Usnesení ze dne 31.5.2018

Zastupitelstvo obce Heřmanov

1)  b e r e  na   v ě d o m í 

a) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od  1.3.2018 do 31.5.2018

b) zprávu předsedy kontrolního výboru

c) výsledek přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2017 „ bez výhrad“

d) výsledek přezkoumání hospodaření SoB za rok 2017„ bez výhrad“

e) uzavření smlouvy o zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

2)  s ch v a l u j e 

a) doplněný  program  veřejného jednání

b) rozpočtové opatření č.2 /2018, bude nedílnou součástí zápisu

c) řádnou účetní závěrku Obecních lesů Heřmanov s.r.o.za účetní období rok 2017 a bere na vědomí dosaženou ztrátu v hospodaření společnosti za účetní období rok 2017 ve výši 35 365,67 Kč, která bude uhrazena z nerozděleného zisku z minulých let

d) závěrečný účet  hospodaření obce Heřmanov, zprávu o přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2017„ bez výhrad“ , účetní závěrku obce a zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Heřmanov za  rok 2017 a hospodaření  Obecních lesů .

e) Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě mezi obcí Heřmanov a Obecními lesy Heřmanov s.r.o., stanoveno dohodou, nájemné za rok 2017 ve výši 5% z celkových tržeb r.2017

f) závěrečný účet  SoB a účetní závěrku za rok 2017 bez výhrad

g) záměr prodeje pozemku st.č. 106 v kú. Blankartice

h) záměr prodeje části  pozemku p.p.č 1588/1 (p.p.č.191) v kú. Fojtovice

ch)záměr prodeje nově navržených p.p.č 143/4 a p.p.č.143/2 

i)  záměr prodeje p.p.č 116 v kú. Blankartice

j) záměr pronájmu a uzavření náj. sml. na část pozemku 1272/1 v kú. Heřmanov o výměře4000m2

k) zplnomocnění zmocněnců v počtu 3 Mysliveckého sdružení Hubert Heřmanov pro valné hromady s ukončením platnosti do 1.11.2018

l)  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ- 12-4000279/VB001, DC_Heřmanov, p.p.č. 1267/1, úprava kNN

m) dodatek k platným smlouvám o poskytnutí práv k užívání software s firmou ALIS

n) dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí služeb v oblasti výpočetní techniky

o) dodatek č.5 ke smlouvě o poskytnutí služeb účetnictví

p) směrnici č.1/2018 o zpracování osobních údajů a postupech jejich zabezpečení

r) smlouvu o zpracování osobních údajů mezi obcí Heřmanov a Technickými službami Děčín a.s.

3)  n e s ch v a l u j e

   záměr prodeje nově navrženého p.p.č. 1588/2  v kú. Fojtovice

 

František  D a v i d                                                                Josef  K u č e r a

Starosta obce                                                                        Místostarosta obce