Usnesení ze dne 8.6.2017

Zastupitelstvo obce Heřmanov
1) bere na vědomí
a) zprávu předsedy kontrolního výboru
b) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 23.3.2017 do 8.6.2017
c) registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od Mez na
„Opravu a revitalizaci rybníčku v Heřmanově“ s celkovou výší
dotace 950 000 Kč
d) registraci akce „Oprava části místní komunikace na p.p.č. 1604
k.ú. Fojtovice“
2) schvaluje
a) doplněný program veřejného jednání
b) rozpočtové opatření č.2 /2017, bude nedílnou součástí zápisu
c) závěrečný účet hospodaření obce Heřmanov, zprávu o
přezkoumání hospodaření obce Heřmanov a účetní závěrku obce
a zřízené příspěvkové organizace za rok 2016
d) závěrečný účet SoB a účetní závěrku za rok 2016
e) dodatek č.2 ke SoD na „Pódium a tribuna u ZŚ“ dle změnového
listu bez navýšení ceny
f) výběr zhotovitele na akci: „Opravu části místní komunikace na
p.p.č.1604 “
g) výběr zhotovitele na akci „Fojtovický park-dětské hřiště“
h) výběr zhotovitele na akci: „Doplňkové stavby ke hřišti u ZŠ
Heřmanov“
ch) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběr.el.zařízení
k distribuční soustavě
i) prodej nově vzniklého pozemku p.p.č.1583/2 v kú. Fojtovice o
výměře 83 m2, ostatní plocha dle GP č.218-43/2017
j) změnu využití a dělení pozemků st.44, p.č.143/2, 147/1a 147/2
vše v k.ú. Fojtovice
k) záměr prodeje p.p.č. 143/3 a 147/4 vše v k.ú. Fojtovice
l) pravidla pro vydávání Heřmanovského zpravodaje
3) souhlasí
s bezúplatným převodem pozemku p.p.č. 38/1 v k.ú. Fojtovice
4) určuje
ověřovatele a zapisovatele zápisu
5) poskytuje
TJ Heřmanov, spolek neinvestiční účelovou dotaci
František David Josef Kučera
Starosta obce Místostarosta obce

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode