Žádosti o informace

Co můžete žádat?

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje sám zákon utajovaných skutečností informací dotýkajících se ochrany osobnosti a soukromí informací ohrožujících...

—————

Příjem žádostí a dalších podání

Každá fyzická i právnická osoba může žádat o informaci ústně nebo písemně, faxem nebo elektronickou poštou. Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována. Kontaktní údaje na příjem žádostí jsou v sekci "Obecní úřad"

—————

Jak se poskytuje informace?

Informace se poskytuje písemně nebo ústně, odkazem na zveřejnění v novinách, oficiálních internetových stránkách obce nebo vyvěšením na úřední desce obecního úřadu. Dotaz lze vyřídit také umožněním nahlédnutí do spisů, včetně pořízení kopií. Informace se poskytnou ihned nebo písemně...

—————

Opravné prostředky

Nedostanete-li odpověď nebo nejste-li s písemnou odpovědí na Váš dotaz spokojen(a), máte do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání informace, nebo od doručení rozhodnutí, možnost podat odvolání prostřednictvím evidence žádostí o informaci, a to ve věcech samostatné působnosti...

—————

Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace není platná. Pouze vzor!!!   Zveřejňování informací provádí obec na své náklady Za poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je obec oprávněna žádat úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník (pracovnice), pověřený (pověřená) poskytováním...

—————