Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace není platná. Pouze vzor!!!

 

 1. Zveřejňování informací provádí obec na své náklady
 2. Za poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je obec oprávněna žádat úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník (pracovnice), pověřený (pověřená) poskytováním informací podle níže uvedeného sazebníku.
 3. Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.
 4. Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 6. Nesplní-li obec vůči žadateli oznamovací povinnost podle předchozího odstavce, ztrácí nárok na úhradu nákladů.
 7. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 8. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.
  1. Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
  2. pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení
  3. náklady na technické nosiče dat dle aktuálních cen technických nosičů dat
  4. odeslání informací žadateli (e-mailem; balné; poštovné dle aktuálního ceníku; telefonní poplatky, ...)
  5. práce s archiváliemi dle ceníku služeb a úkonů SA ČR
  6. další náklady (samostatné odborné posudky, odhady apod. dle sazebníku poskytovatele)
  7. ostatní prokazatelné náklady
 9. Úhrada je příjmem obce.
 10. Úhradu provede žadatel na základě vyúčtování v kanceláři OÚ, případně po dohodě bezhotovostním převodem na účet OÚ před převzetím informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, obec žádost odloží.
 11. Žadatel o informace je povinen uhradit náklady, které obci či obecnímu úřadu v souvislosti s vyhledáním a předáním informace vznikly. Výši úhrady stanoví obecně závazná vyhláška obce:

 

Kopírování černobílé
A4 jednostranně 2,- Kč
A4 oboustranně 4,- Kč
A3 jednostranně 4,- Kč
A3 oboustranně 8,- Kč

 

 

Výtisk z tiskárny počítače - 1 strana textu
formát A4 10,- Kč
formát A3 20,- Kč

 

 

Výtisk z katastru nemovitostí
výpis z katastru, list vlastnictví 20,- Kč
katastrální mapa 50,- Kč
ortofotomapa 100,- Kč

 

 

Poštovné
dle platného sazebníku České pošty

 

 

Práce zaměstnanců úřadu

Úhrada se vybírá tehdy, jestliže zaměstnanec musí věnovat vyhledání a zpracování informace více než 1/2 hodinu času.

částka za každých i započatých 15 minut práce úředníka je 40,- Kč

 

 

Obecní úřad žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů. Jedná-li se o rozsáhlý soubor informací nebo časově náročné zpracování informace, může obecní úřad podmínit vydání informací zaplacením úhrady nákladů nebo zálohy.