Usnesení ze dne 31.5.2018

Zastupitelstvo obce Heřmanov

1)  bere na vědomí 

a) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od  1.3.2018 do 31.5.2018

b) zprávu předsedy kontrolního výboru

c) výsledek přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2017 „bez výhrad“

d) výsledek přezkoumání hospodaření SoB za rok 2017 bez výhrad“

e) uzavření smlouvy o zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

2)  shvaluje 

a) doplněný  program  veřejného jednání

b) rozpočtové opatření č.2 /2018, bude nedílnou součástí zápisu

c) řádnou účetní závěrku Obecních lesů Heřmanov s.r.o.za účetní období rok 2017 a bere na vědomí dosaženou ztrátu v hospodaření společnosti za účetní období rok 2017 ve výši 35 365,67 Kč, která bude uhrazena z nerozděleného zisku z minulých let

d) závěrečný účet  hospodaření obce Heřmanov, zprávu o přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2017„ bez výhrad“ , účetní závěrku obce a zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Heřmanov za  rok 2017 a hospodaření  Obecních lesů .

e) Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě mezi obcí Heřmanov a Obecními lesy Heřmanov s.r.o., stanoveno dohodou, nájemné za rok 2017 ve výši 5% z celkových tržeb r.2017

f) závěrečný účet  SoB a účetní závěrku za rok 2017 bez výhrad

g) záměr prodeje pozemku st.č. 106 v kú. Blankartice

h) záměr prodeje části  pozemku p.p.č 1588/1 (p.p.č.191) v kú. Fojtovice

ch)záměr prodeje nově navržených p.p.č 143/4 a p.p.č.143/2 

i)  záměr prodeje p.p.č 116 v kú. Blankartice

j) záměr pronájmu a uzavření náj. sml. na část pozemku 1272/1 v kú. Heřmanov o výměře 4000m2

k) zplnomocnění zmocněnců v počtu 3 Mysliveckého sdružení Hubert Heřmanov pro valné hromady s ukončením platnosti do 1.11.2018

l)  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ- 12-4000279/VB001, DC_Heřmanov, p.p.č. 1267/1, úprava kNN

m) dodatek k platným smlouvám o poskytnutí práv k užívání software s firmou ALIS

n) dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí služeb v oblasti výpočetní techniky

o) dodatek č.5 ke smlouvě o poskytnutí služeb účetnictví

p) směrnici č.1/2018 o zpracování osobních údajů a postupech jejich zabezpečení

r) smlouvu o zpracování osobních údajů mezi obcí Heřmanov a Technickými službami Děčín a.s.

3)  neschvaluje

   záměr prodeje nově navrženého p.p.č. 1588/2  v kú. Fojtovice

 

František  D a v i d                                                                Josef  K u č e r a

Starosta obce                                                                        Místostarosta obce

 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode