20.12.2007 od 18.00 hod.v pohostinství Fojtovice

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov, ze dne 20.12.2007 od 18.00 hod.v pohostinství Fojtovice.
Přítomni: pí.Michálková, p.Procházka, p.Kučera, p.Štěpanovský, p.Rudolf, p.Sedláček, p.Chramosta .

P r o g r a m :

1)  Zahájení
2)  Volba návrhové komise
3)  Volba ověřitele zápisu
4)  Kontrola usnesení z minulého zasedání
5)  Projednání a schválení rozpočtu sdružení obcí Benešovska na rok 2008
6)  Projednání a schválení ceníku- nakládání s odpady pro rok 2008 Technické  
služby Děčín a poplatek za odpady na rok 2008 pro občany trvale bydlící a
stavby sloužící k individuální rekreaci
7) Žádost o vyjádření k záměru provozu tréninkové motokrosové tratě- pan Petr
Pospíšil Heřmanov čp. 139 405 02 Děčín 2
8)  Projednání zápisu z kontroly finančního výboru ze dne 26. 7. 2007 a 12. 12.2007
9)  Projednání zápisu z kontroly kontrolního výboru ze dne 29. 8. 2007a19. 12. 2007
10)  Projednání a schválení cen dříví ze skládky na rok 2008
11)  Projednání a schválení došlých faktur                  
12)  Různé  
13)  Usnesení  
14)  Závěr   

1)  ZO schválilo program jednání
2)  ZO schválilo návrhovou komisi ve složení : pí.Michálková, p.Kučera, pRudolf
3)  ZO schválilo ověřitele zápisu p. Procházku
4)  ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z  15. 11. 2007
5)  ZO schválilo rozpočet sdružení obcí Benešovska na rok 2008 
6)  ZO schválilo ceník Technických služeb Děčín - nakládání s odpady na rok 2008
a poplatek za svoz komunálního odpadu (popel. nádoby) 384,-Kč pro občany s trvalým
pobytem a za rekreační objekty na rok 2008
7)   ZO rozhodlo postoupit žádost p. Petra Pospíšila, Heřmanov čp. 139, 405 02 Děčín2,
k vyjádření treninkové motokrosové tratě na p.p.č. 454 v k ú. Heřmanov na CHKO    
Litoměřice
8)   ZO bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 26. 7. 2007 a 12. 12. 2007
9)   ZO bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 29. 8. 2007 a 19. 12. 2007
10)  ZO schválilo ceny dříví ze skládky na rok 2008 300,-Kč/prm měkké jehličnaté, listnaté
420,/Kč/prm tvrdé,listnaté.
11)  ZO schválilo došlé faktury od č. 230 do č. 249
12)  ZO schválilo usnesení ze dne 20. 12. 2007

Eva Michálková                                                        Josef Sedláček
Místostarostka obce Heřmanov                      Starosta obce Heřmanov

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode