Usnesení ze dne 8. 3. 2012

 

USNESENÍ 

z 1. zasedání ZO Heřmanov konané dne 8.3.2012 

 

Zastupitelstvo obce Heřmanov
 
 1. bere na vědomí
  1. zprávu předsedy kontrolního výboru
  2. zprávu o činnosti Obecního úřadu Heřmanov od 23.12.2011 do 8.3.2012 
  3. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanov 
 2. schvaluje
  1. návrhovou komisi ve složení: Josef Váňa, Tomáš Rudolf 
  2. ověřovatele zápisu: Michal Košina, Martin Vepřek
  3. navržený program
  4. uzavřít s paní Janou Váňovou smlouvu o pronájmu hracího stolu na stolní tenis za 1 Kč po dobu trvání smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy
  5. záměr a prodej nepotřebných panelů vytěžených z mostku u č.p. 87, panu Václavu Fričovi, bytem Dobrná č.p. 1, 405 02 Děčín, za cenu 500,- Kč /1 ks 
  6. záměr a prodej pozemku panu Van Strien Jacobus Petrus, bytem Zwingelmolen 13 47/65 DG Zevenbergchen-Hoek Nizozemsko, dle znaleckého posudku č. 2258-28-2012,p.p.č.99/1 o výměře 352 m2 za 14143 Kč a p.p.č.404/2 o výměře 979 m2 za 38388 Kč v k.ú. Fojtovice, ovocné a okrasné dřeviny za 217 Kč, po zaokrouhlemí celkem 52750 Kč
  7. záměr a prodej pozemku panu Petru Vyvážilovi, bytem Fojtovice č.p. 74, 405 02 Děčín, dle znaleckého posudku č. 1246 — 18/12, p.p.č.1124/1 o výměře 1395 m2 za 27900 Kč a st.č. 171 o výměře 23 m2 za 871,42 Kč v k.ú. Fojtovice, po zaokrouhlení celkem 28 770 Kč 
  8. OZV č.5/2012, kterou se zrušuje OZV č.2/2011 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu 
  9. návrh rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na rok 2012, kdy příjmy budou činit 45 000 Kč a výdaje budou činit 106 000 Kč, rozdíl ve výši 61 000 Kč bude financován z úspor minulých let 
  10. dodatek č.1/2012 ke smlouvě č. 3140009339 mezi obcí Heřmanov a TS Děčín s tím, že smluvní strany potvrzují od 1.1.2012 účtování DPH dle platné právní úpravy a dodatek č.2/2012 ke stejné smlouvě, kde smluvní strany potvrzují ceny dle uvedených ceníků pro rok 2012 s platností od 1.2.2012. 

 

 

František David v.r. 
Starosta 
 
Josef Kučera v.r.
Místostarosta 
 
 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode