Usnesení ze dne 31. 3. 2011

Výpis usnesení ze 4. jednání ZO Heřmanov dne 31.3.2011

 

Zastupitelstvo Obce Heřmanov

a)     bere na vědomí

 •  informaci o činnosti obecního úřadu.
 • oznámení p. Pavla Špačka, bytem Fojtovice 76.

 

b)    schvaluje

 • rozpočet Obce Heřmanov na rok 2011, kdy příjmy činí 5,570.300,- Kč, běžné výdaje činí 5,280.000,- Kč a kapitálové výdaje činí 940.000,- Kč, tzn. že celkové výdaje činí 6,220.000,- Kč. Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji představuje částku 649.700,- Kč
 • rozpočtový výhled Sdružení obcí Benešovska na léta 2012-2013
 • závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2010 bez výhrad
 • prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pohostinství v Heřmanově čp. 113 mezi Obcí Heřmanov a panem  Miroslavem Kaletusem, bytem Heřmanov 126, dodatkem č. 2 ke Smlouvě na pronájem pohostinství v Heřmanově čp. 113 s platností od 1.4.2011 do 31.12.2014
 • uzavřít smlouvu mezi Obcí Heřmanov a MK+Revize s.r.o., se sídlem Na Hrázi 195/13A, Děčín 8 na pravidelnou kontrolu BOZP a PO ve výši 4.000,- Kč bez DPH na rok
 • uzavřít smlouvu o dílo mezi Obcí Heřmanov a Ing. Richardem Kulíkem, bytem Pod Táborským vrchem 545, 407 22 Benešov n.Pl. na zhotovení povodňového plánu Obce Heřmanov ve výši 20.000,- Kč bez DPH
 • uzavřít smlouvu o dílo mezi Obcí Heřmanov a Ing. Richardem Kulíkem, bytem Pod Táborským vrchem 545, 407 22 Benešov n.Pl. na činnost odpovědného zástupce za provozování obecního vodovodu Fojtovice s platností od 1.4.2011 do 31.12.2011 v měsíční výši 2.200,- Kč bez DPH
 • uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-24/2011 uklízeči veřejných prostranství na 10 pracovních míst na dobu od 1.4.2011 do 30.9.2011 a to 10.000,- Kč na jedno pracovní místo mezi Obcí Heřmanov a Úřadem práce Děčín, Březinova 442/1, Děčín 1
 • poskytnutí peněžitého daru Jakubovi Minaříkovi, bytem Heřmanov  ve výši 5.000,- Kč na zájmovou činnost v oblasti motorismu na úhradu části nákladů spojených s touto činností. Dar bude vyúčtování do 31.12.2011
 • ceník za inzerci v Heřmanovském zpravodaji dle předloženého návrhu s platností od 1.3.2011
 • žádost obce Velká Bukovina k přijetí do Sdružení obcí Benešovska

 

c)      neschvaluje

 • finanční výpomoc ve výši 20.000,- Kč p. Josefu Sedláčkovi, bytem Fojtovice 110.

 

 

 

          František     David v.r.                          Eliška    Kratěnová  v.r. 

                 Starosta                                                         Místostarostka

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode