Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 (místní poplatek ze psů)

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Heřmanov se na svém zasedání dne 14.2.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Heřmanov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Heřmanov (dále jen „správce poplatku“).1

 

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.2
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

 

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce
  následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. V ohlášení držitel psa uvede5
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

 

Čl. 5

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. za prvního psa ....................................................................................80,- Kč
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .............................160,- Kč

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po 15. květnu je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 7

Osvobození

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.8
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9

 

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2003, o místním poplatku ze psů, ze dne 11. 12. 2003.

 

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 1. 3. 2011.

...................................
Eliška Kratěnová v.r.
místostarosta

..........................................
František David v.r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

----------------------------------

 1. § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
 2. § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 3. § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
 4. § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
 5. § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
 6. § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
 7. § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
 8. § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 9. § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

logo CzechPoint

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode