Usnesení ze dne 8.6.2017

Zastupitelstvo obce Heřmanov
1) bere na vědomí
a) zprávu předsedy kontrolního výboru
b) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 23.3.2017 do 8.6.2017
c) registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od Mez na
„Opravu a revitalizaci rybníčku v Heřmanově“ s celkovou výší
dotace 950 000 Kč
d) registraci akce „Oprava části místní komunikace na p.p.č. 1604
k.ú. Fojtovice“
2) schvaluje
a) doplněný program veřejného jednání
b) rozpočtové opatření č.2 /2017, bude nedílnou součástí zápisu
c) závěrečný účet hospodaření obce Heřmanov, zprávu o
přezkoumání hospodaření obce Heřmanov a účetní závěrku obce
a zřízené příspěvkové organizace za rok 2016
d) závěrečný účet SoB a účetní závěrku za rok 2016
e) dodatek č.2 ke SoD na „Pódium a tribuna u ZŚ“ dle změnového
listu bez navýšení ceny
f) výběr zhotovitele na akci: „Opravu části místní komunikace na
p.p.č.1604 “
g) výběr zhotovitele na akci „Fojtovický park-dětské hřiště“
h) výběr zhotovitele na akci: „Doplňkové stavby ke hřišti u ZŠ
Heřmanov“
ch) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběr.el.zařízení
k distribuční soustavě
i) prodej nově vzniklého pozemku p.p.č.1583/2 v kú. Fojtovice o
výměře 83 m2, ostatní plocha dle GP č.218-43/2017
j) změnu využití a dělení pozemků st.44, p.č.143/2, 147/1a 147/2
vše v k.ú. Fojtovice
k) záměr prodeje p.p.č. 143/3 a 147/4 vše v k.ú. Fojtovice
l) pravidla pro vydávání Heřmanovského zpravodaje
3) souhlasí
s bezúplatným převodem pozemku p.p.č. 38/1 v k.ú. Fojtovice
4) určuje
ověřovatele a zapisovatele zápisu
5) poskytuje
TJ Heřmanov, spolek neinvestiční účelovou dotaci
František David Josef Kučera
Starosta obce Místostarosta obce