdaje činí 6,220.000,- Kč. Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji představuje částku 649.700,- Kč
 • rozpočtový výhled Sdružení obcí Benešovska na léta 2012-2013
 • závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2010 bez výhrad
 • prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pohostinství v Heřmanově čp. 113 mezi Obcí Heřmanov a panem  Miroslavem Kaletusem, bytem Heřmanov 126, dodatkem č. 2 ke Smlouvě na pronájem pohostinství v Heřmanově čp. 113 s platností od 1.4.2011 do 31.12.2014
 • uzavřít smlouvu mezi Obcí Heřmanov a MK+Revize s.r.o., se sídlem Na Hrázi 195/13A, Děčín 8 na pravidelnou kontrolu BOZP a PO ve výši 4.000,- Kč bez DPH na rok
 • uzavřít smlouvu o dílo mezi Obcí Heřmanov a Ing. Richardem Kulíkem, bytem Pod Táborským vrchem 545, 407 22 Benešov n.Pl. na zhotovení povodňového plánu Obce Heřmanov ve výši 20.000,- Kč bez DPH
 • uzavřít smlouvu o dílo mezi Obcí Heřmanov a Ing. Richardem Kulíkem, bytem Pod Táborským vrchem 545, 407 22 Benešov n.Pl. na činnost odpovědného zástupce za provozování obecního vodovodu Fojtovice s platností od 1.4.2011 do 31.12.2011 v měsíční výši 2.200,- Kč bez DPH
 • uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-24/2011 uklízeči veřejných prostranství na 10 pracovních míst na dobu od 1.4.2011 do 30.9.2011 a to 10.000,- Kč na jedno pracovní místo mezi Obcí Heřmanov a Úřadem práce Děčín, Březinova 442/1, Děčín 1
 • poskytnutí peněžitého daru Jakubovi Minaříkovi, bytem Heřmanov  ve výši 5.000,- Kč na zájmovou činnost v oblasti motorismu na úhradu části nákladů spojených s touto činností. Dar bude vyúčtování do 31.12.2011
 • ceník za inzerci v Heřmanovském zpravodaji dle předloženého návrhu s platností od 1.3.2011
 • žádost obce Velká Bukovina k přijetí do Sdružení obcí Benešovska

 

c)      neschvaluje

 • finanční výpomoc ve výši 20.000,- Kč p. Josefu Sedláčkovi, bytem Fojtovice 110.

 

 

 

          František     David v.r.                          Eliška    Kratěnová  v.r. 

                 Starosta                                                         Místostarostka