Usnesení ze dne 7.12.2017

Zastupitelstvo obce Heřmanov

1)   bere na vědomí

a) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka

b) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 29.8. do 7.12.2017

c) podání výzvy k uznání dluhu Foresttrans spol. s.r.o vůči Obecním lesům Heřmanov s.r.o.   

2)   schvaluje

a)  program veřejného jednání

b)  rozpočtové opatření č.4 /2017, bude nedílnou součástí zápisu

c)  návrh rozpočtu příspěvkové organizace, ZŠ a MŠ Heřmanov na rok 2018

d)  schodkový rozpočet obce Heřmanov na rok 2018, kdy příjmy činí 8 499 500   Kč a výdaje činí 8 577 000  Kč a závazným ukazatelem je paragraf. Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji představuje částku 77 500 Kč. Rozdíl bude financován z úspor z minulých let.

e)  návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Heřmanov na roky 2018-2020

f)  smlouvu o sml. budoucí č. Z_S14_12_8120061367 o realizaci přeložky distr. zařízení k dodávce el. energie a pověřuje starostu podpisem smlouvy

g)  dodatek č. 4 ke SoD s panem Štefanem Špankem s prodloužení SoD na uklízení sněhu do 31.5.2018  

h)  po projednání souhlas zřizovatele Základní školy a Mateřská školy Heřmanov, okres Děčín, příspěvková organizace (zřizovatel Obec Heřmanov, č.p. 13, 405 02 Heřmanov) s dokumentem Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín na období 2017 – 2023

ch) odklad prodeje, směny pozemků do ukončení pozemkových úprav v obci Heřmanov

i)  OZV 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO

j)  dodatek č. 2/2017 ke sml. č. 314009339, sběr svoz a odstranění odpadu

k) pronájem pozemků v kú. Blankartice p.č. 10/3, 554/3, 1079/8, 11/1, 11/2, 14, st.103, st.92

l)  pronájem pozemků v kú. Fojtovice p.č.122/1 a p.č.121

m) uzavření nevýhradní licenční smlouvy o užití databáze geografických jmen GEONAMES mezi Zeměměřičským úřadem ČR a obcí Heřmanov a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

3) souhlasí 

 s umístěním stavby na p.p.č. 1303 v kú. Heřmanov z důvodů výměny nové podzemní optické spojky

4) stanovuje

a) výši odměny od 1.1.2018 dle nařízení vlády č. 318/2017 neuvolněným členům a členům výborů za výkon funkce

b) výši odměny od 1.1.2018 dle nařízení vlády č.318/2017 členům výborů ne zastupitelům za výkon funkce

c) změnu průběhu hranice katastrálního území Heřmanov

František  D a v i d                                                                Josef  K u č e r a

Starosta obce                                                                        Místostarosta obce

 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode