Vážení občané,
zastupitelstvo obce Heřmanov na svém 5 zasedání konaném dne 19. 12. 2019 schválilo záměr zpracovat STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE HEŘMANOV. Zpracovatelem Strategického plánu rozvoje obce Heřmanov (dále jen „Strategický plán“) je Obec Heřmanov ve spolupráci s MAS Labské skály.
Strategický plán je koncepční dokument, který na základě podrobné analýzy území (dosavadní vývoj obce, demografický a ekonomický stav obce, slabé a silné stránky obce, aj.) definuje hlavní směry rozvoje obce v rámci stanoveného časového horizontu (do roku 2030). Strategickým plánem jsou pro hlavní oblasti života stanoveny cíle, priority a konkrétní opatření pro naplnění těchto cílů. Úkolem strategického plánu je rovněž definovat a zkoordinovat společné zájmy obce, obyvatel obce a podnikatelských subjektů tak, aby bylo dosaženo celkové prosperity obce. Strategický plán bude zároveň sloužit jako podklad pro žádosti o dotační tituly.
Protože chceme, aby Strategický plán odrážel zejména potřeby Vás občanů obce, dovolujeme si Vás tímto oslovit a požádat o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který hodnotí Vaši spokojenost s životem v obci. Získané výsledky budou výchozím podkladem pro tvorbu Strategického plánu. Budeme velmi rádi, pokud si najdete čas na vyplnění tohoto dotazníku a pomůžete nám tak získat velmi cenné informace, se kterými budeme pracovat tak, abychom v nadcházejícím období dosáhli Vaší maximální spokojenosti s děním v obci.
Dotazník naleznete:

 Dotazník je anonymní, ale v případě lepší komunikace a vysvětlení můžete uvést své jméno.

Prosíme o jeho vyplnění každým občanem samostatně (za občana mladšího 15let věku prosíme o vyplnění společně se zákonným zástupcem). Vyplněný dotazník můžete odevzdat nna OÚ osobně, nebo vhodit do schránky na budově OÚ, nebo vyplnit elektronicky na webových stránkách obce v sekci Strategický plán rozvoje obce Heřmanov nejpozději do 29. 2. 2020.

Moc Vám děkujeme za Váš čas a za Vaše podněty, tipy a návrhy ke zlepšení života v obci. Výsledky zveřejníme na webových stránkách obce.

František David
starosta obce Heřmanov

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode