Usnesení ze dne 19.5.2016

 Informace z  2. veřejného  zasedání  ZO dne  19.5.2016  

1. bere na vědomí:   

    a)  zprávu předsedy kontrolního výboru   

    b)  zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 3.3.2016 do 19.5.2016   

    c)  rozhodnutí o poskytnutí dotace na obnovu  obecního a krajského majetku po živelních    pohromách v roce 2013 od MMR – ID č.117D91403855 mostek M05,,ID č.117D91403856 mostek M01, ID č.117D91403857 mostek M07, ID č.117D91403858 mostek M08  a ID č.117D91403859 mostek M09   

    d)  registraci akce od MMR na opravu místních komunikací v obci Heřmanov  pod identifikačním číslem 117D815005087  

 

2.  schvaluje:   

    a)  návrhovou komisi   

    b)  ověřovatele zápisu   

    c)  navržený doplněný program   

    d) závěrečný účet obce Heřmanov a účetní závěrku za rok 2015 bez výhrad   

    e)  závěrečný účet  SoB a účetní závěrku za rok 2015 bez výhrad   

    f)  rozpočtové opatření č. 2/2016, bude nedílnou součástí zápisu   

    g)  výběr zhotovitele  na akci : „ Víceúčelové hřiště u MŠ a  ZŠ  Heřmanov“   

    h)  výběr zhotovitele   na akci : „ Oprava místních komunikací v obci Heřmanov“ 

    ch)  smlouvu o poskytnutí práv k užívání SOFTWARE č.00504/16 s f. ALIS, spol.s.r.o   

    i)  dodatek č. 1 ke SoD na „Obnovu mostků po povodni 2013“, se změnou termínu dokončení   31.10.2016   

    j)  záměr prodeje částí pozemků p.p.č. 106, 117/1, 117/2 a st.č.64 v kú. Heřmanov o celkové výměře 344 m2  se změnou jejich využití dle GP č. 285-7139/2015 ze dne 19.11.2015  

    k)  stanovy dobrovolného svazku obcí SoB   

    l)   zápis z jednání valné hromady  společnosti Obecní lesy Heřmanov s.r.o. konané dne 31.3.2016  

 

3.  poskytuje: 

místnímu šipkařskému clubu: „ Mamlas team“ neinvestiční účelovou dotaci    

 

4.  určuje:  

    zapisovatele  

 

5.  souhlasí: 

    a)  s  bezúplatným převodem pozemku  st.46  v k.ú. Fojtovice

    b)  s bezúplatným převodem pozemku KN 38/1 v k.ú. Fojtovice 

    c)  s  uzavřením pachtovní smlouvy na  pozemek p.p.č 1357/6 v kú. Heřmanov o celkové výměře 182 m2  

 

 

František David                                                                          Josef Kučera 

Starosta obce                                                                            Místostarosta obce