Vyhlášky

 • Obecně závazná vyhláška 1/2019

  2019-vyhlaska-psi.pdf

 • Řád veřejného pohřebiště 2018

  2018 - Řád veřejného pohřebiště (pdf)

 • Obecně závazná vyhláška 1/2018

  2018-01-vyhlaska-ruseni, kterou se ruší obecně závazná vyhláška 5/2002

 • Obecně závazná vyhláška 1-2017

  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 • Pravidla pro vydávání Heřmanovského zpravodaje

  1.    Úvodní ustanovení

  1.1.   Obec Heřmanov vydává Heřmanovský zpravodaj (dále jen "zpravodaj")

  1.2.   Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod e. č. MK ČR E 21892.

  1.3.   Zpravodaj vychází zpravidla 1x měsíčně v nákladu 250ks ve formátu A4

  1.4.   Zpravodaj je distribuován bezplatně do všech domácností v obci a také zveřejněn na webových stránkách obce - www.hermanov.cz

  1.5.   Na obdržení zpravodaje do domácnosti není právní nárok, zejména s ohledem na stav a umístění poštovních schránek. Je možnost vyzvednout si ho na obecním úřadu nebo jej nalezne v elektronické podobě na webových stránkách.

  1.6.   Účelem zpravodaje je poskytnout obyvatelům informace týkající se společenského, kulturního, sportovního, politického, hospodářského a dalšího dění v obci. Dále poskytnout i další všeobecné informace ze společnosti včetně upozornění na důležité změny zákonů, vyhlášky a nařízení.

  1.7.   Vydávaní zpravodaje se řídí zákonem č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění.

  2.    Tematické zaměření a obsah zpravodaje

  Ve zpravodaji jsou zveřejňovány zejména:

  2.1.   informace o činnosti obecního úřadu

  2.2.   příspěvky zastupitelů obce

  2.3.   činnosti organizací, jichž je město zřizovatelem a informace o činnosti občanských či sportovních sdružení v obci

  2.4.   příspěvky informující o akcích v obci, které se budou konat nebo se konaly

  2.5.   příspěvky občanů týkající se dění v obci

  2.6.   inzerce

  3.    Redakční rada

  3.1.   Vydávání zpravodaje zajišťuje redakční rada.

  3.2.   Redakční rada zejména:

  ·         navrhuje tematický obsah a grafickou úpravu zpravodaje

  ·         rozhoduje o zařazení příspěvků

  ·         projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy zpravodaje

  ·         navrhuje termíny uzávěrek a vydávání zpravodaje.

  ·         Redakční rada se schází podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně

   

   

  4.    Příspěvky do zpravodaje

  4.1.      Zveřejňují se příspěvky, které jsou předány do termínu uzávěrky, který je uveden v tiráži předešlého vydání. Pokud termín uveden není, uzávěrka je 20. dne v měsíci.

  4.2.      Pokud rozsah příspěvku přesahuje možnosti daného vydání, o jejich zařazení rozhoduje redakční rada.

  4.3.      Na zveřejnění zaslaného příspěvku není právní nárok, kromě příspěvků členů zastupitelstva

  4.4.      Příspěvky je možné předávat členům redakční rady nebo na obecní úřad

  4.5.      Autor musí uvést své jméno a kontaktní údaje. Kontaktní informace slouží pouze pro potřeby redakce a nebudou zveřejňovány nebo poskytovány třetím osobám.

  4.6.      Anonymní příspěvky zásadně nebudou otiskovány

  4.7.      Doporučuje se rozsah příspěvku do 250 slov (20 řádků ve Wordu). V případě neúměrně dlouhého textu může být příspěvek zkrácen. Redakční rada si vyhrazuje právo provést drobné stylistické úpravy nebo opravy gramatických chyb. Větší úpravy budou konzultovány s autorem článku (proto jsou potřeba kontaktní údaje dle bodu 4.4)

  4.8.      Přednost zveřejnění mají články a informace, které se vztahují přímo k obci.

  4.9.      Ve zpravodaji nebudou zveřejňovány příspěvky diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry a dále příspěvky tykající se sporů soukromých a právnických osob, které nesouvisí s obecní tématikou.

  4.10.  Otištěné názory čtenářů se nemusejí shodovat se stanoviskem redakční rady

  4.11.  Za obsahovou správnost ručí autor příspěvku.

   

  5.    Závěrečné ustanovení

  5.1.   Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem obce Heřmanov dne

 • Tržní řád 2015

  Tržní řád PDF 1,3 MB 2015

 • Pravidla pro prodej a pacht 2015

  Pravidla pro prodej a pacht PDF 1,2 MB 

 • Obecné závazná vyhláška č. 1/2012 (poplatek výherní hrací stroj)

  kterou se ruší obecné závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 

  Zastupitelstvo obce Heřmanov se na svém zasedání dne 8.3.2012 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecné závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"): 
   
  Čl. 1
  Zrušovací ustanovení 
  Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, ze dne 14. 2. 2011. 
   
  Čl. 2
  Účinnost 
  Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení. 
   
  ----------------------
  František David v.r.
  starosta 
  ---------------------
  Josef Kučera v.r.
  místostarosta 
  -------------------
   
  Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.3.2012 
  Sejmuto z úřední desky dne: 30.3.2012 
   
   
   

 • Jednací řád 2011

  2011-Jednaci-rad.pdf

 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 (zrušena)

  Tato vyhláška byla zrušena vyhláškou č. 1/2019

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 (nahrazena)

  Tato vyhláška byla nahrazena vyhláškou č. 1/2019

 • Obecně závazná vyhláška čís. 5/2002 - zrušena

  Tato vyhláška byla zrušena vyhláškou č. 1/2018

 • Obecně závazná vyhláška č.1/2016 - nahrazena

  Obecně závazná vyhláška 1/2016 o odpadech PDF 3,1MB

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - nahrazena

  150318 vyhlaska odpady.pdf (1,3 MB)

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 - nahrazena

  Tato vyhláška byla nahrazena vyhláškou č. 1/2017

   

 • Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 - nahrazena

  Tato vyhláška byla nahrazena vyhláškou č. 2/2012

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 - nahrazena

  Tato vyhláška byla nahrazena vyhláškou č. 1/2012

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode