Sport v obci

 • Fotbal - TJ Heřmanov, spolek Fotbal - TJ Heřmanov, spolek

  Fotbal se v obci hraje již od roku 1977. V roce 2017 proběhly oslavy 40. výročí. Video z reportáže o TJ Heřmanov z roku 2018  https://www.youtube.com/watch?v=Ynfqk8mXcTw&feature=youtu.be Aktuální rozpis zápasů 2019-2020 najdete...

 • Motokros - Kids RTH Motokros - Kids RTH

  www.kidsrth.cz https://www.facebook.com/Kids-Racing-Team-He%C5%99manov-zs-2213746265330811/ Dětský motokrosový tým - děti v nejmladší kategorii od 5 do 8 let a jezdí na motorkách s kubaturou do 50 ccm. Klub se kromě trénování a závodění stávajících jezdců zabývá též náborem a zaučením dětí od 4...

 • Šipkaři - Mamlas Team

  Ročník 2019-2020  https://www.sipky.org/?region=ulk&page=ligova-skupina&season=3939&league=80141 Profil družstva: https://www.sipky.org/?region=ulk&page=profil-druzstva&league_team=643341

Podpora sportovních aktivit

Obec Heřmanov pro rok 2020 podpoří sportovní aktivity v obci formou účelové neinvestiční, individuální dotace. Uznatelné náklady pro poskytnutí dotace jsou např. náklady na energii, náklady na úklid a údržbu sportoviště, náklady na PHM, náklady na nájemné sportoviště, náklady na řízení zápasů, cestovné, dohody o provedení práce, nákup DHM pro sportovní činnost (do 40000Kč) a pod. Naopak náklady, které nelze uznat jsou např. dary, mzdové výdaje a výdaje, které nesouvisejí se sportovní činností. Každou žádost posuzuje ZO individuálně s možností i částečného plnění. Na dotaci není právní nárok. Po schválení (neschválení) žádosti musí být mezi poskytovatelem (obec) a žadatelem (právnická, nebo fyzická osoba) uzavřena "Veřejnoprávní smlouva“, která musí být schválena zastupiteli a s dotační částkou vyšší než 50000Kč zveřejněna.
O poskytnutí dotace je třeba písemně požádat, přičemž podané žádosti musí mít alespoň náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 zák. 24/2015 Sb. ( viz níže - na konci textu je ke stažení "Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Heřmanov")

Výňatek z § 10 odst.3 zák. 24/2015 Sb.
Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci podle § 34 odst.1, lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen "žádost"), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu 22); žádost obsahuje alespoň

 • jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 • požadovanou částku,
 • účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
 • dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
 • odůvodnění žádosti
 • je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
 1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
 2. osob s podílem v této právnické osobě,
 3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
 • seznam případných příloh žádosti,
 • den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

Žádost o poskytnutí dotace (šablona Word)

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode