Usnesení ze dne 7.12.2017

Zastupitelstvo obce Heřmanov

1)   b e r e   n a   v ě d o m í

a) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka

b) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 29.8. do 7.12.2017

c) podání výzvy k uznání dluhu Foresttrans spol. s.r.o vůči Obecním lesům Heřmanov s.r.o.   

2)   s ch v a l u j e

a)  program veřejného jednání

b)  rozpočtové opatření č.4 /2017, bude nedílnou součástí zápisu

c)  návrh rozpočtu příspěvkové organizace, ZŠ a MŠ Heřmanov na rok 2018

d)  schodkový rozpočet obce Heřmanov na rok 2018, kdy příjmy činí 8 499 500   Kč a výdaje činí 8 577 000  Kč a závazným ukazatelem je paragraf. Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji představuje částku 77 500 Kč. Rozdíl bude financován z úspor z minulých let.

e)  návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Heřmanov na roky 2018-2020

f)  smlouvu o sml. budoucí č. Z_S14_12_8120061367 o realizaci přeložky distr. zařízení k dodávce el. energie a pověřuje starostu podpisem smlouvy

g)  dodatek č. 4 ke SoD s panem Štefanem Špankem s prodloužení SoD na uklízení sněhu do 31.5.2018  

h)  po projednání souhlas zřizovatele Základní školy a Mateřská školy Heřmanov, okres Děčín, příspěvková organizace (zřizovatel Obec Heřmanov, č.p. 13, 405 02 Heřmanov) s dokumentem Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín na období 2017 – 2023

ch) odklad prodeje, směny pozemků do ukončení pozemkových úprav v obci Heřmanov

i)  OZV 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO

j)  dodatek č. 2/2017 ke sml. č. 314009339, sběr svoz a odstranění odpadu

k) pronájem pozemků v kú. Blankartice p.č. 10/3, 554/3, 1079/8, 11/1, 11/2, 14, st.103, st.92

l)  pronájem pozemků v kú. Fojtovice p.č.122/1 a p.č.121

m) uzavření nevýhradní licenční smlouvy o užití databáze geografických jmen GEONAMES mezi Zeměměřičským úřadem ČR a obcí Heřmanov a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

3) s o u h l a s í 

 s umístěním stavby na p.p.č. 1303 v kú. Heřmanov z důvodů výměny nové podzemní optické spojky

4) s t a n o v u j e

a) výši odměny od 1.1.2018 dle nařízení vlády č. 318/2017 neuvolněným členům a členům výborů za výkon funkce

b) výši odměny od 1.1.2018 dle nařízení vlády č.318/2017 členům výborů ne zastupitelům za výkon funkce

 změnu průběhu hranice katastrálního území Heřmanov

František  D a v i d                                                                Josef  K u č e r a

Starosta obce                                                                        Místostarosta obce