Usnesení ze dne 19.5.2016

 Informace z  2. veřejného  zasedání  ZO dne  19.5.2016  

1. bere na vědomí:   

    a)  zprávu předsedy kontrolního výboru   

    b)  zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 3.3.2016 do 19.5.2016   

    c)  rozhodnutí o poskytnutí dotace na obnovu  obecního a krajského majetku po živelních    pohromách v roce 2013 od MMR – ID č.117D91403855 mostek M05,,ID č.117D91403856 mostek M01, ID č.117D91403857 mostek M07, ID č.117D91403858 mostek M08  a ID č.117D91403859 mostek M09   

    d)  registraci akce od MMR na opravu místních komunikací v obci Heřmanov  pod identifikačním číslem 117D815005087  

 

2.  schvaluje:   

    a)  návrhovou komisi   

    b)  ověřovatele zápisu   

    c)  navržený doplněný program   

    d) závěrečný účet obce Heřmanov a účetní závěrku za rok 2015 bez výhrad   

    e)  závěrečný účet  SoB a účetní závěrku za rok 2015 bez výhrad   

    f)  rozpočtové opatření č. 2/2016, bude nedílnou součástí zápisu   

    g)  výběr zhotovitele  na akci : „ Víceúčelové hřiště u MŠ a  ZŠ  Heřmanov“   

    h)  výběr zhotovitele   na akci : „ Oprava místních komunikací v obci Heřmanov“ 

    ch)  smlouvu o poskytnutí práv k užívání SOFTWARE č.00504/16 s f. ALIS, spol.s.r.o   

    i)  dodatek č. 1 ke SoD na „Obnovu mostků po povodni 2013“, se změnou termínu dokončení   31.10.2016   

    j)  záměr prodeje částí pozemků p.p.č. 106, 117/1, 117/2 a st.č.64 v kú. Heřmanov o celkové výměře 344 m2  se změnou jejich využití dle GP č. 285-7139/2015 ze dne 19.11.2015  

    k)  stanovy dobrovolného svazku obcí SoB   

    l)   zápis z jednání valné hromady  společnosti Obecní lesy Heřmanov s.r.o. konané dne 31.3.2016  

 

3.  poskytuje: 

místnímu šipkařskému clubu: „ Mamlas team“ neinvestiční účelovou dotaci    

 

4.  určuje:  

    zapisovatele  

 

5.  souhlasí: 

    a)  s  bezúplatným převodem pozemku  st.46  v k.ú. Fojtovice

    b)  s bezúplatným převodem pozemku KN 38/1 v k.ú. Fojtovice 

    c)  s  uzavřením pachtovní smlouvy na  pozemek p.p.č 1357/6 v kú. Heřmanov o celkové výměře 182 m2  

 

 

František David                                                                          Josef Kučera 

Starosta obce                                                                            Místostarosta obce

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode